Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1966) (Pécs, 1967)

Helytörténet - Holovics, Flórián: Baranya a XVII. század elején. Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-ban

BARANYA A XVII. SZAZAD ELEJÉN Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-ban. HOLOVICS FLÓRIÁN A török uralom ideje általában fehér folt vá­rosaink történetében. Ez érthető, mert a meg­szálló török nem sok gondot fordított az esemé­nyek rögzítésére, — a múzsa nem ihleti a harco­sokat; a megszállott magyarság közül pedig az értelmiségiek vagy odaveszték Mohácsnál vagy elmenekültek. Szerencsés kivétel ebben a tekintetben Bara­nya megye és Pécs városa. Bizonyára szerepe volt ebben annak, hogy Pécs régen is olyan mű­velődési központ, a magyarságnak olyan von­zási pontja volt, amellyel érdemes volt törődni. Mint püspöki székhely mindig megkapta sfőpász­torát, s ez, ha nem is tartotta bátorságosnak, hogy személyesen fölkeresse híveit, mégis fele­lősségének terhétől hajtva kereste a módozato­kat, hogy segítsen rajtuk. így történhetett, hogy a Bécsben élő püspök a XVII. század elején az akkor éledező magyar jezsuitáikhoz fordult. A század elején szinte sorozatosan magvar szárma­zású tartományfőnökök szívesen hajlottak a ké­résre s készséggel küldtek a kevésből is önkén­tesen vállalkozó személyeket az elárvult egyház­megyébe. A püspök általános helynöki jogható­sággal ruházta fel őket. ök a lehetőség szerint végezték munkájukat (a török elég türelmes volt hozzájuk), időnként beszámoltak a püspöknek és tartományfőnöknek. Az első pécsi püspöki helynök, akiről tudunk, Vásárlhelyi Gergely. 1617-ben Cserneky János lépett nyomába. 1619-^ben meghalt Pyber János addigi pécsi püspök. Utóda Dallos Miklós lett. Hogy a további működéshez szükséges jogi föl­hatalmazás meg ne szakadjon, Cserneky 1620. júl. 1-én beszámoló levelet írt az új püspökhöz s azt rábízta legügyesebbnek ismert alattvalójá­ra, Harangozó Bálint szekcsői tanítóra. Úttalan utakon másfél hónap kellett Bécsig. (fol. 166r) Anno 1620. in festő Assumptionis B. Virginis pervenit Viennam Providus Valentinus Harangozó im Ecclesia Nitriensi annis 22 Cam­panatoris, qui eidem officio etiam süb Zacharia Mossoebi Episcopo Nitriensi functus fuit. Prae­dictus autem Valentinus ante annos quinque, oc­casione obsidentis Spiritus fuerat profectus in A püspök örömmel fogadta s szerencsénkre a levélről is kivonatot készített, meg Harangozó Bálint szóbeli beszámolóját is följegyezte. Sze­rény külseje miatt eddig ismeretlenül húzódott meg ez a jegyzet az Országos Levéltárban. Pedig ami tartalmát illeti, nemcsak szentjánosbogár­kát, hanem valóságos csillagfényes eget jelent Baranya történelméhez. Több mint 80 helység­nevet, több mint 20 személynevet említ, akik Baranyában működtek. Az ember nem tud tisz­telet és meghatódottság nélkül azokra gondolni, akik ilyen körülmények között a magyarság ol­dalára álltak s nem engedték, hogy a magyar szó kivesszen, a magyar nép a hódító törökség­be beolvadjon. Ezek miatt érdemesnek látszott a kéziratot lemásolni s közzétenni. A beszámolóban nem esik szó a török hódolt­ság alattiak gazdasági helyzetéről. Csak annyi, hogy módjuk volt 3 év alatt 6 templomot hely­reállítani. Azért bizonyára nem volt még olyan kínosan nyomasztó, ahogyan Horváth János az 1640-es évek elején lefesti, és amely a nyomor­hoz hozzászokott szegény népet is akárhányszor szökésre késztette. Néhány szót forrásunkról. A kézirat alig 3 és fél folio-oldal, sűrű sorokkal, apró betűkkel, ja­vításokkal, a sorok közé írt szavakkal. Tintája halvány. Ezek miatt sokhelyütt csak vesződség­gel olvasható, bár használtam az Orsz. Levéltár ultraviola lámpáját is. — Az aug. 16-i kihallga­tásra néhány kérdés előre föl volt írva a lapszél­re, de a felelet nem sikerült mindig a kérdés mel­lé. Ezeket a kérdéseket, ül. címeket ott iktattam be, ahol az értelemnek legjobban megfelelt. A lap széli jegyzetek nincsenek mind a szövegbe be­utalva. Az írásjelek itt-ott hiányoznak, ami némi kétséget okoz. 1 Az 1620. év Nagyboldogasszony ünnepén meg­érkezett Bécsbe tisztes 2 Harangozó Bálint. Apja néhai Harangozó Balázs, aki 22 éven át haran­gozó volt a nyitrai egyházban és aki ezt a tisz­tet Mossóczi Zakariás nyitrai püspök alatt is betöltötte. 3 Az említett Bálint 5 évvel ezelőtt, amikoris a lélek megszállotta, ment a pécsi egy­Most lássuk a beszámolót eredeti nyelven és fordításban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom