Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1963) (Pécs, 1964)

Gebhardt Antal: A Mecsek hegység barlangjainak biológiai vizsgálata

A MECSEK HEGYSÉG BARLANGJAINAK BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA GEBHARDT ANTAL Mint minden tudományos munkát, a bar­langkutatást is kezdetben az adatgyűjtés, a lészietismeretek felhalmozása vezette be. A biológiai kutatómunka csaknem kizárólag a faunisztikai eredmények: összefoglalására 'kor­látozódott s mint ilyen, a leíró rendszertan érdekeit szolgálta. A főcél annak megállapí­tására irányult: milyen állatok élnek a bar­langokban? Ezeknek a vizsgálatoknak jelen­tősége a tudományos rendszertanban igen nagy, mert az a kísérleti alapon nyugvó ok­nyomozáshoz elengedhetetlen anyagot szol­gáltatott. A Mecsek barlangjaiban az állattani kuta­tások ugyanezzel a célkitűzéssel kezdődtek. Míg azonban az Abaligeti-barlangban a fau­nisztikai vizsgálatiok 1845. évre vezethetők vissza, addig a Mánfai^barlang biológiai fel­tárására irányuló munlka csak 1922-ben indult meg. Ettől kezdve — hosszabb-rövidebb meg­szakításokkal — mindkét barlangot a kuta­tók hosszú sora kereste fel s vizsgálataik ered­ményeként megállapításit nyert, hogy a Me­csek barlangjait — amelyekből a kutatások Az Ahaligeti-barlang egy még nem teljesen kifejlődött, részben bejárható, részben hozzá­férhetetlen föld alatti vízgyűjtő üreghálózat, mely 219,5 m tengerszint magasságban, a 311 m magas Abaligeti-togy lábánál nyílik. A barlang bejárata 2 m magas és ugyanolyan széles, nyílása északra tekint. Rajta patak fo­lyik keresztül, mely a barlang bejárható vé­gét jelző tavacskából ered, s melyet ^cevés­vizű források és vízerek táplálnak. A barlang hozzáférhető része egy főfolyosóból és két mellékágból áll. A főfolyosó hossza — az idő­közi feltárások eredményeként —, ma már eléri a fél kilométert, átlagosan 5 m. ma­gas és 2 m széles. Az első, vagy bal oldali mellékág 40 m, a második, vagy jobb oldali mellékág 68 m hosszú. Utóbbi rendkívül keskeny és alacsony, nehezen kutatható s kezdeti szakaszaiban csak denevérek voltak ismeretesek —, több száz állatfaj népesíti be. A két barlang élővilága, illetőleg azoknak hozzáférhetősége azonban veszélyeztetve van. Az Abaligeti-barlangban a korhadó faanyag eltávolítása, a fahidafcnak és korlátoknak be­tonihidakkal és vaskoriatokkal való kicserélé­se, a sorozatos robbantások, a villanyvilágí­tás bevezetése, a látogatók tízezres tömegei­nek zavaró hatása és sok: más egyéb emberi beavatkozás —, a Mánfai-barlangnak vízve­zeték céljára történt igénybevétele, a barlan­gi paták elzárása stb., mind olyan tényező, mely az állatvilág létfeltételeit alapjában mó­dosítja, illetőleg támadja meg. A mecseki barlangok biológiai kutatásának részeredményeit feltüntető tanulmányok a kereskedelmi forgalomból részben kifogytak, részben külföldön, de 1 mindenesetre szétszór­tan, következésképpen nehezen hozzáférhető módon jelentek: meg, úgyhogy a barlangi fau­naállomány egybefoglalása és az újabb vizs­gálati eredményekkel való kiegészítése a hi­vatkozott okoknál fogva időszerűvé vált. összefüggésben van a barlangtól légvonalban 690 m távolságban nyíló — 25 m távolságig bejárható, azontúl hozzáférhetetlen -— víz­gyűjtő ággal („Töröfcpinoe"). A barlang há­lózata és vízgyűjtő rendszere a környező fel­szín formáival (völgyek, beszakadások, töb­rök stb.) teljes összhangban áll. A barlangot alkotó üreg a Mecseik hegység elíkarsztosodott kagylómész kőzetében jött létre. Bár a cseppkőfcépződés jelentéktelen, annak nyomaival mégis mindenütt találko­zunk. A talaj anyaga túlnyomóan sárgás szí­nű homok, vagy lösszerű barlangi sár, mely­ben itt-ott kavicshordalék és kevés mésztufa van beágyazva, Végső szakaszának sziklafa­lait nagy területen vékony, fekete bevonat borítja, mely a megejtett vizsgálatok szerint túlnyomóan mangánt és kevés vasat tartal­Környezeti tényezők ..

Next

/
Oldalképek
Tartalom