Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 35 (1990) (Pécs, 1991)

Történettudományok - Nádor Tamás: „Hallható múzeum”. Hangdokumentumok a Janus Pannonius Múzeumban, II.

HALLHATÓ MÜZEUM, II. 143 Színyei Merse Jenő: örülök, hogy annyira ismeritek a mai modern kor technikai vívmá­nyait, de remélem, hogy azért lélekben jó ma­gyarok maradtok és istenfélő polgárai a hazá­nak, és megháláljátok majd nevelőiteknek és tanáraitoknak azt a sok fáradságot, amelyet rá­tok fordítottak." A Dunántúl с napilap 1942. nov. 21-i száma is közölte a kultuszminiszter szavait. A Dunántúl с napilap 1942. nov. 21-i szá­mából : „ .. . a Bajtársi Szolgálat október 17-én tar­tott és utána következő három napon át meg­ismételt színházi ünnepélyét a ciszteri diákok lemezre vették és ezt a rádió előadásra elfo­gadta." A felvételi napló sorszáma: 44. Időpontja: 1942. nov. 24. A Rádió leadja első felvételűn­ket. [Ez a felvétel 26. sorszám alatt 1942. okt. 17-én készült a pécsi Nemzeti Színházban, a Bajtársi Szolgálat gyermek ünnepélyéről.] A felvételt készítette: Nádor Tamás. Honnan tör­tént a felvétel? A rádióműsorból. [Budapest I. hullámhosszán 19.35: Mindent a honvédért. Pécs apró magyarjai köszöntik a harctéren küz­dő apákat. Hangfelvétel.] A lemez anyaga: 30 cm-es decelith. Az eredeti 26. sorszámú felvé­tel lemezeit az ünnepély rendezőinek kiadták. 1942. december 16-án a Magyar Rádió Pé­csett tartózkodó munkatársai ellátogattak a C. G. S.-be, ahol Budinszky Sándor riportot ké­szített, melyet a helyszínen, a diákok rögzítet­tek decelith lemezekre. A felvételi napló sorszáma: 46. Időpontja: 1942. dec. 16. Budinszky Sándor stúdiólátogatá­sa. A felvételt Öllé László készítette. Honnan történt a felvétel? A stúdióból. A lemez anya­ga: 30 cm-es decelith. HANGDOKUMENTUM : К—87. Látogatás a ciszterci rend pécsi Nagy Lajos gimnáziumában. A C. G. S. 1942. dec. 16-i felvételének átjátszása. Arc­hív. 18 perc. Halkan hallatszik Kodály: Háry-intermezzó. ja. Budinszky Sándor: A ciszterci rend pécsi Nagy Lajos gimnáziuma szigorú csendjében, melyet délelőttönként csak a tízpercekben za­c Kűhn Szaniszló, Viktor (1895—1970.) ciszterci rendi szerzetes, oki. történelem, földrajz tanár. var meg a diákok vidám lármája, most kelle­mes hang, zene hallik. Kűhn Szaniszló úr, a gimnázium igazgatója, velünk tart. Szeretnénk mindjárt kíváncsiskodni, hogy honnan hallik ez a muzsika félénk? Kűhn Szaniszló: 6 A gimnáziumnak a stúdió­jából, örülök, hogy most alkalom nyílik arra, hogy a magyar rádió megismertetheti hallgatói­val gimnáziumunknak legújabb érdekességét, úgy is mondhatnám, hogy egyúttal értékét is. Nádor Tamás VIII. osztályú tanuló néhány vál­lalkozó szellemű diáktársával rövid idő alatt megszervezte ezt az egészen komoly berende­zésű stúdiót, amelyben a gimnázium és a vá­ros ^nevezetes eseményeit hanglemezen megrög­zítik. Szívesen nyújtottam e fiúknak segítő ke­zet, szép és érdekes terveik megvalósítására, mert mindig örömömre szolgál, ha tanítvá­nyaink szabadidejükben is komoly önképzéssel foglalkoznak. Mivel ez a stúdió a fiúknak egyé­ni szorgalmából és elgondolásából keletkezett, tálán beszéljenek inkább ők maguk. Budinszky Sándor: Az igazgató úr szavaiból kiérzik, hogy maga is büszke, hogy éppen eb­ben a gimnáziumban látott napvilágot először egy ilyen stúdió. Mi elmondhatjuk, hogy sok­felé járjuk az országot, de ami igaz, az igaz, másutt még nem láttunk ilyen nagyszabású stúdiót. Hogyha szabad, talán lépjünk be. A bejáratnál már itt figyel ránk Nádor Tamás, a stúdió megszervezője és vezetője. Nahát, mondd csak kedves barátom, hogy jutott eszedbe és miképp alakult ki ez a remek stúdió? Nádor Tamás: Már régóta érdekel engem a hangrögzítésnek a kérdése. Két évvel ezelőtt aztán két társammal, Öllé Lászlóval és Hargit­tay Emillel megkezdtük a stúdiónak a szerve­zését. A stúdió célja hangrögzítés és hangerő­sítés az iskola keretein belül. [ ...] Budinszky Sándor: Lássuk most már egészen közelről. Tálán először ide menjünk be, ahol azt mondja az írás: lemezjátszó, vágó, erősítő. De hopp! Tálán be sem mehetünk, hiszen lá­tom, hogy a vörös felirat világít. Nádor Tamás: Talán egyszer kivételesen ezt a szabályt megszeghetjük, és bemehetünk, ahol itt vágják most a mi riportunkat. Budinszky Sándor: Látod, ezt ki kell hang* súlyozni. Mert jó mindenkinek tudni, hogy ezt a riportot itt, a pécsi cisztercita gimnazisták berendezésén most maguk a fiúk vágják. Köz­ben be is léptünk, mondhatom, nem kis cso­dálkozássál nézem, amit itt látok, mert meg­mondom őszintén, erre nem számítottam. Eb­1935—1948 között Pécsett gimnáziumi igazgató, majd a budai Szent Imre plébánia irodaveze­tője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom