Szabadfalvi József: Írások Herman Ottóról és a Herman Ottó Múzeumról (Borsodi Kismonográfiák 25. Miskolc, 1987)

a földvárak felmérését Borsod megyében. A földvár topográfiát kiadásra szánjuk. Tekintettel jeles gyűjteményünkre, fontosnak tartanánk-a pa­leolit-kutatás folytatását, részben a Bükk barlangjaiban is, ezt azonban csak központi kutatási támogatással tudnánk elkezdeni. A Történeti Osztály irányítja a manufaktúra-kutatást Északkelet­Magyarország három megyéjében, foglalkoznak több várostörténeti és tájtörténeti kutatással. Több éve folyik a megye egyháztörténeti emlé­keinek felmérése, ennek kapcsán a festőasztalosság feltárása és monog­rafikus feldolgozása. A néprajzkutatók is folyamatosan részt vesznek országos témák fel­dolgozásában, így pl. az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának irányítása alatt megjelent Magyar Néprajzi Lexikonban, a most készülő Új Magyar­ság Néprajza munkálataiban, valamint a Heves megyei Múzeumi Igazga­tóság által szervezett palóc-kutatásban. Az elmúlt évtized néprajzi kuta­tását jelzi számtalan Évkönyv és Közlemények cikk mellett több kismo­nográfia (lásd ott) és négy tanulmánykötet. Kettőt a néprajzi és honisme­reti kutatók gyűjtőpályázati munkáiból állítottunk össze: Foglalkozások és életmódok (szerk.: Dobrossy István, Miskolc, 1976.), Néprajzi dolgo­zatok (szerk.: Viga Gyula, Miskolc, 1981.). A már említett zempléni ta­nulmánykötet mellett elkészült és most van sajtó alatt a Bükk hegység 18. századi szlovák betelepítettségű falujáról, Répáshutáról egy 30 íves mo­nográfia a Tankönyvkiadónál szlovák, illetőleg saját kiadásunkban ma­gyar nyelven. Ebbe a munkába bevontuk a szomszédos szlovák intézmé­nyek három kutatóját (Michal Markus, Ludovit Neufeld, Olga Comajo­va) is. Megyénk egykori egyetlen lengyel telepes falujának, az 1941-ben széttelepített Derenknek néprajzi monográfiáján dolgozott az elmúlt években két lengyel néprajzkutató: Ewa Krasinska és Riszard Kantor, a krakkói egyetem munkatársai. Felkérésünkre készített monográfiájuk 1986-ban jelenik meg a Borsodi Kismonográfiák c. sorozatunkban. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke Ujváry Zoltán egyetemi tanár irányításával, 1979-től folytat kutatómun­kát a történeti Gömör megye 21 megyénkbe eső falujában. Munkájuk­ban részt veszünk, illetőleg támogatjuk. Céljuk több részmonográfia, majd egy nagy összegző mű megírása, megjelentetése. Intézményünk tá­mogatásával folyik immár évek óta megyénkben a földrajzinév-gyűjtés is. 1983-ban kezdtük el az egykori Abaúj megye (encsi járás) községeinek módszeres, egységes kérdőív alapján végzett néprajzi feltárását. A kuta­tási program kidolgozását és a munka irányítását végzik a múzeumi szak­emberek, a minden falura kiterjedő gyűjtőmunkát helyi pedagógusok, 140

Next

/
Oldalképek
Tartalom