Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1965) (Pécs, 1966)

Művészettörténet - Romváry, Ferenc: Az ex libris története Pécsett

AZ EX LIBRIS TÖRTÉNETE PÉCSETT 309 Pécsi Ex libris Gyűjtők és Grafikabarátok 1. kép Havas László (fametszet) 1938. Pécsett 1938 május 3-án alakult meg az első szervezet, Ex libris Gyűjtőik és Grafika bar átok •néven. 1 A csoport egy évein belül beleolvadt a jól szervezett Pécsi Képzőművészek és Mű­barátok Társaiságiába és aransík önálló grafikai szakosztályét alkották. Céljukat az átokuló ülésen hozott határozatiban rögzítették: »ösz­szehozmi azokat, akik a Ikisgrafikát és a művé­1 Az alapító tagok teljes névsora: Dr. Reuter Camilla egyetemi tanár (elnök), Havas László gra­fikusművész, rajztanár (alelnök), Sárdy Endre vá­rosi tisztviselő (titkár), dr, Gáspár Endre fogorvos, Hoffmann László építészmérnök, Holler András tanár, Patay Mihály festőművész, rajztanár, dr. Рокоту Ferenc pénzügyi fogalmazó, dr. Szántó László orvos és Szentesi Flórián városi tisztviselő. A pécsi művészek közül az alábbiak kapcsolód­tak be a kör munkájába az elkövetkezendő évek során: Gebauer Ernő, Nikelszky Géza, Remsei (Rainer) Márton, Kálmándy Papp László, Paál István, Klug К. György, Martyn Ferenc, Gábor Jenő, Gyarmathy Tihamér és a bonyhádi Koll­mann (Kertes) Jenő. Az irodalomtörténész Várkonyi iNáindor, a Sorsunk с folyóirat szerkesztője és Weöres Sán­dor is látogatta időnként a kör összejöveteleit. Egészüljön kis a névsor mindazokkal, akiknek nevét a tanulmány nem említi meg az alkotók között, holott ex libriseik ismeretesek: Holler András, Csörge Ferenc, Somlyó Géza, Forbáth Alfréd, Horváth J. Károly, Szomolányi András, Szomolányi Edit, Baranyai György, Härtung Já­nos, Iglóiné Hoós Elvira és Szentesi Flórián. szietet szeretik. A pécsi művészeket óhajtjuk foglalkoztatni, hogy megmutassuk, a Dunántú­lon ás van művészi és grafikai élet. Célunk Pécsett egy ilyen grafikai centrumot létesíte­ni^. 2 A baráti kör tagjai rendszeresen, min­den hómap első keddjén a Virágcsakor ven­déglőben találkoztak, ahol családi poharazgiatás közben isimeirlkedteik az egyes gyűjteményieik­kel és a művészeiket foglalkoztató feladatokat beszélteik ímeg. Gebauer Ernő elkészítette a pécsi ex libris gyűjtők ex librisét, amely mieg­örökíitetette az összejövetelek hangulatát. (2. kér>) PtCSI EX LIBR1 5 GYŰJTÖK IX LIBRISE. Az első pécsi ex Aris kiállítást 1938 akité­ter 16. és 23. közlött rendezték meg a Belvá­rosi Katiholiilkus Kör dísztermében. Erire az ünnepélyes alkalomra Havas László készített fametszetet, .melyről 'mindem látogató a belépé­si díj fejőben egy-egy példányit kapott. A kép 2 Az 1938. május 3-li alakuló értekezlet határo­zatának jegyzőkönyvéből. A KBK megalakulásá­tól kezdve naplót vezettek, amelyben rögzítették az eseményeket. A tagok a társas együttlétek al­kalmával jelenlétüket aláírásukkal hitelesítették. Így pontos képet nyerhetünk a KBK munkájáról. 2. kép Gebauer Ernő 1938.

Next

/
Oldalképek
Tartalom