Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28 (1983) (Pécs, 1984)

Néprajztudomány - Andrásfalvy Bertalan: Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében

MIT JELENTHET A NÉPHAGYOMÁNY A JÖVŐ MŰVELTSÉGÉBEN ANDRÁSFALVY BERTALAN A néphagyomány értékei iránt egyre nő hazánk­ban az érdeklődés az ifjúság körében is. Múló, sze­szélyes divatáramlatról vagy értékkeresésről van szó? Micsoda értéke lehet a néphagyománynak? Divatjelenségek esetében nehéz valami mélyebb, sajátos szükséglet kielégítéséről beszélni. Divatot többnyire már kész forma, jelenség teremt, ez kelt vágyat utánzásra az emberekben. A már filmen, ké­pen vagy utcán látott ruha formája, újszerű vonala a vonzó, kelti föl az érdeklődést, a birtoklás vá­gyát. A néphagyománynak nincsenek ilyen határo­zott egyedi vonásai, melyek divatot teremthetnek. Az emberekben, különösen a kereső fiatalokban va­lami vágy, valami kielégítetlenségi érzés támadt föl, amelyre választ, megoldást bizonyos egyszerű, a néphagyományban megtalálható módszerek, for­mák, cselekedetek kínálnak. Elsődleges tehát a hiányérzet, a kielégítetlenség érzése, erre keresnek megoldást és találnak rá a néphagyomány különbö­ző területein kialakult formákra, módszerekre. Ezt bizonyítja, hogy a néphagyományt kialakító igé­nyek, szükségletek tovább élnek az attól már eltá­volodott nemzedékekben is, és ugyanezek teremtik meg a néphagyomány utóéletét, az ún. „folkloriz­must" is. Hatalmas, szép feladat lenne ennek a részletes bizonyítása. Ehhez végig kellene vizsgálnunk a ha­gyományos népi kultúra különböző területeit, az azokban létrejött formákat és intézményeket, az el­különíthető népköltési műfajokat és azokat részle­tesen elemezve mindegyikről megállapítanunk a lé­lektan segítségével azt, hogy azok milyen belső szükségletre jöttek létre, milyen igények kielégíté­sére születtek meg. Ezután történeti vizsgálattal azt kellene kimutatnunk, hogy mely szükségletek ma­radtak kielégítetlenül a néphagyomány megsemmi­sülésével, elhalásával, s az így fennmaradt kielégí­tetlenség csillapítására milyen megoldásokat kínál az írásbeli műveltség, a mai urbanizált élet, az is­kolai és iskolán kívüli oktatás, a hivatásos és ama­tőr művészeti tevékenység. E vizsgálat során ter­mészetesen elkerülhetetlen lenne a mai formák közt a „folklorizmussal", a néphagyományt fölhasználó amatőr mozgalommal való találkozás, vagyis ráta­lálnánk a régi formák valamiféle feltámasztási kí­sérleteire is. A néphagyomány nem örökérvényű és változat­lan formák gyűjteménye. (Örökérvényűeknek azon­ban talán a szükségletek nevezhetők, melyekre a formák csak válaszok, válaszkísérletek.) A népha­gyomány különböző területeinek alkotásai - a da­lok, táncok, szokások, játékok stb. - állandóan vál­toztak, s változott maga az a társadalom is, amely ezekkel a formákkal élt és elégítette ki szükségle­teit. Ez a változás az állandóan fennálló alapvető szükségletek mindegyikére kialakított válaszra vo­natkozott, s ez a válasz lehetett jobb vagy rosszabb, tökéletesebb, hatékonyabb, vagy hiányosabb és ke­vésbé hatékony is; de volt valami, ami változott. Most nem egyszer úgy érezzük, hogy bizonyos igé­nyekre, szükségletekre egyáltalán nincs válasz, te­hát nincs már ami változzon, alakuljon, alkalmaz­kodjon napjaink igénye szerint. Legalábbis közös­ségek által elfogadott, jóváhagyott formák nincse­nek — ha egyénileg, egyesek e szükségleteket meg­kísérlik jobb vagy rosszabb eredménnyel, részben vagy egészében kielégíteni, vagy megfelelően ki­kapcsolni, „kompenzálni". Igen egyszerű tényekről van szó. Például a tör­ténelem és a néprajz által összegyűjtött anyag alap­ján azt állíthatjuk, hogy minden korban, minden népnél és társadalomban volt igény arra, hogy az egyén maga is énekeljen, táncoljon, - érzelmeit, in­dulatait megénekelje és eltáncolja, kifejezze és „ki­süsse". A különböző népek mind sajátos, az egész közösség számára alkalmas és elismert formákat, valamint alkalmat is teremtettek ehhez. Ma kevés embernek, az össznépesség csak kis részecskéjének van lehetősége arra, hogy örömét lelje saját ének­lésében és táncában, mint hivatásos énekes vagy balett-táncos. Valamivel többen lehetnek azok, akik énekkarban énekelhetnek, vagy alkalmi, közös ének­lésben vehetnek részt. Az éneket hangversenyen vagy rádióból hallgató, a táncot a színpadon néző közönség nyilván csak töredékét élheti meg az ének vagy a tánc örömének. Amikor a XX. században az emberiség egyedülálló szakosodással, specializáló­dással a tudományban és művészetekben is csodá­latra méltó csúcsokat ért el, nem tagadhatjuk el, hogy a tömegek helyett csak néhány kiválasztott ember zenél, dalol, sportol, játszik a színpadon, a tömegek csak nézik, hallgatják azt, s ezzel elszegé­A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve (1983) 28: 241-251. Pécs (Hungária), 1984.

Next

/
Oldalképek
Tartalom