A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 11. (Miskolc, 1972)

MEGYE- ÉS VÁROSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK - Dankó Imre: Miskolc első tudományos folyóirata, a Történelmi és Régészeti Közlemények

Miskolc első tudományos folyóirata, a Történelmi és Régészeti Közlemények Maijaiaki Kiss Lajos emlékére Közismert, hogy Miskolcon a műveltség kérdése, a tudományos kuta­tás hosszú időn át háttérbe szorult a gazdasági fejlődés mögött. Legbeszé­desebb bizonyítéka ennek az a tény, hogy az élet sok más területén oly jelentős városnak hiányoztak az alapvető kulturális, tudományos intéz­ményei, köztük például a város tudományos kutatással foglalkozó erőit összefogó folyóirat is. Az első miskolci tudományos folyóiratnak, a Mis­kolc thjf. város Hivatalos Értesítőjének mellékleteként 1926-ban megje­lent Történelmi és Régészeti Közlemények vehető. Az első számon még nem tüntették fel az alcímet: Miskolc Város és Borsodvármegye Múltjá­ból, Az első szám címlapja más vonatkozásban is hiányos volt, nem szere­pelt rajta semmiféle dátum sem, se a füzet száma, évfolyamjelzése, vala­mint az sem, ami aztán a későbbi füzeten rajta áll, hogy tudniillik „Meg­jelenik évente négyszer". Az első szám is feltüntette viszont a címoldalon a szerkesztő (Nyíry Dániel főlevéltárnok) és a szerkesztő helyettesének (Leszih Ander múzeumi titkár) nevét. A Történelmi és Régészeti Közleményeket a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája gondosan számon tartja. A bibliográfiai adatok közlése után ezt írta róla: „Leszih Andor a Borsod­Miskolci M^úzeum őre és Nyíry Dániel Miskolc város főlevéltárnoka, Mis­kolcra vonatkozó régészeti adatoknak, a történészek számára hozzáférhe­tővé tétele céljából szerkesztette a lapot" [1]. A nem egészen helyes meg­jegyzés fontos megállapítása az, hogy „történészek számára", tehát szak­embereknek készítették a folyóiratot, vagyis a Közlemények valóságos tu­dományos folyóirat volt. Ahogy a bibliográfiai adatok elárulják, sajnos, a Közlemények is csak kezdeményezés maradt, 1928-ban, a III. évfolyam 1—2. számával, ami folytatólagosan a folyóirat 8—9. száma volt, meg­szűnt. Érdekessége a Közleményeknek, hogy az egyes számokat folyama­tosan is számozták, azonkívül folyamatos volt az oldalszámozás is. Eszerint a Közlemények összesen 212 oldalon jelent meg. Ez a számozási és pagi­nálási rendszer egyrészt praktikus és nagyban megkönnyíti a bibliográfiai feldolgozást, másrészt feleslegesen komplikált és egy ilyen kis terjedelmű, rövid életű folyóiratnál semmiképpen sem indokolt. Különben a Közlemények külalakja is tiszteletet követelő volt. For­mátuma közelebbről aligha meghatározható, úgynevezett acta-formátum volt, 30,8x23,4 cm nagyságban, álló alakban. A borítólap sötétzöld színű vékony karton volt, amit szecessziós virágmotívumkeret övezett. Alul egy bagolyt, fénylő gyertyát, oklevelet, könyvet ábrázoló emblémát alkalmaz­tak, nyilvánvaló célzással a folyóirat történeti jellegére. Egyébként a fo­lyóirat minden számát a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat R.-T. (Miskolc, Hunyad utca 21.) jelentette meg. Ezt a nyomda a folyóirat

Next

/
Oldalképek
Tartalom