Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 35 (1990) (Pécs, 1991)

Történettudományok - Nádor Tamás: „Hallható múzeum”. Hangdokumentumok a Janus Pannonius Múzeumban, II.

144 NÁDOR TAMÄS 5. ábra: Helyszíni közvetítés a Pécsi Nemzeti Színházból. A keverőberendezésnél Öllé László, mögötte a te­lefonnál Bognár Emil, a mikrofonnál Nádor Ta­más. ben a gyönyörűen tisztán tartott, laboratórium­szerű szobában az egyik fal mentén két komoly vágókészülék áll, tudtommal ilyen csak a rá­diónak és a honvéd haditudósító századnak van az országban. A szoba másik részében pedig tekintélyes, szépen fényezett asztal áll, rajta egymás mellett szép sorban 6 lemeztányért lá­tunk, itt történik a lemezek lejátszása. [...] Eközben már ide is ért Nyolczas Ipoly ^ének­tanár úr, az iskolának és a stúdiónak a zenei vezetője. A tanár úrtól érdekes volna megtud­ni mindenekelőtt azt, hogy vajon milyen sze­rep jut a stúdiónak az iskola zenei életében? Nyolczas Ipoly: 7 A stúdiónak, minthogy ket­tős: adó. és vevőberendezése van, kettős sze­rep jut. Adóberendezése segítségével közremű­ködik az osztály-énekórákon, az önképzőkör .művészeti szakosztályának gyűlésein, amelye­ken az előadásokba beillesztett hanglemez be­mutatásokat és zenei aláfestést adja. Vevőbe­rendezése segítségével intézetünk fontosabb eseményein kívül saját használatra rögzít ki­magasló ének- és zenekari darabokat, néha még a rádióból is, olyan műveket, amelyekről hang­lemez kereskedelmi forgalomban nincs, vagy nehezen beszerezhető. Budinszky Sándor: /.../ Nagyon szépen kö­szönöm a szíves kalauzolást. Néhány perc volt az egész, de ezalatt végignézhettük ennek az egész országban egyedülálló stúdiónak a mű­ködését. Láttuk, hogy a fiúk milyen felkészült­séggel, milyen lelkesedéssel kezelik a komoly, nagy országos stúdiók berendezéséhez hasonló készülékeiket. Valóban, nagyon értékes a 7 Nyolczas Ipoly, József (1906—1984) ciszterci ren­di szerzetes, oki. latin, francia tanár, 1933 óta a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanára, az ének­gyűjtemény, és értékes lesz majd a későbbi nemzedékek számára ez az egyre gyarapodó le­meztár, melynek megszólaltatása valósággal élő krónikaként idézi majd a múlt kiemelkedő ese­ményeit. Szívből kívánjuk, hogy fáradozásto­kat kísérje sok öröm és koronázza mind telje­sebb siker." E felvételt a Magyar Rádió 1943. febr. 3-án közvetítette. A felvételi napló sorszáma: 53. Időpontja: 1943. febr. 3. Látogatás a pécsi cisztercita gim­názium stúdiójában. A felvételt készítette: Ná­dor Tamás. Honnan történt a felvétel? A rá­dióműsorból. A lemez anyaga: 30 cm-es dece_ lith. A Rádióélet és a Rádió Üjság a közvetítés hetében (1943. február eleje) ismertetőt közölt a diákstúdióról. A felvételi napló sorszáma: 58. Időpontja: 1943. márc. 14. Március 15-i ünnepség. A felvé­telt Öllé László készítette. Honnan történt a felvétel? A gimnázium díszterméből. A lemez anyaga: 30 cm-es decelith. 9 perc. A felvételi napló sorszáma: 59. A Janus Pan­nonius Társaság irodalmi matinéja. A felvételt készítette: Hargittay Emil. Honnan történt a felvétel? A Pécsi Nemzeti Színházból. A lemez anyaga: 30 cm-es decelith. HANGDOKUMENTUM : К—320. A Janus Pannonius Társaság iro­dalmi matinéja. А С G. S. 1943. márc. 14-i felvételének átjátszása. 22 perc. A matiné szünetében meginterjúvoltak egy munkás-hallgatót, mi a véleménye az előadá­sokról ? „Ezek a művészi megnyilatkozások a mi so­rainkban is rendkívül nagy tetszésre találtak, aminek legjobb bizonyítéka, hogy a mai elő­adásra rajtunk, pécsi ipari munkásokon kívül már a környéken lakó bányászok is tekintélyes számban jöttek el. A Janus Pannonius Társa­ság az általa rendezett nívós előadásokkal va­lóban elérte kitűzött nemes célját, megismertet­te velünk a magyar irodalom és költészet leg­jobbjait, azoknak életét, környezetét, írói mun­kásságát és nem utolsó sorban a ma és a kö­és zenekar vezetője. 1948 után Nyíregyházán káplán-kán tor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom