Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 30-31 (1985-1986) (Pécs, 1987)

Néprajztudomány - Zentai János: A születés, a házasság és a halál népszokásai Rádfalván

A SZÜLETÉS, A HÁZASSÁG ÉS A HALÁL NÉPSZOKÁSAI RÁDFALVÁN ZENTAI JÁNOS 1 A gyűjtés helye, Rádfalva község, Ormánság keleti részén fekszik, mintegy 500 lelket számláló kis falu. 2 Őslakossága, mint Ormánságé általában, református vallású magyar. Az egész Ormánság országszerte szomorú hírnévre tett szert egykézésével. Bár ez a nemzetpusztító szörnyű betegség már túl van a mélyponton, az elszenvedett veszteségeket e nép már nem képes pótolni saját erejéből. A kipusztult családok helyére az ország különböző részéből települtek. A lakosság színmagyar jellege úgy­szólván teljesen megmaradt. Minthogy a betelepülések még egészen újkeletűek, — egy-két évtizednél alig van régebbi beköltöző a községben — az ősi néphagyomá­nyokra átalakítóan nem hatottak. Adatközlőim kizáró­lag az őslakosságból kerülnek ki, egy-kettő a szomszéd falvakból származik — szintén Ormánság — ahol nagy­jából ugyanazok a néprajzi sajátságok vannak, és leg­több esetben egész fiatalon kerültek a községbe, a falu valamelyik őscsaládjába, s ahhoz — amúgy is kevéssé ütvén el tőlük — teljesen hasonultak. 1953 — 55. évben végzett gyűjtéseim anyagának leg­nagyobb része 60—70 évvel ezelőtt még virágzott. Mára már sok érték örökre, pótolhatatlanul elveszett. A még megmenthetőből következzék itt egy kevés. I. SZÜLETÉS 3 A terhesség előtt A születés összekapcsolódik az élet másik két legfonto­sabb eseményével, a házassággal és a halállal. Kezdete, előzményei a házassági szokásokban gyökereznek. 1 Zentai János (1907- 1973) évtizedeken át kutatta Ormánság néprajzát. Különös gonddal, szinte monografikus teljességgel vizsgálta Rádfalva népének életét (ahol 1949 és 1956 között tanácstitkár volt) 1965-től haláláig a Janus Pannonius Múze­um Néprajzi Osztályán dolgozott. Gyűjtéseinek anyagát tanul­mányokban, néprajzi pályamunkákban összegezte. Publikálat­lan dolgozataiból adunk most közre egy válogatást, melynek témája az ,,emberélet nagy fordulói"-hoz fűződő népszokások. A feldolgozás szövegét Zentai Tünde gondozta, készítette elő kiadásra és jegyzetelte. 2 Félreeső, csak bekötőúttal rendelkező törpefalu. Lakossága a legutóbbi népszámlálás (1980) idejére 291 főre csökkent. Hely­ségnévtár 1984. 3 V. ö.: Zentai János: Születés körüli népszokások és hiedelmek Rádfalván, EA (a Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattára) 9444, 1954. 1-19. Már a házassági szokások között sok adatot találunk, melyek a születésre mutatnak előre. így például, amikor a menyasszonyt viszik a háztól, a legények megemelik, megzökkentik a kocsi egyik oldalát, hogy majd köny­nyebben szüljön a jövendő anya. Amikor az esküvő után a fiatal pár hazatér a házba, a menyasszony elé — bekérése után — vizes vödröt állítanak, hogy azt rúgja föl, könnyebb lesz majdan a szülése. Amikor bevezetik a házba, a konyhában először fel kell néznie a kéménybe, hogy szép fekete szemű gyer­meke legyen. A lakodalmi vacsorakor az ételek felhordását a sza­kácsnő, vagy a vőfély úgy kezdi, hogy egy üres cserép­tálat hoz, s azt a földre ejti, törjön darabokra: könnyeb­ben babázzon majd az új asszony. Este a menyasszony ölébe a vendégseregből a leg­szebb gyereket ültetik, hogy arra formázzon majdan az eljövendő. Terhesség A terhesasszony elnevezése régen általánosságban vastag, hasas, később már viselős. A teherbeejtés főcsi­nálás. A terhesség beálltára bizonyos, külső tényezők is hathatnak. „Ne kapájj a barázda fenekin, mert meg­hasasodol!" — mondták. A terhességet nem tagadták. „Ne tagadd é, mer néma lesz a gyerök!" A terhességük alatt az asszonyok — szegyeivé magukat — társaságba csak ritkán mentek, ha elkerülhetetlen volt. Az öregek nem örültek, ha hamar jött a gyerek, nem is igen kímélték a terhes asszonyokat. Minden munká­ban részt kellett venniök. Akinek már 4—5 gyereke volt, kicsúfolták: „Olyan, mind a patkány, tengeri nyuszka, vagy tengerimalac." A hasas asszonyt azonban nem volt szabad csúfolni, mert a gúnyolódót megveri az Isten, az ő gyerekét is elveszi. Meddőséget is okozhatott a csúfolódás: „Az Isten nem adott neki, mer kicsúfóta azt az anyát, akinek sok gyeröke vaót". (Régebben szegyeitek a meddő állapotot, később, amikor már menekültek a gyerektől, még büsz­kék is voltak rá.) Ha vastagasszony valakinek a gyümölcsét, zöldség­féléjét ellopta: „Ne szójjatok neki, mer viselős!" A Janus Pannonius Múzeum Évkönvye 30-31 (1985—86): 325—343. Pécs, Hungária, 1987.

Next

/
Oldalképek
Tartalom