Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 16 (1971) (Pécs, 1972)

Néprajztudomány - Zentai, János: Ormánság nyugati határa és belső tagolódása

ORMÁNSÁG HATÁRA, BELSŐ TAGOLÓDÁSA 2CM de teljesen ilyen értelemben került elő ez a hagyo­mány: „Lakihídon túlra anni a lányt: nem lössz abbú jó házasság." Vagy: „Lakihídon át nem jó menyecskét hozni, mer abbú mind к ... a lössz." Sőt ilyen tréfás formájában is találkoztam a laki híd el­határoló szerepének: „Bolondos vagy, nem hiába a lakihídon túl születtél." Hol is van ez a laki híd? Az Ormánság hosszten­gelye irányában, majdnem a Drávával párhuzamo­san végighúzódó műúton ma egy elég jelentéktelen híd. Adorjás határában, Kémes és Baranyahidvég között. A vízszabályozások előtt, a ma csatornázott mederben folyó Feketevíz és Pécsivíz valamelyik za­bolázatlanul kalandozó ága folyt ezen a terepmélye­désen. (Nem lehetetlen, hogy a távoli múltban a főág.) A holt mederben ma egy jelentéktelen kis patak - itteni nevén Kónic árok - csergedezik, ami­kor vize ki nem szárad. Ezen a tájon létezett, a def­terek tanúsága szerint, a török hódoltságban még meglevő Lak község. Ma már csak Kémes község határának egy része - Laki mező -, és Drávapiski egyik dűlője - Laki tüskés - helynevei emlékeztet­nek rá. Abban az időben bizonyára Lak községhez tartozó területen, valahol a mai környékén lehetett ez a honi történelmünk első felében, legalább is e tájra vonatkozóan, valószínűleg nagyjelentőségű pont. Для размежевания этнических групп про­водились опыты уже несколько раз и по раз­ным методам. Один метод размежевания — исследование брачных связей. Этим мето­дом автор уже определил ВОСТОЧНУЮ границу Орманшага (Ежегодник Музея им. Януса Паннониуса 1966: 77—128). В целях конт­роля результата он исследовал и другие эт­нографические материалы по установленной выше названным методом границе, но по бо­лее широкой полосе. Как разные этнографи­ческие явления — в области предметной и духовной культуры —, так и сознание насе­ления исследованных деревень подтвердили разграничение территории. Это значит, что этническая группа образует и эндогамиче­СКУЮ единицу. ВВИДУ того, что автор убедился в правиль­ности применяемого метода, он продолжал работу в целях разграничения Орманшага с запада и вообше. Сопоставляя полученный этим методом результат с другими этногра­фическими исследованиями, наконец удалось А {г. S2.) térképre berajzoltuk a laki hidat is. Lát­ható, hogy éppen a kikövetkeztetett kelet-nyugati határvonal mentén fekszik. A számok adatai és á hagyomány tehát találkoznak egy pontban, fedik, igazolják, bizonyítják egymást. Még néhány szót a kelet-nyugati különbség múlt­járól. Györffy György művében korabeli oklevelek alapján tünteti fel Baranya egyes táj elnevezéseit. Az általa meghatározott Ormánköz nagyjából a mai Nyugat-Ormánságnak felel meg. Külön tájként írja le Bőköz-t, amely viszont a mai Kelet-Ormánsággal egyező terület. Végezetül még csak annyit: a magyar középkor­ban kialakult - Soklosiak, Garák, később Perényiek, Batthyányok - birtokolta - siklósi uradalom, egészen a negyvennyolcas időkig, sőt részben az 1945-ös föld­reformig a fentebb tárgyalt pontig terjed, határa va­lahol a laki híd táján lehetet. A házassági kapcsolatok alkalmazása tehát nem­csak a néprajzi csoportok, de - mint láttuk jelen esetünkben - ezen belül az alcsoportok elhatárolá­sánál is nagyon hasznos segítség lehet. (A már em­lített készülőfélben levő baranyai néprajzi csoport el­határoló munkánkban más néprajzi csoportok elhatá­rolásánál is be fogjuk ezt bizonyítani.) восстановить ПОЛНУЮ границу этой венгер­ской этнической группы. Шагая дальше по ЭТОМУ следу, автор про­должал свое исследование. Некоторые иссле­дователи уже раньше предполагали, что внутри Орманшага существует две подгруп­пы, отличающихся немножко. Автор произ­вел опыты, можно-ли с помощью брачных связей определить границы этих подгрупп. На этой основе было бы логично думать, что если вся группа является единой эндогами­ческой целостностью, то внутри нее бракосо­четания происходят в разных направлениях. Ввиду того, что территория является УЗКОЙ полосой, в северо-южном направлении эта тенденция наблюдается в меньшей степени, чем во восточно-западном направлении. Су­ществование ДВУХ подгрупп наблюдается как раз во восточно-западном направлении. Если бы расширение тенденции бракосочетания было ровным, то средняя линия совпадала бы с географической, но действительность — анализируя данных бракосочетаний — ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА И ВНУТРЕННЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРМАНШАГА Я. ЗЕНТАИ

Next

/
Oldalképek
Tartalom