Kárpáti Béla szerk.: Első lépések a történelembe (Miskolc, 1988)

GAZDASÁGTÖRTÉNET - Tokaji Zsolt: A Tiszalúci Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdaságtörténete

ki magát, hogy a szökése közben rálövő Möldemdorf tábornokot elfogta, 1790-ben a borsodi koronaőrség kapitánya, majd a borsodi felkelősereg parancsnoka volt. 1791-ben királyi ajtónálló s evangélikus kerületi főinspektor lett. Meghalt 1810-ben. "Ugyanazon testvér, mint rendes főmester egyúttal egy másik oki­ratot is mutatott be, t. i. az összes felsőbb fokok egyesüléséről, me­lyet az erényes sarmátok nemzeti nagy páholya Varsó keletén közölt a­nyapáholyunkkal, s mely hozzánk láttamozott másolatban áttetetvén, ha­sonlólag a páholy aktáihoz teendő. Aztán indítványozta a főmester, hogy a tiszteletreméltó bécsi nemzeti nagypáho^ körözvényéből az ő ke­belébe tartozó s az összes osztrák monarchiában elszórtan létező pá­holyok előtt, úgyszintén a mi anyapáholyunk előtt is ismeretes, hogy a nagypáholy fogadalmához híven és a Föld legfelsőbb ura intentiója sze­rint minden külföldi hatalmasságok alkotmányától való függést magától elutasítván, egy egyetemes páholy szükségét látta és alapítását tűzte célul, minélfogva a fent nevezett páholy az alapító egyetemes anyapá­holyához intézett átiratban magát a köteles függőségtől már fölmen­tettnek érzi és az összes osztrák fennhatóságot képező nemzeti páholy helyett egy egyetemes páholyt követelni föl lévén hatalmazva, ezen üd­vös cél elérése érdekében a birodalomban és örökös tartományaiban el­szórt összes páholyokat, részletezett feltételek alatt együttműködésre és szövetségre hívja fel. Kazinczy Ferencet 1784 januárjában avatták a miskolci páholy tag­jává. Kazinczy így írt erről: "Én nekem a kőmívesség oly társaság, a­mely egy kis karikát csinál a legjobb szívű emberekből, melyben az em­ber elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, amely a külső világban van." Lelkesedése azonban néhány év alatt lelohadt, 1787-ben egyik levelét már mint volt tag írja alá. Ebben sok minden közrejátszhatott, de a leglényegesebb ok az lehetett, hogy Kazinczy mindent egy szempontból ítélt meg: mennyire segíti elő irodalmi céljainak megvalósítását. A miskolci páholy pecsétje A pecsét Mózest ábrázolja az égő csipkebokor előtt térdelve, e­lőtte sarui és pásztorbotja fekszenek, a háttérben dombos tájék. E ké­pet szőlőlevelek és fürtökből fent koszorú veszi körül, melyen belül e mondat olvasható: "SOLVE CALCEAMENTA TUA QUIA TERRA, OUAN CALCAS, SANCTA EST. EXOD. 3.V.5."

Next

/
Oldalképek
Tartalom