Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 14-15 (1969-70) (Pécs, 1974)

Néprajztudomány - †Zentai, János: Baranya magyar főkötői

238 ZENTAI A tokfedél közepe táján egy kb. forintnyi nagyságú, keményebb részt találunk, ez képezi mintegy a központi alapot, ez a konty. Ez alatt, a tok belső részén, hozzávarrtak egy-két rövid­ke szalagot, amely a kontytartó. Ennél fogva tű­zik, a kontyon keresztül szúrva a bombostűvel (6—8 cm hosszú, borsó nagyságú, színes — a fő­kötő színéhez igazodó — porcelán- vagy üveg­fejű tű) a főkötőt a nagyon szorosra felcsavart hajhoz. A pántlika két része — bokra és lába — egyetlen, tenyérnyi széles, leggyakrabban se­lyem szalagból készül. A tok aljára erősítenek két szalag szélességnyi, 20—25 cm hosszú, fé­nyes kartonpapírt. A szalag két vége ezt a kar­tont borítja (ez a lába), középső része pedig le­gyezőszerűen szétágazó szalagcsokrot alkot (bok­ra). A szalagból egy réf három fërta hosszúságú kellett. A bokra részen ritkábban alkalmaztak díszt, esetleg fehérpillangókat (flitter) varrtak, vagy az alapszínnel megegyező caknizott (redőzött) szalaggal szegélyezték. A lába részen gyakori volt a dísz, •— hónitü, pillangó, üveggyöngyök, póliumból tulipán, rozmaring stb. minták. (. . . rakja ki keetők rozmaringosra, mer úgy na­gyon szeép). Alsó szélére keskenyebb szalag le­rakva, ráncolva, melynek tetején ismét üveg­gyöngyök díszlettek. Drávaiványin élő Berényiné Lőrincz Zsófia, lány korában még szintén értette a főkötő ké­szítését; lényegében ugyanúgy ismertette, mint az előző asszony, a díszek elnevezésében volt különbség Ormánság keleti és nyugati része kö­zött. (L. 2. sz. jegyzet.) Tehát nagyjából így készült a főkötő, amit mi ma ismerünk. Ilyen volt, amikor viseletének di­vatja elmúlt. Az az igazság, hogy akkor ismer­tük meg legjobban, amikor már inkább csak emlékké vált, megszűnt élő viseleti darab lenni. Az első világháború táján kezdték elhagyni, s kb. egy évtized alatt el is tűnt teljesen. Leg­utoljára még a harmincas években volt egy kis újravirágzása — сзак szórványosan — a Gyön­gyösbokréta idején, de ez inkább már csak mu­zeális jelenség, látványosság volt. Ha a ma és a közel múltban élt öregek emlé­kezetét vesszük igénybe — Kiss Géza is, aki elő­ször ismertette alapos pontossággal, emlékekből gyűjtötte adatait — kb. a XIX. század utolsó negyedének elejéig tudunk visszamenni, vagyis az a bizonyos fél évszázad ismeretanyaga áll több-kevesebb hiányossággal rendelkezésünkre, amelyre támaszkodhatunk. Ez alatt a fél évszá­zad alatt, az eddigi ismereteink szerint, a főkö­tő lényegében nem változott. Vajon mik lehettek az előzményei? Ormánság esetében e téren is egy kicsit több szerencsénk van. Munkácsy — Ï JÁNOS akkori szaporcai ref. lelkész — közöl egy leírást a Regélő című lap 1842. évfolyamában, Bőköz (ez Kelet-Ormánság egy régi elnevezése) című cikkében. Ismertetve a népviseletet, közöl ada­tokat az akkori főkötőről: ,,. .. felének (ti. a ha­ja) hátulsó részére egy kis tányér alakú külön­féle csillogó dolgokkal kirakott 's piros szalagok­kal hímzett kontytyal fedeztetik be . . ." (Kresz M. közlése, 165.) Ebből a — mai szemléletünk­kel és igényekkel mérve hiányos — nagyon ér­tékes közlésből annyit mindenesetre megtudunk, hogy főkötőt viseltek, ami nagyjából azonos az általunk ismerttel. Nagyon bizonytalan az a ki­fejezés: „különféle csillogó dolgokkal kirakott". (Talán üveggyöngy?) Nézzünk egy még régebbi adatot; valószínűleg Jeremiás Sámuel, akkori vajszlói ref. lelkész, 1828-ból való feljegyzése. (Közreadta Hoffmann T. 1954. 527.) „. . . a Fö kötő. . . tündöklő pillan­gókkal — pólingokkal — (!?) elborítva gyönyö­rűen ragyog." Látjuk, itt a díszítés közelebbről megnevezett, bár megint csak nem tudjuk, mit jelent a „tündöklő pillangó", ellenben ismerős­ként hangzik a „póling". De vajon ez az átalunk ismert „pólium"-nak mennyiben előde, ki tud­ja? A ma ismert pólium bizonyára újabbkeletű, gyáripari termék. Mi lehetett, vagy milyen en­nek a majd másfél százados elődje? Nem tud­juk. Azt sem tudjuk, hogy az ott szereplő póling szó pontosan mit fejez ki, csak sejtjük, hogy va­lami dísz, hiszen ez a szó a szövegben a főkötőt díszítő „tündöklő pillangó" szavak után áll, gon­dolatjel között. Nehezíti a homály kiderítését, hogy táj szótáraink nem ismerik, Kiss Géza or­mánsági táj szótárát kivéve, de ez utóbbiban ép­pen nem azt a magyarázatot kapjuk, amit mi ismerünk. Lukácsy póliumos pillangót említ (p. 22). (A póliummal egyébként majd a mecseki főkötőnél is találkozunk.) Épp így nem vagyunk biztosak a Jeremiás által említett kétféle főkötő formával: kerek és horgas. Füzes (1962. 320.) úgy véli, hogy e megnevezések nem csak a for­mát, de talán a díszítést is jelölték. Kodolányi (1958/a. 13) is próbál magyarázatot adni. „Valószínűnek látszik, hogy valamilyen hímzett főkötőből fejlődött ki, adatok és tárgyi anyag hiányában azonban még megközelítő ké­pünk sincs róla." A hímzettből való eredeztetésnek ellent mond az a tény, hogy az Ormánság területén a hím­zésnek a múltban alig volt szerepe; mint láttuk, a legrégibb adatok — Jeremiás, Munkácsy — sem utalnak erre. Az ormánsági főkötő egész Ormánság terüle­tén egységes formát mutat; Ormánság terüle­téig terjed, de annak területén mindenütt ugyanaz. Ebből kifolyólag néprajzi csoport-meg­határozó jellege van. A díszítésében, díszítő ele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom