Péter László: A szegedi főreáliskola, elődei és utódai (Szeged Művelődéstörténetéből 7. Szeged, 1989)

FÜGGELÉK

Radnóti) tanára (rövid ideig helyette­sített a főreálban is), 1935—42 közt igazgatója. (1903) Molnár Imre (1934—) az állam- és jog­tudomány doktora, a JATE római jogi tanszékének tanára. (1953) Moór Arthur (1923—1985) a matematikai tudomány doktora, a soproni Erdé­szeti és Faipari Egyetem matematikai tanszékének tanára. (1941) Németh András (1924—) sebész és uro­lógus, az orvostudomány kandidátusa, a SZOTE I. sz. Sebészeti Klinikájának docense. Önéletrajzi regénye: Tétova esztendő (1988). (1942) Papp Zoltán (1931—) Rózsa Ferenc­díjas újságíró, a Csongrád Megyei Hír­lap főszerkesztő-helyettese. (1950) Parobek Alajos (1896—1947) festőmű­vész. (1914) Pávó Imre (1932—) tanár, villamosmér­nök, c. egyetemi docens, kandidátus, az MTA Automataelméleti Kutató­csoportjának főmunkatársa. (1951) Pick Mór (1883—1944) mérnök, sza­lámigyár-tulajdonos. Bécsben élt. (1901) Piroska János (1894—1987) festőművész, szülővárosának, Csongrádnak polgár­mestere (1933—1939). (1914) Polner Zoltán (1933—) tanár, költő, folklorista, a Csongrád Megyei Hírlap főmunkatársa. (1951) Rákosi Mátyás (1892—1971) politikus. (1910) Regdon Géza (1932—) kiváló gyógysze­rész, a gyógyszerészeti tudomány kan­didátusa, a SZOTE gyógyszertechno­lógiai intézetének docense. (1951) Szász Gábor (1926—) a matematikai tu­domány doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kara ma­tematikai tanszékének tanára. (1943) Szávay Gyula (1861—1935) költő, köz­gazdasági szakíró, a Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara főtitkára. (1879) Szemere György (1931—) az orvostudo­mány kandidátusa, a SZOTE orvosi biológiai intézetének tanára, a szegedi genetikai tanácsadó vezetője. (1949) Szépkúti (Schönbrunn) Miklós (1905— 1944), József Attila köréhez tartozó költő, matematikai tehetség. (1922) Szmollény Nándor (1860—1915) tanár, várostörténész, a szegedi felső kereske­delmi iskola tanára. (1877) Szojka Jenő (1901 —1980) építészmérnök, ipariskolai tanár, számos szegedi lakó­ház és középület tervezője. (1919) Szölló'sy László (1927—) a fizikai tudo­mány kandidátusa, a keszthelyi Agrár­tudományi Egyetem mosonmagyar­óvári mezőgazdaság-tudományi kará­nak tanára. (1946) Szurmay Sándor báró (1860—1945) tá­bornok, 1917—18-ban honvédelmi mi­niszter. A hároméves alreáliskolát 1871—74 közt végezte. Tandon' Károly (1925—) Kossuth-díjas matematikus, a JATE tanára, aka­démikus, a Szegedi Akadémiai Bizott­ság alelnöke. (1944) Tóbiás György (1902—1968) festőmű­vész. (1921) Új Zoltán (1933—) ügyvéd, a Bács-Kis­kun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke. (1951) Vadász Endre (1901—1944) festőművész, rajztanár. (1919) Vágó József (1933—) a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a MÉM Infor­mációs Központjának vezérigazgatója. (1951) Valentiny Károly (1916—) Ybl-díjas építészmérnök, a Városépítési Tudo­mányos Tervezőintézet ny. irodaveze­tője. (1934) Vánky 7^/(1849—1941) főreáliskolai tanár. Veres László (1932—) az orvostudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár, a MÁV szegedi egészségügyi központjának igazgató főorvosa. (1950) Vészits Ferenc (1925—), a Magyar Nép­köztársaság Művészeti Alapjának ny. igazgatója. Móra Ferenc unokája. (1943) V inkier László (1912—1980) festőművész, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajztanszékének tanára. (1930) Zánthó Róbert (1933—) tanár, a JATE Természettudományi Kara idegen nyelvi lektorátusának vezetője. (1951)

Next

/
Oldalképek
Tartalom