Tamasi Mihály: A forradalmi mozgalom makói harcosai. A Makói Múzeum Füzetei 20. (Makó, 1977)

DIÓS SÁNDOR (Makó, 1896. október 8.—Makó, 1973. június 15.) Hagymakertész, Makón a szociáldemokrata pártszervezetben 1918. decemberé­ben létrejött kommunista csoport szervezésében vett részt. Már a Tanácsköztársaság kikiáltása eló'tt a vörös védőrség (Lajtos-védőrség) tagja, majd vörös katonaként har­colt az északi fronton, ahol megsebesült. 1919. decemberében került haza Makóra. A 20-as években több alkalommal tartottak házkutatást nála. A húszas évek közepén bekapcsolódik az ujjáalakult helyi szociáldemokrata párt­szervezet munkába. A húszas évek végén a baloldal tevékenységét támogatva részt vesz az egész Dél-Magyarországra kiterjedő illegális kommunista szervező' munkában. 1930. májusában a tápéi füzesekben tartott illegális találkozójukon rajtaüt a rendőr­ség, őt is letartóztatják. A bíróság először hathónapi, majd egy évi börtönre ítéli. Börtönből való szabadulása után rendőri megfigyelés alatt tartják, zaklatásban van része. A nehéz körülmények ellenére — amennyire teheti — bekapcsolódik a politikai életbe. 1944. áprilisában internálják, ahonnan az év nyár végén szabadul. A város felszabadulása után más munkásmozgalmi vezetőkkel együtt a szovjet parancsnokkal tárgyalást folytat a város közigazgatásának megszervezéséről. A pol­gári városparancsnokság tanácsadó bizottságának tagjaként fáradozik a város életé­nek megszervezésén. A kommunista pártszervezet alapító tagja. A Csanád megyei Földbirtokrendező Tanács elnökeként nagy érdemeket szerzett a földreform megvaló­sításában. 1945. márciusától 1946. nyaráig töltötte be ezt a tisztséget. 1946. augusztu­sában az újbirtokosokat tömörítő makói UFOSZ-szervezet elnökévé válaszották. Az 1956-os ellenforradalom idején részt vett a városi pártbizottság székházának fegyveres őrzésében. 1956- 1959 között a városi pártbizottság tagja volt. Forrás: Makó, az első felszabadult magyar város. I. 73, 99,100, 129, 131, 151,154, 155, 156, 160, 186, 197, 239, 241, 252, 271, 272, II. 35, 63, 65, 84, 101, 199, 216, 237, 238. ERDEI FERENC (Makó 1910. december 24.—Budapest 1971. május 11.) Hagymakertészettel is foglalkozó paraszt-családból származott. A makói refor­mátus elemi iskola elvégzése után a gimnáziumban folytatta tanulmányait. Nem volt eminens diák, de néhány tantárgy — történelem, irodalom, biológia -— iránt nagy érdeklődést tanúsított. A hagymakertészek, a parasztság élete, sorsa, jövőjének kérdé­sei már felsős gimnazista korában szenvedélyesen izgatták. 1929. őszén nyert felvételt a szegedi egyetem jogtudományi karára, ahol elsősor­ban közgazdaságtannal és szociológiával kezdett foglalkozni. 1930 őszén a parasztság sorskérdései iránt érdeklődő egyetemi társaival megalakította a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumát. Csoportjuk a 30-as évek haladó értelmiségi ifjúsági csoporto­sulásainak legfontosabbika, amely egyik forrásául szolgált a falukutató mozgalom­nak. A csoport tagjai bejártak a szegedi munkásotthonban, együttműködtek a szo­ciáldemokrata pártszervezetben tömörülő baloldaliakkal, a kommunisták irányításá­val működő ifjúsági csoporttal. Már 23 éves korában a fennálló társadalmi rend elleni izgatás vádjával kéthónapi fogházra Ítélték. Egyetemi évei alatt kibontakozott szociográfiai munkássága: első tanulmánya, Királyhegyesről írott gazdaság- és társadalomrajza 1931-ben jelent meg a Századunk c. folyóiratban. 1932-ben a Népünk és Nyelvünk c. szegedi folyóirat hasábjain cikk­sorozatban elemezte a makói tanyarendszerjellemzőit, majd 1934—35-ben megjelen­tek ugyané folyóiratban a város társadalomszerkezetével foglalkozó tanulmányai. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom