Halmágyi Pál: Csanád és Torontál vármegyék tisztségviselői 1779–1944. A Makói Múzeum Füzetei 100. (Makó, 2001)

Életrajzok, portrék, címerek

LONOVICS JÓZSEF 1824-1902 CSANÁD VÁRMEGYE FŐISPÁNJA 1879-1901 A család 1843-ban kapta a nemességet Lonovics József - 1834-től csanádi püspök ­révén. V. Ferdinánd adománya kiterjedt a püspök testvéreire, ill. azok gyermekeire is. A Krassó megyei Krivina megvásárlásával a királyi kegy engedélyezte a családnak a „krivi­nai" előnév használatát. Lonovics József Egerben született, hol apja, Ferenc, a káptalan számvevője volt. Itt végezte középiskoláit, majd a püspök nagybácsi irányítása alatt Temesváron tanult. Jogi tanulmányait Pesten ügyvédi vizsgával befejezve 1845-től mint tiszteletbeli aljegyző lépett Temes vármegye szolgálatába. 1847-ben nagybátyja magával vitte az országgyűlés­re, s ott fontos tapasztalatokra és politikai tájékozódásra tett szert. 1848-ban Lonovics püs­pököt egri érsekké nevezte ki a király. Bár az egyházfő a szabadságharc küzdelmeiben nem vett részt, utóbb székéről le kellett mondania, s csak 1860-ban térhetett vissza Magyarországra. Lonovics József a Bach-korszakban visszavonult dombegyházi birtokára, s 1852-ben feleségül vette gertenyesi Hollósy Kornéliát, a nemzet ünnepelt énekesnőjét. Ebben az időben a nagybátyja mellett - ki 1860-tól a hétszemélyes tábla elnöke - tovább tökéletesí­tette jogi ismereteit. 1862-től kapcsolódott be Csanád vármegye közéletébe. 1863-ban az ínséget szenvedőket támogató megyei bizottmány elnöke lett. Később, az alkotmányos élet helyreállításával a törvényhatósági és közigazgatási bizottságoknak is tagja lett. Mint a Csanád Vármegyei Gazdasági Egyesület egyik alapító tagja, majd később elnöke, a megye közéletében a kiegyezés után vezető szerepet játszott. 1879. június 26-án iktatták be Csanád vármegye főispáni méltóságába. Egyik nagyhatású alkotása az Arad-Csanádi Vasúttársaság létrehozása, melynek révén Makó városa bekapcsolódott a vasúti forgalomba. 1885-ben hathatós segítségével jött létre a „Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat", és született meg Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig című nagy értékű munkája. Feleségével, Hollósy Kornéliával a vármegye közéletének, kulturális életének hosszú ideig meghatározó személyisége volt. Erdemeiért előbb a Lipót-rend lovagkeresztjével (1889), majd a Szent István-rend kiskeresztjével tüntették ki (1901). A megye közgyűlése 1889-ben Stetka Gyulával - a Képzőművészeti Főiskola rektorával - megfestette majdnem egész alakos portréját. 1889. október 21-én volt a kép ünnepélyes leleplezése. A díszbeszé­det Kristóffy József főjegyző tartotta. Makó városa 1902 tavaszán díszpolgárává választot­ta, és tiszteletére a vasútállomáshoz vezető utat Lonovics sugárútnak nevezték el. 1902. június 8-án Budapesten halt meg. A címer leírása: Negyedelt pajzs. Az 1. és 4. kék mezőben ezüst csillag. A 2. és 3. vörös mezőben befelé fordult ágaskodó arany szarvas. Sisakdísz: két fekete sasszárny között a pajzsbeli szarvas. Takarók: ezüst-kék és arany-vörös. A képet az 1950-es évektől őrzi a makói múzeum. Leltári száma: 82.13.1. Mérete: 152x92 cm. Anyaga: olaj és vászon. A képet Brutyó Mária 1984-1985-ben restaurálta a múzeum megbízásából. 26

Next

/
Oldalképek
Tartalom