Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 26 (1981) (Pécs, 1982)

Régészet - Maráz Borbála: A szkítakori őslakosság La Tene-kori továbbélése Kelet-Magyarországon (Régészeti adatok a Kárpát-medencei kelta–szkíta kapcsolatok kérdéséhez)

A SZKITAKORI ŐSLAKOSSÁG LATENE-KORI TOVÁBBÉLÉSE KELET-MAGYARORSZÁGON (Régészeti adatok a Kárpát-medencei kelta — szkíta kapcsolatok kérdéséhez) MARÁZ BORBÁLA Az ősrégészet egyik fontos feladata a kulturális váltások okainak, körülményeinek és történelmi je­lentőségének vizsgálata. A történeti rekonstrukció igénye sokszor spekulációra kárhoztató kutatások megindítását is szükségessé teszi, amikor reálisan szeretnénk értékelni egy adott területen a hódítók és a meghódítottak közötti kölcsönös hatásokat, nyo­mon követni a politikai önállóságától megfosztott nép kultúrájának továbbélését, utóéletét. Az ilyen vizsgálatok eredményei inkább feltevések, mint meg­állapítások, mégsem tarthatjuk ezeket a kísérleteket fölöslegeseknek. Különösen fontosnak tűnik az em­lített kérdések felvetése akkor, ha lehetőségünk van a meghódított nép és a hódítók anyagi kultúrájá­ban a kapcsolatokat bizonyító elemeket kimutatni. Úgy érezzük, hogy a kelet-magyarországi szkíta­kori lakosságnak a kelták által történt meghódítá­sa esetében megkísérelhetjük a meghódított ősla­kosság sorsát nyomon követni. A szkítakorból és a LaTene-korból Kelet-Magyarországon eddig össze­gyűjtött forrásanyag ugyanis lehetővé teszi a törté­nelmi rekonstrukció megkísérlését, ami talán ez eset­ben nem tűnik minden alap nélküli találgatásnak. Azt a lehetőséget, hogy a kelták a szkítakori ős­lakosságot gyökerestül kiirtották volna, eleve elvet­hetjük, mivel ilyesmire a történelemben nemigen találunk példát. Ez még akkor is aligha képzelhető el, ha éppen ugyanazon korszak, a késővaskor tör­zsi harcaival kapcsolatosan írott források említenek több ízben ilyesmit. Strabon megfogalmazása a boiokkal kapcsolatban, miszerint őket a dákok „nave űveC" (azaz gyökerestül, teljes népestül) ki­irtották és területüket pusztasággá változtatták volna (Geogr. V. 1. б., С 212-213), nem egyéb történet­írói túlzásnál, költői képnél a harc érzékeltetésére. Hogy ez mennyire túlzás, bizonyítják azok a szép­számú és virágzó késő LaTène oppidumok, amelye­ket a rómaiak Pannónia meghódításakor a Strabon által pusztaságnak nevezett területen találtak. 1 Hunyadi (1944) 49-58. és 2. térkép, amelyen a „kelta-szkíta keveredett temetők" között Délkelet-Ma­gyarország területéről Kishomok, Békéscsaba és Szen­tes-Jaksor szerepel. A Szentes-jaksori szkítakori te­metővel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a pub­likáció (Csallány G.-Párducz M.: Szkítakori leletek a szentesi múzeumban. Arch. Ért. (1944-45) 105., 117., XLVIII. t. 7,15-16) szerint a temető területéről szór­Ugyanígy a szkítakori nép gyökerestül való kiirtá­sának elmélete ellen szólna az a leletanyag, amely a kelet-magyarországi LaTène-kori temetők és te­lepek anyagában őrződött meg, és amelyet az aláb­biakban fogunk ismertetni. A kérdést „Érintkezések a szkítasággal" címen már Hunyady Hona tárgyalta a kárpát-medencei kel­ta leletanyagot összefoglaló munkájában és tipoló­giailag elemezte a szkítakori kerámiaanyag fő típu­sainak LaTène-kori utóéletét. 1 Minthogy azonban azóta Délkelet-Magyarország területén a II. világhá­ború előtti helyzethez képest a LaTène-kori lelet­anyag jelentősen megszaporodott, indokoltnak tart­juk a kérdés újra felvetését és több más szempont szerint való tárgyalását is. A Kelta Corpus munkálatai során tulajdonképpen a teljes délkelet-magyarországi, azaz nagyjából a Nagyiéba - Hajdúszoboszló - Karcag - Kisújszállás - Törökszentmiklós - Szolnok (a Zagyva-Tisza tor­kolatvidéke) vonaltól délre eső részen (kb. Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyék területén) előke­rült késővaskori leletanyagot volt alkalmunk össze­gyűjteni és részletesen tanulmányozni. 2 A kelet-ma­gyarországi kelta-szkíta kapcsolatok kérdését is tu­lajdonképpen ezen terület teljes leletanyagának vizs­gálata és elemzése alapján tárgyaljuk most, figye­lembe véve a Dunától keletre eső többi tájegység hasonló korú és 1981-ig közölt lelőhelyeit is. Az általunk vizsgált területen összesen 138 LaTè­ne-kori lelőhelyet ismerünk. Ezek közül a kérdés vizsgálatához fontosakat és így a jelen tanulmány­ban tárgyaltakat a 6. kép térképe és a hozzá tartozó Függelék tartalmazza. A szkítakori őslakosság LaTène-kori továbbélésé­nek kérdését vizsgálva a következő problémákra kell választ adnurk: 1. Mikor történt a legkorábbi kelta hódítás Kelet­Magyarországon, vagyis mikor kezdődött az a folya­ványként került elő az a három agyagedény, melyek LT-kori formát mutatnak. Nem tudjuk, vajcn a szkíta temető sírjaihoz tartoznak-e, vag> -gy ettől függetle­nül, ugyanitt létesült kelta temető feldúlt sírjaiból va­lók-e; ezért nem vettük fel a lelőhelyet a szkíta-kelta kevert anyagúak коге 2 Maráz В.: Délkelet-Magyarország LaTène-kori le­letanyaga. Kelta Corpus II. (Kézirat). A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve (1981) 26: 97-120. Pécs (Hungária), 1982.

Next

/
Oldalképek
Tartalom