Kelemen Ferenc: Makó igazgatásának történeti formái. A Makói Múzeum Füzetei 5. (Makó, 1970)

VI. A FELSZABADULÁS UTÁN Az előbb vázolt keserű hangulat és izgalom feloldását 1944. szeptember 26-ika hozta meg, mely napon a hatalmas Szovjet Hadsereg osztagai - a magyar városok közt elsőnek ­bevonultak Makóra és a helyi kommunista és haladó elemekkel összhangban helyreállították a felfordult rendet. A szovjet ko­mandó dr. Könyves Kolonics Józsefet nevezte ki várospar ancs­nokk á, aki kitartó munkával és a felszabadítók segítségével el­érte, hogy a földek bevetve várták a tavaszt, és a lakosság ke­nyér és egyéb szükségletei is kielégülést nyertek. A polgárság uj városi képviseletet hozott létre, amelyből ezút­tal a virilisek kimaradta k. A város régi apparátusa egyelőre változatlan maradt. A Vörös Csillag utca kinyitásával és több­száz házhely kiosztásával sok szép uj hajlék épült Makón. Dr. Szűcs Zoltá n helyettes polgármestersége alatt a pártok ver­sengése sokszor gátolta a fejlődés ütemét. Kiss Imre előbb he­lyettes, majd választott polgármestersége idején a szocialista demokrácia elvei mind inkább érvényre jutottak a város igazga­tásában. 1950-ben lépett hatályba a tanácsi igazgatásról szóló törvény. Ettől kezdve 1967-ig Földházi Imre tanácselnöki mi­nőségben állt a városi igazgatás élén . Hivataloskodásának tör­vényes rendjét 1956-ban rövid időre ellenforradalmi rezgelődé­sek zavarták, de a Párt és a Kormány erélyes föllépése hama­rosan tiszta helyzetet teremtett. A tanácselnök fáradozásait szá­mottevő eredmények kisérték, mind városfejlesztési, mind gaz­dasági téren. A közös gazdaságok végleges megszervezése is az ő körültekintő fáradozásának eredménye. Vezetése alatt - főleg a második félidőben - szemmel látható fejlődés mu­tatkozott Makó életében. A modern fürdő megépítése, művelő­dési és egészségügyi hálózatunk gyarapodása mellett egy-két gyáregység is települt ekkor Makóra . Földházi másfél évtize­des vezetői buzgalmát a város lakossága megelégedéssel tartja számon. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom