Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1962) (Pécs, 1963)

Gebhardt Antal: A Mecsek-hegység és környékének Diptera-faunája

Thalhammer János emlékezetére. A MECSEK-HEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKÉNEK DIPTERAFAUNÁJA GEBHARDT ANTAL Kevés olyan állatcsoportot ismerünk, melynek számtalan faja közegészségügyi és gazdasági szempontból annyi kárt okozna az embernek, mint a kétszárnyú rovarok, vagy légyfélék rendje. Közülük kerülnek ki a ma­lária közvetlen átvivői, a hastífusz, a vérhas, a gyermekparalizis és több más, emberre és állatra egyaránt veszedelmes járvány tova­hurcolói. De jelentős károkat okoznak házi állataink állandó zaklatásával és .az állati jár­ványok (lépfene, sertésvész stb.) terjesztésé­vel is. Gazdasági vonatkozásban azonban a legnagyobb veszedelmet a különböző növé­nyekben élősködő kétszárnyúak jelentik, mert tömeges fellépésükkel erdő- és mező­gazdaságunk terméseredményeit jelentékeny mértékben csökkentik, vagy éppen megsem­misíthetik. Ezek között szerepelnek a lucer­nában, körtében, repcében fejlődő gubacs­iegyek, a máklégy, a fúrólegyek közül az. is­mert cseresznye- és a búzalégy, a növény­levelekben élő aknázólégy, a hagymalégy stb. Alig vannak közöttük hasznos fajok. Ilyenek pl. a különböző fürkészlegyek, melyek élős­ködő életmódjukkal igen sok kártékony lep­kefaj túlszaporodását akadályozzák meg. Az ember szempontjából annyira káros légy veszély elleni küzdelem még napjaink­ban is sok kívánnivalót hagy maga után. Az eredményes harcot leginkább az nehezíti meg, hogy a legyek fejlődése, életmódja, el­terjedése számos faj tekintetében tisztázat­lan. „A legyekkel foglalkozó tudomány — a dipterologia — még kevéssé ismert ága az állattannak. A lepke- és bogárgyűjtök százai­val szemben alig 5—6 gyűjtőnk volt, aki Magyarországon számottevő légygyűjteményt állított fel. De nemcsak nálunk van így, — világszerte aránytalanul kevés azoknak a szakembereknek száma, akik a fajokban a lepkéket többszörösen felülmúló e rovar­renddel foglalkoznak." 1 A kutatók elenyésző számára való figye­lemmel fokozott elismerést érdemelnek azok 1 A. E. Brehm: Az állatok világa (I. kötet, Gerinctelenek, р. 339, 1957.) a szakemberek, akik dipterologiai kutatások­ra szánták életüket és akiknek lelkes mun­kával felállított gyűjteményei világviszony­latban is kimagasló tudományos értéket kép­viselnek. Ezek közé a neves tudósok közé tartozott Thalhatmmer János, pécsi gimnáziumi tanár is, kinek évtizedeken át folytatott gyűjtései nyomán vált a Mecsek hegység és környéké­nek Diptera-faunája ismeretessé. Thalhammer János 1847. december 19-én született a felső-ausztriai Meggendorfban. A gimnáziumot Linzben, felsőbbiskolai tanul­mányait Pozsonyban és az innsbrucki egye­temen végezte. 1865. szeptember 19-én a Jézustársaság szerzeteseinek rendjébe lépett, s rendi tanulmányainak befejezése után, 1875 őszén került Kalocsára, ahol 1875—1912-ig tanított. Ebben az időben szaktárgya a raj­zológeometria, matematika és a természet­rajz volt, de tanított görög és francia nyelvet is. Nagyon sok — néha harminc óránál töb­bet —, tartott hetenként. E mellett arra is tudott időt szakítani, hogy kedvenc tárgyával — a dipterologiával — foglalkozzék. Rendkívül szerette tanítványait, a ma­gyar ifjúságot s éppen ezért — bár bölcsője nem magyar földön ringott —, a rendtarto­mány kettéválásának idején megmaradt a magyar provinciában. Tanári működését 1912. évtől kezdődően a pécsi — időközben megszűnt —, Pius gimnáziumban folytatta, ahol a matematika és rajzoló geometrián kí­vül különös szeretettel ugyancsak természet­rajzot tanított. Ugyanitt ünnepelte 1926-ban tanári működésének 50. évfordulóját is. Hosz­szú pedagógus pályáján, kalocsai tanár korá­ban néha megesett, hogy egy-egy fiúnak nemcsak az atyját, hanem a nagyatyját is tanította. Mint tanárt tanítványai irányában a feltétlen türelem és odaadás, tanítványai részéről pedig a ragaszkodó szeretet jellem­zik. Gyakran rándult ki velük természetrajzi kutatásokra a Mecsekbe — különösen a Zen­gőre, — a Duna mellékére, a virágos rétek­re, ahol a botanizálás és a rovargyűjtés tudó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom