A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 46. (2007)

Gál-Mlakár Viktor: Komlóska-Pusztavár régészeti feltárásának eredményei

A „magisternek" nevezett Uza a 14. század elején, 1311-1312 fordulójáig Ama Amadé szolgálatában állt, majd ekkor az oligarcha ellen hadjáratokat vezető Károly Róbert oldalára állt. Szolgálataiért a Bodrog bal partján, Tolcsvától aránylag távol fek­vő Kenézlő possessiot kapta az uralkodótól, aki forrásunk szerint Jakab nevű fiának ke­resztapja is volt. 8 A király által ekkor kibocsátott nagyszámú oklevél alapján 9 Uza mester szolgálata is körvonalazható: részt vett a rozgonyi csatában és/vagy Sáros királyi vár felmentésére irányuló hadjáratban. Uza másik fia, Imre az 1312-es adománylevélben még nem szerepel, viszont 1318-ban már fiai járnak el, az időközben elhunyt Uza helyett birtokügyekben. 10 Születése tehát a két évszám közé helyezhető. Személyével egészen 1372. február és 1377. január között bekövetkezett haláláig gyakran találkozunk, elsősor­ban birtokzálogosítási perek alkalmával. Imre felesége Olaszi Feldruch fia Beké leánya, Katalin nevével csak igen későn, 1362-ben találkozunk először." Katalin, valamint test­vére Margit, egy bizonyos Miklós felesége szerepelnek az oklevélben. Ebben az esetben is a házastárs révén lehet közvetett bizonyítékot találni arra, hogy a Tolcsva nemzetség tagjai, szorosnak ugyan nem mondható kapcsolatot tartottak fenn a király(né)i udvarral. Az oklevélben ugyanis Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet kifejezett kérésére és ezen Miklós királynéi familiáris testvérének szolgálatai miatt adják ki a két leány leánynegye­dét, a szokásjoggal ellentétben földben, Olaszi és Szabolcs birtokokból. Uza magister harmadik fiáról csak a 15. század elején hallunk. Ekkor Uza fia Demeter leszármazottai­nak férjei az Uz-ág kihalta után jelentkeznek az így öröklött birtokrészeikért. 12 Az Uz-ágból való Imrének 1340 körül születhetett András nevű fia, aki az 1360-70­es években többször szerepel zálogosítást tanúsító oklevelekben. 13 András leánytestvére, Margit, első férje, Perényi Illés korai halála után, 1367-ben már Ida-i Csirke Pongrác fe­lesége. 14 Az Idái Csirkék családja szintén kiemelkedő szerepet töltött be, főként az észak­kelet-magyarországi megyékben. Pongrác apja, Péter vicebán, míg nagybátyja Mihály borsodi főesperes volt a 14. század közepén. 15 Mindketten viselték tisztségükből kifo­lyólag a „magister" címet. Pongrác egy 1390-es évből származó oklevél tanúsága szerint csatlósaival hatalmaskodott a Langeus-ág birtokain, köztük magán Tolcsván is. 16 Második férje halála után, Margit a pataki klarisszák kolostorának apácája lett és toronyai birtokrészét a kolostornak adományozta. Idái Csirke Pongrác halála és özve­gye kolostorba vonulása az 1391. év elejére tehető. Ugyanis mondott év novemberében jelentkezik Margit első férje, Perényi Illés rokonsága a férj után őket is megillető ősi birtokért, Toronyáért. Azonban a föld ekkor már a kolostor apácáinak tulajdonát képezi, akik familiárisukon keresztül eltiltják a Perényieket a birtok elfoglalásától, használatától és haszonvételeinek szedésétől. 17 8 Anjou-kori Oklevéltár (a továbbiakban Anjou) III. 258. reg. 9 Pl. Anjou III. 327., 331., 333., 335., 339., 346. reg. 10 Anjou-kori Okmánytár (a továbbiakban AO) II. 458. 11 MOL DL 38179 12 Zsigmond-kori Oklevéltár (a továbbiakban ZSO) II/l. 4261. reg. 13 Gál V, 2003a. 22. 14 „... Margaretham consortam Pangratiin dicti Thuk de Ida ..." Codex Diplomaticus Hungáriáé (a továbbiakban CD) IX/6 42-43. 15 Enge R, 2001. Aba nemzetség Széplaki ág (Csirke) 16 C. Tóth N., 2005. 76. reg. 17 C. Tóth N., 2005. 110. reg. 89

Next

/
Oldalképek
Tartalom