Csorba Csaba szerk.: Miskolc város történetének dokumentumai I. Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve 1569-1600 (Miskolc, 1990)

A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter

328. (113/2) Török Szabó Jánosnénak és Böjté Mártonnénak, Orsolyának azminemű perük volt mind az egész tanács előtt, az mint találták volt Török Szabó Jánosnénak hitét Orsolya ellen, Orsolya megengedte hitét ilyen okkal, (hogy) mi szólottunk nekik mind, az kik ott voltunk: János kovács, Zabari Demeter, Nyírő Máté, Szabó Gergely, Szabó András előtt, hogy (ha) megkövetnék egymást, leszállana közöttük az egyenetlenség. Engedvén mind az két fél az mi szónknak, Orsolya megkövette Török Szabó Jánosnét elsőben, viszontag Szabó Jánosné Orsolyát megköveté: (és) önnön maguk szabad akaratuk szerént vöttek ilyen terhet fel, hogy ha ők ennek utána egymást meg nem becsüllenék, egymás szermére vetnék, mezőn egy emberrel megbizonyíttatnék, városban kettővel, az melyik ezt felbontaná, valaki bíró leszen ez városban, az ő kötésük szerént, az mint ők maguk kötötték magukat húsz forint kötél alatt, egyik az másikon megvehesse. 329. (114/1) Az Úr 1590. esztendejében. 185 "Én, Csiszár András arra kötém magamat, hogy valamikor ilyen lopásban találtatnám, mint mostan, nyilvánvalóban, vagy nagy, vagy kicsiny, kötöttem fejemre magamat, hogy kegyelem fejemnek ne legyen, minden törvény nélkül felakasszanak, mert mostan is azt érdemlettem volna, de ez okáért kegyelmeztek meg." 330. (114/2) Nagy Márton fia, Fazekas Lőrinc vallott levelet Kovács Jánosnak a Hejőre való függő szőlőre, melyért adott 40 forintot. 331. (114/3) Az vén Szabó Pál szőlője, ki volt az Bábonyi bércen, melyben voltának az atyafiak: Túri András, ismég Siket Tót György, ki Túri Andrásnak sógora, mely szőlőnek harmad része jutott ezeknek. Mely atyafiak adták azt az részt Tekes Gergelynek: Túri András adta neki egy harmad fű ökör tinón, (azaz) 1 forintért (és) dénárért, Tót György adta neki 3 forintért (és) 50 dénárért, melyet megfizetett (és) melyre levelet vallottanak neki. 332. (114/4) Gombos Andrásnak és Borbély Péternek böcsültünk egy szőlőt az Középszeren, mely Hácsi Jakabé volt (és) mostan parlag volt. Intéztük arra, hogy mostan tizenkét forintot ér; (ezt) emlékezetre írtuk meg. 333. (114/5) Szíjgyártó Mihály és Szabó András mohi, adták az ő rész házukat Csiszár Dénesnek 50 forintért, melyről levelet vallottanak, melyet éppen megfizetett. 334. (115/1) Csaba Pálnak az mely szőlejét böcsültük, Csulyak Ferencet, mely szőlő vagyon az Bedeg völgyön, néminemű adósságáért, úgy mint 32 forintért (és) 35 dénárért, mely szőlőnek az felét böcsültük ez megnevezett Csaba Pálnak ez megnevezett 32 forintban (és) 35 dénárban, az Miskolc felől való felét. 335. (115/2) Az mely rész házat hagyott vala István kovács az ő gyermekinek, Józsa kovácsnak, Boldizsár kovácsnak és Pocz Ambrusnénak, Józsa kovács adta az ő részét Boldizsár kovácsnak 7 forintért, melyről megelégítette és mielőttünk vallotta. 336. (115/3) Mészáros Gáspár, szendrői tiltatja Szabó András által az megholt Szabó Mátyás házát harmincaharmad fél forintig, mely ház vagyon (a) Német utcában. 337. (115/4) Boldizsár kovács vallott(a) mielőttünk, hogy azminemű ház és néminemű palánt szőlő jutott volt Boldizsár kovácsnak, azt engedte ismég Józsa kovácsnak szabad örökül. 338. (115/5) Szabó Gergely vallott levelet Vályi Mihálynak az kertről, mely kert vagyon az Her György kertje mellett, mely kertet vallott Vályi Mihálynak, melyet neki adott 11 forinton, melyet éppen megfizetett. 339. (115/6) Az mely rész szőlőt Mészáros Antal vött volt Kis Tamásnétól, ki annak előtte Tanda Istvánné volt, Tanda Albert előjővén mielőnkben és mielőttünk ez megnevezett Tanda Albert keresé (azt). Az törvény Mészáros Antalnak ítélte szabad örökül. 340. (116/1) Czakó Balázs és Czakó Jakab (és) Czakó Mihály idézték volt elő Kazay Istvánt és Kazay Jakabot, néminemű őstől maradtat kerestenek rajtuk: házat és szőlőt. Semmi igazságuk nem volt hozzája, kiért még ugyan gírán marasztották Czakó Balázst, Czakó Jakabot és Czakó Mihályt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom