Erdész Sándor: A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai (Múzeumi Füzetek 7. Herman Ottó Múzeum Miskolc, 1957)

A HEGYALJAI SZŐLŐMUNKÁSOK SZÜRETI NÉPSZOKÁSAI Tokajhegyáljának nevezzük a Zemp­léni Hegysor gerincétől délnyugatra eső területet, melyet nyugatról a Szerencs­patak, délről a Bodrog, keletről a Ronyva-4patak határol. Hegyalja vulká­nikus talajának, kedvező égihajlatának és szakszerű szőlőművelésének köszön­heti, hogy az itt termelt tokaji bor a XVI. század 60 j as éveiben, az aszu­termelés kezdésével világihódító útjára indult. 1 Hegyalja mai népessége különböző nemzetiségből ered. A szláv őslakosság mellett a honfoglaláskor a magyarok­kal kalizok, a XI. században francia telepesek, majd horvátok, szlovákok, kárpátukránok, lengyelek, görögök, zsi­dók, cigányak, a XVII. században pedig német (würtenbergi) bevándorlók tele­pedtek le ezen a területen. 2 A közös terület, a közös életmód azonos nyel­vűvé kovácsolta össze a hegyaljai né­pet, kinek kultúrája, szokásai idegen elemekkel gazdagítva egységessé vált egész Hegyalja területén. Tokajhegyalján a felszabadulásig nagybirtokrendszer volt az uralkodó; a. szőlőmunkások a legjobb esetben is je­lentéktelen területű szőlővel rendelkez­tek. Ha megnézzük a „Borászati Lapok" tudósításait, azt látjuk, hogy a hegy­aljai szőlőmunkások napszáma mindig két liter közönséges hegyaljai bor el­adási ára körül mozgott, mely'ből a meg­élhetési költségeket korántsem tudták fedezni. A hegyaljai kapások a kizsák­mányolás ellen egységesen vették fel a harcot, Már a XVIII. század folyamán megalakították a kapástársulatot, az u. n. kapás eéh-et. A kapástársulat Hegyalján sehol sem volt hivatalos szer­vezet, sem articulussal, sem a céhekre jellemző jelképekkel nem rendelkezett, mégis eredményesen harcoltak a munka­bérek leszállítása ellen. A filoxéra-vész idején (1880—1895) külföldre kénysze­rülő szőlőmunkások megismerkedtek a szakszervezeti 'bérmozgalmakkal és ide­haza is magasabb napszámbért követel­tek. A Bodrogközről átterjedt agrár­szocialista mozgalmak idején is beszün­tették a munkát, ilyenkor a sztrájkot más vidékékről hozott munkásokkal igyekezték letörni. A hegyaljai szőlő­munkások mindenkor a parasztság ön­tudatos rétegét alkották. Tokajhegyalja nemcsak földrajzi, ha­nem néprajzi egységet is képez. Élet­módja, népi kultúrája megkülönböztet­hető a szomszédos területekétől. Gazda­sági adottságából kifolyólag természet­szerű, hogy népi hagyományai közül legjobban a szüreti népszokások virág­zanak. A szüretet mindenkor nagy ün­nepnek tartották, mivel ekkor mutatko­zott meg egész évi fáradozásuk ered­ménye. 1. Szőlőőrzés. A hegyaljai szőlőkben április elejétől augusztus végéig megállás nélkül folyik a munka, azonban szeptember 1-itől szü­retig csak a szőlőpásztorok tevékeny­kednek. Természetesen a szőlőőrzés már ko­rábban megkezdődik; többnyire augusz­tus 1-től, vagy augusztus 15-től. Általá­ban 20—30 holdas területet őriz egy szőlőpásztor (szőlőcsősz), ki­nek egy pásztor inas segít. A sző­lőt nem annyira a tolvajoktól — bár ez is lényeges — mint a madaraktól kell őrizni. A szőlőpásztor: ..Eriggy csak r i g ó z d me g!" felszólítással küldte az inast a madaraktól ellepett részre. A riogatás 15—20 lépésként történt. Az volt az ügyes pásztor, aki az őrzésére bízott területről el tudta űzni a mada­rakat a szomszédos területre. Az űzés hanggal és eszközzel történt. A pásztor­inas csattog óval (kelepelővel), a pásztor r ö h ö g ő v e 1 (az előbbi na­gyobb méretben) járt, de sok esetben ostort is vittek. Szőlőérés idején csak a pásztorok jár­hattak a szőlőkben, senkinek sem volt szabad megzavarni a szőlők érését, 3- Ez­ért mondják, hogy „Mikor a szőlő virít, benne imádkozni sem szabad!" (Bodrog­keresztúr). 4 Hegyalján — ellentétben Dunántúllal — sohasem volt szokásban a lányok társas szőlőőrzése, mivel az előkészület is munkával járt, másrészt találkozókra elég alkalmat adtak a szü­retek és a szüreti bálok, s a birtokviszo­nyok sem segítették elő ilyen társas szőlőőrzés meghonosodását. Tállyán szokásban volt, hogy a szőlő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom