Ando György - Kutyej Pál Gábor (szerk.): Csabensis. Békéscsaba 300 - A Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve 5./42. - „Ami csabai…” múzeumi sorozat (Békéscsaba, 2018)

IV. Az 1848–49-es szabadságharctól a második világháborúig

A csordajárással Kapcsolatos ügy |££]| -ben városunk már egy polgárosodó, modern XvO * iparral és közlekedési hálózattal, pezsgő keres­kedelemmel rendelkező település képét kezdte felvenni, de a régi mezővárosi, sőt, falusi jelleg azért még vissza­visszaköszönt. Ilyen volt például a mindennapos csorda­járás is. Békéscsabán ekkor még sokan tartottak lovat, tehenet, a lakosságszám emelkedésével pedig még nőtt is az állatállomány, dacára az erősödő tanyaépítési hul­lámnak. Ekkoriban három ménes és két csorda számára kellett a városnak legelőt biztosítani, ezek egyike volt a vandháti legelő, a mai repülőtér területe. A Berényi út fe­lől ide érkező tehéncsordának pontosan a Fő téren át ve­zetett az útja. A helyi elöljáróságnak bizony komoly gon­dot jelentett ez, hiszen városunk éppen a vármegye szék­helyének szerepét szerette volna átvenni Gyulától, és az elutasítás egyik oka pont az elmaradott, falusias jelleg volt. Micsoda város az, amelynek főterén naponta kétszer tehenek vonulnak végig? Békéscsabán az „úri" és a „népi" frakció között folyt hát elkeseredett küzdelem a csordajárás ügyében. Az „úri” frakció tagjai nem akarták, hogy az állatoknak a Fő té­ren át vezessen az útja, a „nép" pártján állók azonban az évszázados szokásjogra hivatkoztak. Miután Zsíros Mi­hály bíró és a városatyák nem tudtak a kérdésben meg­egyezni, a vármegye döntött: az „urak" pártjának adott igazat. A „népi" párt és a velük rokonszenvező csabai gaz­dák azonban nem nyugodtak bele a vereségbe, és a bel­ügyminiszter elé vitték az ügyet, aki a „nép" javára dön­tött. így aztán a csabai tehéncsorda továbbra is a megszo­kott útvonalon járhatott ki-be a legelőre. Kovács Gergely 356

Next

/
Oldalképek
Tartalom