Tóth Arnold (szerk.): Néprajz - muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére (Miskolc, 2012)

AGRÁRTÖRTÉNET - AGRÁRETNOGRÁFIA - SURÁNYI DEZSŐ: A sárgabarack meghonosodása Magyarországon

IRODALOM ABRIKOSZ Szbornik materialov. red. ARZUMANJAN, R R. Izdatel'sztvo, Ajasztan ANGYAL Dezső 1926 Gyümölcsismeret (Pomológia). Összeáll. MAHACS Mátyás. Pátria Irodalmi Rt. Nyomdája, Budapest ASMA, B. M. 2000 Kayisi yeti§tiriciligi. Baski Evin Ofset, Maiatya ASMA, B. M.-BIRHANLI, U. O. 2004 Mi$mi§. Baski Evin Ofset, Maiatya BENDE László 1929 A kecskeméti szőlő-és gyümölcstermelés fejlődéstörténete. Kecskeméti Közlöny Nyomda- és Lapkiadó. Kecskemét BEYTHE András 1595 Fives-könüv, ftveknek és facnac nevökröl, természetökröl és hasznokról... Manlius János Nyomdája, Nimet-Vijvar BOULNOIS, Luce 1972 A Selyemút. Ford. Litván György. Kossuth Kiadó. Budapest CATO, M. R 1966 A földművelésről, ford. KUN József, bevezető MARÓT1 Egon. Akadémiai Kiadó, Budapest COLUMELLA, L. I. M. 2005 A mezőgazdaságról, ford, és utószó HOFFMANN Zsuzsanna. Lectum Kiadó, Szeged CROSSA-RAYNAUD, R H. 1977 L'acclimatiation des variétes fruitiérs. Ann. Amel. Plant. 27, 497-507. CSAPODY Vera-PRISZTER Szaniszló 1966 Magyar növénynevek szótára. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest CSELEBI, Evlia 1985 E. Cs. Török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. ford. KARÁCSON Imre, utószó FODOR Pál. Gondolat Kiadó, Budapest CZUCZOR Gergely-FOGARASI János 1862 A magyar nyelv szótára. Athenaeum, Pest. 1. 426., III. (1865) 326. De CANDOLLE, Alphonse 1894 Termesztett növényeink eredete, ford. PAVLICSEK Sándor. KMTT, Budapest DIÓSZEGI Sámuel-FAZEKAS Mihály 1807 Magyar Füvész könyv... Csáthy Gy., Debreczen ENTZ Ferenc 1857 Kertészeti Füzetek I. Herz János Nyomdája, Pest FAUST, M.-SURÁNYI, Dezső-NYUJTÓ F. 1998 Origin and dissemination of apricot. Hort. Rev. New York 22, 225-266. FEYÉR Piroska 1970 Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest FRANKOVICH Gergely 1588 Hasznos es fölötte szikseges könyv... Manlius János Nyomdája, Monyorokerek GESZTELYI NAGY László 1938 A homok hősei. Szerzői kiadás, Kecskemét GYULAI Ferenc 2002 A növénytermesztés emlékei a Kárpát-medencében (Mag-, termés- és élelmiszerma­radványok a neolitikumtól az újkorig). Doktori értekezés (kézirat). MTA, Budapest 700

Next

/
Oldalképek
Tartalom