B. Nagy Katalin: A székkutas-kápolnadűlői avar temető. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Monographia Archeologica 1. (Szeged, 2003)

BENDE Lívia: Temetkezési szokások a székkutas-kápolnadűlői avar kori temetőben

IRODALOM BANNER 1927 Banner J.: Népvándorláskori sírok Nagy­kamaráson. — Gräber aus der Völkerwanderungszeit bei Nagykamarás. Dolg 3 (1927) 141-159. BARTH A 1998 BarthaJ.: Tabut — az avar kori koporsó­használat keleti párhuzamaihoz. In: Keleti Tanulmá­nyok. Barbaricum Könyvműhely. Karcag 1998, 67-77. BENDE 1998 Bende L.: A pitvarosi késő avar kori temető 51. sírja. (Adatok a késő avar kori lószerszámok díszí­téséhez.) — Das Grab 51 im spätawarenzeitlichen Gräberfeld von Pitvaros. (Beiträge zur Verzierung des spätawarenzeitlichen Pferdegeschirre.) MFMÉ ­StudArch4 (1998) 195-230. BENDE 2000 Bende L. : Fülkesírok a pitvarosi avar kori temetőben. Adatok a fülkés és lószerszámos temetke­zések kronológiájához. — Stollengräber im awaren­zeitlichen Gräberfeld von Pitvaros. Angaben zur Chronologie der Stollengräber und Bestattungen mit Pferdegeschirr. In: Hadak útján. Szerk.: Bende L. ­Lőrinczy G. - Szalontai Cs. Szeged 2000, 241-279. BENDE 2003 Bende L.: Avar temető Örménykúton. — Ein awarisches Gräberfeld in Örménvkút. MFMÉ ­StudArch 9 (2003) 189-210. BENDE-LŐRINCZY-TÜRK 2002 Bende L. - Lőrinczy G. - Türk A.: Honfoglalás kori temetkezés Kiskundo­rozsma-Hosszúhát-halomról. — Eine landnahmezeit­liche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hü­gel. MFMÉ - StudArch 8 (2002) 351-402. BONA 1979 Bona I.: A szeg\>ár-sápoldali lovassír. Ada­tok a korai avar temetkezési szokásokhoz. — Das Reitergrab von Szegvár-Sápoldal. Beiträge zu den frühawarischen Bestattungssitten. ArchErt 106 (1979) 3-32. K. CSILLÉRY 1951 Királyné Csilléry K.: Az ácsolt láda. A Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi­Történeti Osztályának Közleményei, 3. Muzeológiai sorozat, 1/2. Néprajz. Szerk.: Ortutay Gy. Budapest 1951,231-284. K. CSILLÉRY 1996 K. Csilléry K.: Meroving-kori ágyle­let és az újkori magyar ácsolt ágyak. Ethn 107 (1996) 125-133. GARAM 1995 Garam, É.: Das awarenzeitliche Grä­berfeld von Tiszafüred. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary. Vol. 3. Budapest 1995. GARAM 1998 Garam É. : Avar kori csont ostor- vagy kor­bácsvégek és ostorbuzogányok. — Awarenzeitliche Knochenpeitschen- oder Karbatschenenden und Pei­tschenkeulen. ComArchHung 1998, 109-121. GARAM 2001 Garam É. : Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. MAA 5, Budapest 2001. JUHASZ 1969 Juhász I.: Újabb adatok az avar temetkezési szokások ismeretéhez. MFMÉ 1969-2(1969) 147-149. JUHASZ 1995 Juhász, I.: Awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung Orosháza. MAA 1, Budapest 1995. JUHASZ 1995a Juhász I.: Fülkesíros temetkezések Békés megyében. — Stollengräber im Komitat Békés. MFMÉ - StudArch 1 (1995)417-452. JUHASZ 2000 Juhász 1.: Avar lovas sírok Békés megye északi területén. — Avar Graves with Horses in the North Part of Békés County. BMMK 21 (2000) 63-99. KISS 1990 Kiss G.: Koporsóhasználat a vasasszonyjai avar temetőben. Vasi Szemle 44 ( 1990) 409^-28. KOREK 1943 Korek J.: A szentes-kajáni avar temető. — Das awarische Gräberfeld zu Szentes-Kaján. Dolg 19 (1943) 1-129. KÜRTI 1983 Kürti B.: Az avarok kora (567/568-805). In: Szeged története 1. Szerk.: Kristó Gy. Szeged 1983, 162-218. LŐRINCZY 1991 Lőrinczy G.: A szegvár-oromdűlői kora avarkori temető 1. sírja. — Das Grab 1 des frühaw arenzeitlichen Gräberfeldes von Szegvár­Oromdűlő. MFMÉ 1984/85-2 (1991) 127-154. LŐRINCZY 1992 Lőrinczy G.: Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. A tájolás. — Anmer­kungen zu den frühawarenzeitlichen Bestattungsriten. Die Orientierung. JAMÉ 30-32 (1987-1989) 1992, 161-172. LŐRINCZY 1992a Lőrinczy, G.: Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Gräberfeldes aus dem 6.-7. Jahrhundert in Szegvár-Oromdűlő (Weitere Daten zur Interpretierung und Bewertung der partiellen Tierbestattungen in der frühen Awarenzeit). Com ArchHung 1992, 81-124. LŐRINCZY 1994 Lőrinczy G.: Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. (A fülkesíros temetke­zés.) — Bemerkungen zu den frühawarenzeitlichen Bestattungssitten. (Die Stollengräber.) In: A kökortól a középkorig. Szerk.: Lőrinczy G. Szeged 1994, 311-335. LŐRINCZY 1995 Lőrinczy G.: Fülkesírok a szeg­vár-oromdűlői kora avar kori temetőből. Néhány megjegyzés a fülkesíros temetkezések változatairól, kronológiájáról és területi elhelyezkedéséről. — Stollengräber im frühawarenzeitlichen Gräberfeld von Szegvár-Oromdűlő. Beiträge zu den Varianten, zu der Chronologie und territorialen Lage der Stollen­gräber. MFMÉ - StudArch 1 (1995) 399-416. LŐRINCZY 2000 Lőrinczy G.: Szegvár területének tele­püléstörténete a 6. század végétől a 13. század végéig. In: Szegvár története. Szerk.: Farkas Gy. Szegvár 2000, 51-88. LŐRINCZ Y-SZALONTAI 1993 Lőrinczy G. - Szalontai Cs.: Újabb régészeti adatok Csongrád megye terüle­tének 6—11. századi településtörténetéhez I. — Ar­chäologische Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Komitates Csongrád im 6.-11. Jahrhundert I. HOME 30-31/2 (1993) 279-320. LŐRINCZY-SZALONTAI1996 Lőrinczy G. - Szalontai Cs.: Újabb régészeti adatok Csongrád megye terüle­tének 6-11. századi településtörténetéhez II. — Neue­re archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitates Csongrád vom 6. bis II. Jahrhundert II. MFMÉ - StudArch 2 (1996) 268-298. MADARAS 1991 Madaras L. : A szentes-kajáni temető és néprajzi vonatkozásai. Folklór és Etnográfia 57, Deb­recen 1991. MADARAS 1992 Madaras, L.: Die Bestattung in Ni­schengräbern in der Gemarkung von Öcsöd. — Fül­kesíros temetkezés Öcsöd határában. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 7-8 (1992) 177-196.

Next

/
Oldalképek
Tartalom