A Herman Ottó Múzeum évkönyve 47. (2008)

Bodnár Tamás: Topográfiai és genealógiai kapcsolatok a kora újkori vég Szendrő városában

a Gerse utca végén. Ezen a telken két házát találták, amelyek közül az egyik egy kö, a másik egy fából ácsolt épület volt, amelyet a horvátok elpusztítottak. 67 Ugyancsak 1669-ben vette meg Recski György és felesége Dobronoki Erzsébet 200 tallérért Básti János özvegyétől, Terczi Zsuzsannától a Gerse utcában, a Fáy István és Fuló uraimék közti házat. 68 Ez a házhely az első és második telek valamelyikének része volt eredetileg. Északi irányba haladva, a következő, tehát a palánk után a második telek a „Bornemisza ház". Bornemisza János kassai vicegenerális 1610-ben kapta Rudolf király­tól a Gerse utcai kúriát, amelynek szomszédai Szirmay István és Paksy Gergely voltak. 69 A kúria eredetére nézve nagyon fontos megemlíteni, hogyan vallanak erről a 16-17. szá­zadban. Borsodi Mihály 64 éves nemes, egykori szendrei bíró elmondta 1689-ben, hogy Bornemisza a gersei kúriájában „mészárost tartott és borokat árúitatott". Azonban csak limitált mennyiségű, 15 hordó bort volt szabad ott árulni. Szepesi Gergely egykori korcs­máros így vall: „... örökké szabad fundusnak tartották azon Bornemisza házat, mely a Gerse nevü szendrei utcában vagyon, örökké szabad korcsmája volt, sőt olyan fundus volt, hogy annak előtte akármi vétekben esett ember odaszaladt is, megmaradhatott bé­kével benne." 70 Gyulai Éva szerint ez a középkorra visszamenő jog arra enged követ­keztetni, hogy a telken valamikor egyházi ingatlan volt, s hogy a hely ennek egykor volt szentségét őrizte meg. Mindenképpen hozzá kell fűznünk ehhez a következőt: Bornemiszának amint a korabeli dokumentumokból kitűnik, két telke volt! A telkek helye ugyan ismert, de ez tévedésre adhat okot a két telekre vonatkozó adatokat tekintve. Bornemisza János már korábban, 1571-1573 közt a szendrői uradalom provi­zora volt. 71 1635-ben végrendelkezett, s birtokait nővére gyermekeire, osgyáni Bakos Borbálára, Máriára és Zsuzsannára hagyta. 72 Bakos Borbála pedig, mivel másodszor Giczey Farkashoz ment nőül, 73 a későbbiekben mindkét Bornemisza-féle telek a Giczey­kúria nevet kapta. A Bornemisza-kúriát 1655-ben Hatvani András szendrői főkapitány szerezte meg. Ezt Wesselényi Ferenc, mint az uradalom birtokosa adományozta 2000 forintért neki, azzal a kiváltsággal együtt, hogy évi 12 hordó bort kimérhet innen. 74 Miután Puszta­kazincnál, Szendrő határában Hatvani elesett egy törökökkel vívott ütközetben, háza öz­vegyére szállt. Özvegye Hartyányi Borbála, Fuló Miklóshoz ment férjhez, aki az itt álló régi faház helyett köépületet emeltetett a telken. 75 A kapitány lánya, Hatvani Mária és férje, losonci Gyürky Pál 1686-ban Borsod megye hatóságaihoz fordult, mert míg ők más, biztonságosabb vármegyébe költöztek, addig bizonyos vártisztek és szendrei lakosok elfoglalták szendrői házukat. 76 A ház felte­hetően az 1687-es ostromkor leégett. A vármegye küldöttei ezen az éven megtekintették a 67 MOL. U et C 57:18 68 MOL. P. 72. Fs 70. fol. 122. 69 GYULAI Éva 2002. 202. 70 B.-A.-Z.-M. Lt. IV-501/a. XI. 264-271. 71 MAKSAY Ferenc: 1959. 458. 72 GYULAI Éva: 2002. 203. 73 FORGÓN Mihály: 1909.1. köt. 254. 74 GYULAI Éva: 2002. 208. 75 B.-A.-Z. M. Lt. IV-501/c. XVII. I. 71. 76 B.-A.-Z. M. Lt. IV-501/a. X. köt. 766.

Next

/
Oldalképek
Tartalom