A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 25. (Miskolc, 1987-1988)

28 Lajos Végvári: Nemes Lampérth, Szőnyi a Aba Novak 32 József Nagy-Bozóky: Posledné mesiace Jozefa Nemes Lampértha a zistenie presného miesta jeho hrobu 38 József Fehér: Postumus osud Nemes Lampértha PRED STOMA ROKMI SA NARODIL LUDOVIT MARJALAKI KISS 44 László Révész: Archeologická cinnosï Marjalaki Kissa 49 Csaba Csorba: Ludovit Marjalaki Kiss ­skumatel historié mesta Miskolc 54 Gábor Deák: Ludovit Marjalaki Kiss ako profesor a jeho styky s Kalvinskou cirkvou 60 Sándor Frisnyák: Lajos Kiss Marjalaki, pedagóg a autor ucebnic zemepisu 65 István Dobrossy: Duáevné dedicstvo po Ludovitovi Marjalaki Kissovi OZNÁMENIA Z OKRUHU OBNOVOVANIA KOVOV 68 Géza Báthy: Nová epocha v konzervo­vani kovov? 70 Judit B. Perjés: Porblémy konzer­vovania kovov v kazdodenej práci 72 Éva Somlósi: Informácie o obnovo­vani nálezov z hrobiek z doby Avarov 78 Katalin T. Bruder: Znova obnove­nie strieborného krcahu s uchom, nálezu z Ozory 83 János Pap: Obnovenie skupiny náhrdel­nikov z Veszprémfajszu a vysledky skú­sok tohto materialu 87 Judit Szabó: Obnovenie casti okna s olovenym rámom zo XIV. storocia po­chádzajúccho z vykopávok 91 Gábor Hutai: Obnovenie dvoch vysia­cich zámkov z XVI. storocia 94 Katalin Nemes-Géza Báthy: Ochrana sőch na verejnych priestranstvách: po­kusy a vysledky 96 Géza Báthy: Polsky spôsob na konzer­vovanie zeleznych plastik na verejnych priestranstvách 97 László Bisley: Pouzitie amino-poly­karbonátovych kyselin v práci obnovo­vatelov kovovoch pamiatok - vo svetle novych chemickych smerov HISTORICKÉ OZNAMY Kapitoly z historié Gimnázia Földes Fe­renc v Miskolci 103 Miklós Tok: Bohatá skola 110 József Tóth: Skolu vytvárajúca skola 114 Zoltán Zimonyi: Náhrobok na student­ské roky 120 Tibor Rémiás: Jeden zacaty rukopis „História Ciny" 123 Lajos Mile: Zapomenutá divadelna hra Attilu Szemereho 125 István Faggyas: Putnok, ako prechodné sídlo zupy v roku 1919 131 Géza Balázs: Zakladacia listina vinnych majetkov v Ároktő 139 Éva Gyulai: Turecká psenica na okolí MiSkolca koncom XVIII. storocia NÁRODOPISNÉ OZNAMY 141 Imre Galuska: Rola rozdelenia ma­darskych dedin na dve casti v starsich dobách (Predpoklad dvojtriedného sys­tému sobásenia) 151 Béla Takács: Hlinené nádoby v kal­vinskych kostoloch severného Ma­darska 160 András Szikora: Murári z Monoku 165 Júlia Hankóczi: Prehliadka novin z Me­zőkövesdu ci obrazy zo zivota starého Mezőkövesdu. 179 tÁrpád Csiszár: Tyce a vyberové stromy na dedinskych dvoroch 184 József Siska: Ludové potravy v Bodrog­közi MUZEÁLNÁ HISTÓRIA - MUZEOLÓGIA 194 Zoltán Kádár: Alexander Barabás zbe­ratelsky druh Ottu Hermana 197 Judit S. Koós: Príspevok k vysku­mom historié bronzovej doby (Studijná cesta Andora Lesziha v Kosiciach roku 1902) 208 Anna Szepesi: Stefan Demeter ume­lecky maliar (Na pocesï 10.-ho vyrocia umrtia) 212 Márta Fügedi: Dr. Lukács Gáspár (1908-1986) 215 Zoltán Ujváry: Z historié vlastivednych vyskumov na Gemery

Next

/
Oldalképek
Tartalom