Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1963) (Pécs, 1964)

Petrovich Ede: A pécsi Káptalani Levéltár épületének története

A PÉCSI KÁPTALANI LEVÉLTÁR ÉPÜLETÉNEK TÖRTÉNETÉ PETROVICH EDE A pécsi székesegyház előtti teret keletről lezáró Káptalani Levéltár épülete kereken 180 esztendős és így nem nagy múltra te­kinthet vissza. Ha azonban létrejöttének előzményeit is figyelembe vesszük, a távoli középkorba vezet vissza és éppen a pécsi vár kialakulásáról tár föl fontos részleteket. A pécsi vár legrégibb ábrázolásai, Hauy és Hermanng helyszínrajzai az 1687., illetve az 1754. évből, (1., 2. számú kép), még nem is­merik a mai épületet. Helyén a belső vár fa­lait jelzik. Ellenben a mai épülettől kb. 7 méternyire 1 nyugatra, szorosan a székesegy­ház DK tornya déli falsíkjához csatlakozva mindketten egy nagyobb építmény romjait A helyszínrajzok nem említik ennek a ro­mos épületnek a nevét. Azonban más, XVIII. századi források Szathmári palota, aedes Sathmarianae, néven emlegetik és eredetét Szathmári György pécsi püspöknek (1505— 1521) tulajdonítják. Szathmári építkezései­nek emlékét egykori titkára, a neves törté­netíró, Oláh Miklós őrizte meg számunkra. 1 De tárgyi bizonyítékai is vannak építő tevé­kenységének: címerével ellátott ajtókeretek, melyek ma a Kőtárban láthatók, és a mai Corpus Christi kápolna márványoltára. Azonban nemcsak Szathmári itteni építke­zésének maradtak nyomai, hanem korábbi, középkori építkezésekről is van tudomásunk. Egy 1780. körül készült és ez épületromok helyreállítására irányuló homlokzati rajz (4. sz. kép) az épülettömb északi végén, közvet­lenül a DK torony mellett egy román stílű kápolnát átarázol. Nyilvánvaló, hogy ezt a kápolnát nem a XVIII. századi tervező talál­ta ki. Az sem szorul bővebb igazolásra, hogy e kápolna nem a reneszánszkori Szathmári püspök alkotása. 1. Részlet Hauy tárképéből. 1687. 12 J- P. Múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom