Dugonics András: A szerecsenek : Első könyv : Európai történetek / Újjabb életre hozta Dugonics András. - Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály bötűivel és költsgével , 1798 (L.sz. Cs.Gy.825)

IV Ee mostanában (éppen harmadik esztendődbe járván) se körösztul-nem-olvashatod ezt a' Köny­vernetz melyet a te' kedvedért ínam ; se meg-nem* értheted. Ha a tizen-kettediket el-hagyod (Anyád­nak szép eszével bírván) meg-főgod-é ezen méjjebb, es os zv e-szőtt ebb történetet érteni ? el-válik. Én leg-alább, ha nem érem-is ; bizonosan reméllem. Édes Etelkám ! ha az Isten rá segít : hogy eszednek hasznát veheted ; tapafztalni fogod: hogy ezen Könyvem-is sok szép-régi-érzékeny ; és mind olvasásodra, mind kedved' legeltetésére méltó és il­lendő dolgokat foglal magában. Ugyan-azért ben­ne gyönyörűségedet lelheted. Ä-mi a hasznot illeti (erre pedig a' költemé­ves efzek leg-fo-képpen vigyáznak : hogy csupa hív­ságos dolgokat ne firkállyanak) tapafztalni fogod: Jjogy mind-azokat, a-mik írva vannak , javadra fordíthatod : midőn az Istennek Kegyességét, Kö­nyörületességet , Jóságát 5 és fo-képpen atyai Gond­viselését olvasod. Imé Karikléa (egy kiráji Szülémén), valami nyomos okokra nézve, az erdők" elejére tétetvén> el-nem-veszett; hanem (az égi röndölésnek kegyes­sége szerént) szerencsésen meg-találtatott ; es ^ még szerencsésebben (Görög országnak Delfv.s' várossá­ban), fol-is-neveltetött. Csudállani fogod ezen sok-szerencsétlenségei­között-forgott drága Kis-aszszonnak nem cMnyira angyali ihsségét, Üstjének sügár takarékosságát y f-m ás-

Next

/
Oldalképek
Tartalom