Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1962) (Pécs, 1963)

Füzes Endre: Adatok a XVIII–XIX. századi baranyai népviselethez

324 FÜZES ENDRE értékes korai adatot tartalmazhatnak. A plé­bániákon, parókiákon lappangó iratok, pres­biteri jegyzőkönyvek, História Domus-ok, móringlevelek, naplók és más feljegyzések, egy-egy község vagy környéke népi öltözeté­nek rögzítéséhez felbecsülhetetlen anyagot őrizhetnek. Külön ki kell emelnünk végül a régészeti kutatás fontosságát. Nemrég a Baksa község határában végzett leletmentés során a falu XVIII. századi temetőjében egy idős férfi sír­jából posztómellény részei és fémgombok, a Bódai, Ferenc. 1820 Baranya Vármegye'l Topographiai és His­tóriai Leírása. — TGy. Bright, Richard. 1818 Travels from Vienna through lower Hun­gary with some remarks on the Statee of Vienna during the Congressin the year 1814. — Edin­burgh. Csukás, Elek. 1858 Az órmányi nép. — Kalauz. Finálv, Henrik. 1884 A latin nyelv szótára. — Budapest. Gönczi, Ferenc. 1944 A szűrök és ködmenyek árának meghatá­rozása 1812-ben. •- Ethnographia LV. Győrffy, István. 1930 A cifraszűr. — Budapest. Győrffy, István. 1937 A nagykun viselet a XVIII. században. EtiV-nographia XLVIII. Haas. Mihály. 1845 Baranya. — Pécs. Házasulás. 1806 — Hazai Tudósítások. Hoffmann, Tamás. 1954 A' Köz-nép' házasodásának módja Bara­nyában. — Ethnographia LXV. Hölbling, Miksa. 1845 Baranya vármegyének orvosi helyirata. — Pécs. Jeremiás, Sámuel. 1828 Baranyai Szótár-pótlék. — TGy. Kiss, Géza. 1931 Az ormánysági népviselet. — Ethnographia XLII. Kis Tóth, Dániel. 1830 Ez nemzeti vagy eredeti rónika ... — Kéz­irat. Kresz, Mária. 1956 Magyar parasztviselet 1820—1867. — Buda­pest. Kriss, Rudolf. 1937 Die schwäbische Türkei. — Düsseldorf. Kodolányi, János. 1957 Egy XVIII. századi népviseleti ábrázolás. — A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Kodolányi, János. 1957a A' Sellyei egyesült Céhbe lévő, és ezutáin mellette levő női sírból fém pártadísz töre­dékei kerültek elő. 20 Ez a lelet is azt igazolja, hogy régészeti adatok nélkül nem tudjuk megrajzolni a ko­rábbi századok viseleti képét. 21 Néhány jól kiválasztott XVII— XIX. századi temető régé­szeti feltárása a népviselet rögzítésén túl az etnikai körülhatárolás megoldásához is nélkü­lözhetetlen adatokat nyújtana. 20 Kováts Valéria szíves szóbeli közlése. 21 Jó példát mutatott ehhez Szabó dolgozata (1938). Czéhbe állani Kivánó Mesterek Remekjeik Ki­mutatásának Fel Jegyzése. — Néprajzi Közlemé­nyek, II. 1—2. Kodolányi, János. 1958 Baranya népe. — In: Baranya (szerk.: Kol­ta János). Pécs. Kodolányi, János. 1958a Problémák az ormánsági etnikai csoport körülhatárolásában. — Néprajzi Értesítő XL. Kodolányi, János. 1960 Ormánság. — Budapest. Mándoki, László. 1962 A baranyai céhek életéből. — Művelődési Tájékoztató 1962 április. Melich, János. 19Í2 Calepinus latin—magyar szótára 1585-ből. •— Budapest. Molnár, István. 1855 Házassági szokások a drávamelléki magya­roknál. — VU. Molnár, István. 1857 A szuloki svábok. — Kalauz. Molnár, István. 1859 A drávamelléki magyarok. — Képes Űjság. Munkácsy. 1842 Bőköz. — Regélő Pesti Divatlap. Palotay, Gertrud. 1948 A magyar népviselet kutatása. — Budapest. Pápai Páriz, Franciscus. 1801 Dictionarium Latino-Hungaricum ... — Po­zsony. Papp, László. 1930 A kecskeméti viselet múltja. — Néprajzi Értesítő XXII. Patkovics, József. 1846 Szabad királyi Pécs városának orvos sta­tisztikai helyirata. — In: A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagy­gyűlésének történeti vázlata és munkálatai. — Pécs. Schilling, Rogerius. 1929 Deutsche Volkstrachten ih der Ansied­lungszeit. — Deutsch —Ungarische Heimatsblät­ter I. Szabó, Kálmán. 1938 Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. — Budapest. IRODALOM

Next

/
Oldalképek
Tartalom