Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1962) (Pécs, 1963)

Füzes Endre: A Janus Pannonius Múzeum fa ivópoharai

327 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM FA IVÓPOHARAI FÜZES ENDRE Az erdőjáró emberek vagy a háztól, csa­ládtól távol élő pásztorok fából vagy gyökér­ből kifaragott merítőedényt, poharat hordtak magukkal. A sajátos alakúra formált ivóedény felületét véséssel, gyakran spanyolozással dí­szítették. Múzeumunk pásztorművészeti gyűj­teményéből ez alkalommal ezeket a fa ivó­poharakat mutatjuk be.* A hazai szakirodalomban •— néhány szór­ványos adattól eltekintve — egyedül Bátky Zsigmond foglalkozott ezekkel a sajátos for­májú edényekkel (Pásztor ivócsanakok a Nép­rajzi Múzeumban. NÉ. XX.; Pásztor ivópoha­rak. Bp. 1928). Mindkét munkájában lényegé­ben a Néprajzi Múzeum gyűjteményét ismer­teti és ebből vonja le következtetéseit. Meg­állapításait az akkor ismert magyar és kül­földi adatokra alapozza. Ezekkel az edények­kel behatóbban azóta senki sem foglalkozott, ezért ma sem tudjuk, feltevései és megálla­pításai mennyire helytállóak. 21 pohárból ál­ló gyűjteményünk alapján mi sem tudjuk ezt az ellenőrzést elvégezni. Megelégszünk ivó­pohár gyűjteményünk leírásával, hogy ezzel az esetleges későbbi országos feldolgozást megkönnyítsük. Néhány fapoharunk az első világháborút megelőző években került a múzeumba, a töb­bit 1934-ben gyűjtötték. Gyűjteményünk az­óta nem gyarapodott és a legutóbbi években végzett ezirányú kutatás sem járt eredmény­nyel. A gyakran díszesen faragott poharaknak többféle népi neve van. Leggyakoribb a csa­nak, amely Bátky óta szakterminusa lett en­nek az edénynek. A baranyai poharak leíró kartonján is ezt az elnevezést találtuk. Meg kell azonban jegyezni, hogy Kiss Géza or­mánsági szótárában (Kiss—Keresztes: Or­mánysági szótár, Bp. 1952.) a csanak szó nem szerepel. * A szaru sótartókat és borotvatartókat már ko­rábban publikáltuk. Vo. Füzes E: A Janus Pannoni­us Múzeum szaru sótartói. A JPM Évkönyve 1960; A Japus Panónius Múzeum borotvatartói. A JPM Évkönyve 1961, - A leíró katalógus adatainak sorrendje : lel­tári szám, származási hely, múzeumba kerü­lés ideje, méretek, anyag. Ezt az edény for­májának, a csésze és a fül díszítésének leírása követi. Végül a készítő nevét, a készítés he­lyét és idejét, illetve a gyűjtő nevét tüntetjük fel. 51.63.1 — Gilvánfa. — 1935. — H: 115 mm, Á: 47 mm, M: 68 mm. Keményfából fa­ragott. Csészéje kissé nyomott, elliptikus metsze­tű szívalak, keskeny talppal és mélyen bevá­gott szájjal. A füllel szembeni oldalon kes­keny, kiugró perem. Mindkét oldalát vésett, fordított szívből kiágazó, háromágú stilizált tulipán díszíti (1. kép). Pirossal spanyolozott. Füle magas, közel félkör alakú. A csészé­vel érintkező szélén öt kis ívelt áttörés. Má­sik szélén négyzetes lyuk a felerősítő szíj ré­szére. Díszítése: mindkét oldalán edényből kinövő háromágú stilizált tulipán kétágú tölgymakkal. Pirossal spanyolozott. — Ko­pott, repedt, csorba. A spanyolozás nagyrészt kikopott. Készítője, a készítés helye és ideje isme­retlen. Igaz Lajos gyűjtötte. 51.64.1 — Sósvertike. — 1934. — H: 184 mm, Á: 80 mm, M: 50 mm. Gyökérből fara­gott. Csészéje kissé nyomott, lapos henger ala­kú, széles talppal. Száján keskeny perem. Dísztelen. Füle hosszúkás, középen áttört, téglány alakú, alul lekerekített. Dísztelen. Tövénél vésett évszám: 1860 (2. kép). — Kopott, re­pedt. Készítője és a készítés helye ismeretlen. 1860-ban faragták. Igaz Lajos gyűjtötte. 51.65.1 — Kákics. — 1934. — H: 120 mm, Á: 66 mm, M: 79 mm. Keményfából faragott. Csészéje henger alakú, mélyen bevágott

Next

/
Oldalképek
Tartalom