Csorba Csaba szerk.: Miskolc város történetének dokumentumai I. Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve 1569-1600 (Miskolc, 1990)

A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter

111. (40/1) Az 1576. esztendő januárjának 7. napján. 51 Pécsy János, a kassai Pécsy Gáspár, avagy Ötvös Gáspár fia ellenzi az Szentgyörgy hegye szőlőt, kit az ő ángya, Pécsy Miklósné, az Hanvay Katalin asszony eladott Bornemissza István diáknak, mert úgymond M az én atyám mind egy (testvér) volt Pécsy Miklóssal és Pécsi Miklós leleménye a szőlő". 112. (39/1) Március 7. napján. 52 Mikor törvényre begyűlt volna mind az egész tanács, akkor állának elő ez mi városunkban lakozó jámbor személyek: Nagy Márton, Boros Mihalek, Boros Pál, Pankota Lukácsné Örzsébet asszony (és) Tót Bertalanné Dorkó asszony, Sánta Sebestyén nemzetségi és leányi Sánta Jánosné ellen (és) így felelének, hogy "immár ez Sánta Jánosné idegen volna a Sánta János jószágában, hanem minket illet, mert mi vagyunk vérek benne és minden jószág az őstől maradtból függ, (a) Sánta Sebestyéntől maradiból". - Mely dolgot mi bizonyosan megértettünk jámbor tanúk által és a Sánta János testamentumát is megértvén, hogy ő sem tötte idegenné ez felül megírt atyafiakat az ő jószágában a felesége holta után; azért mi is ilyen törvényt találtunk, hogy Sánta Jánosné bírja holtig mindeneket és holta után maradjon ez felül megírt atyafiakra és maradékokra. Kinek (ti. a törvénynek) mind a két felperes engedett és megállott rajta. 113. (41/1) Március 16. Kerékgyártó Jakab álla elő az ő atyafiai képében: a Kerékgyártó Tamás gyermeki képében, István és Ilona képében (és) keresé a fél házat, kit az anyjuk adott volt Radványi Albertnak az ura adósságáért és az árvák táplálásáért. Ez helyett (azt) ítélte (a) törvény, hogy az eladott háznak az eladatlan fele megtartassák az felül megírt árvák, István és Ilona számára, és amely abroszt Kerékgyártó Jakab vitt volt a leányának ajándékon, azt is vissza váltsa az anyja és megtartassék az Ilona számára. 114. (42/1) Március 20. Szikszai János kovács tiltja és ellenzi a Szentgyörgy hegyen való szőlőt, kit Szentjános szőlőnek hívnak (és) kit mostan bír Hevesi Mihály pap; tiltja az feleségére, Dorkóra, Bak János leányára, úgy, mint Bak Jánosnak pénze árát. 115. (42/2) Március 25. János diáknak vallja Varga Barnabás az ő házát mind feleségestől az ő adósságáért. 116. (43/1) Március 28. Cserközy Benedek ellenzi a Varga Barnabás vallását, kit vall János diáknak az adósságért, (ellenzi) a feleségére, Zsófi asszonyra és a több(i) atyafiakra: Sárára, János diákra és Gergelyre. 117. (40/2) Április 20. Hanvay Katalin asszony, Pécsy Miklósnak meghagyott felesége tilalmat teszen a Bábony bércen való szőlőről, kit az ő veje, Zsóry Mihály eladott volt Séra Tamásnak; tiltja (az) ország törvénye szerént. 53 118. (40/3) Április 20. Pajzsgyártó András fia, György, Sánta Szabó Miklós leányá(nak) gyermeke teszen tilalmat az Ágazat szőlőről, ki vagyon Kormos Ambrusnál (és) ki ősétől maradt ez Györgynek, mert Sánta Szabó Miklós unokája, (és) kit adott volt el az ő anyjának mostoha anyja, Szabó Miklósné. 119. (44/1) Pap István bíróságában való tilalmak és vallások, az Úr 1576. esztendejében. 54 120. (44/2) A fentebb mondott esztendőben, május hónap 14. napján. 55 Kenyeres Gergelyné, ki az ura holta után ismég lött Bárius György felesége, ki az ő megholt urai holtok után jöve mielőnkbe és tőn szabad akarata szerént ilyen vallást, hogy "én" - úgymond - "mind szőlőmet, ki vagyon a Bedeg völgyön (és) ki nekem atyámtól maradt, ismég kőlyukamat, kertemet és minden marhámat vallom én az én atyámfiának, Nyikos Jánosnak ilyen conditióval, hogy engemet békességgel, tisztességgel és jámborul, nyugalomban, minden módon gondomat viselje. És ha történendenék, hogy nekem ilyen módon, mint felül megmondám, gondomat nem viselné, tehát ez vallás semmi légyen". - Mely vallásra Nyikos János is ­(tudniillik) az ő nénje, Anna asszony, ki Bárius Györgynek meghagyott felesége, vallástételére - mindenekre reá felele mielőttünk. Holta után penig örökkön-örökké vallja bírni és tartani mindeneket. 121. (45/1) Június 9. napján, azaz Pünkösd szent napján, az előbb mondott esztendőben 56 eperjesi Kasezer János tiltja és ellenzi mind önnön maga képében, s mind penig minden atyafiai képében, és Gergely diák fia

Next

/
Oldalképek
Tartalom