Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1960) (Pécs, 1961)

Papp László: A mohácsi csatahely kutatása

A MOHÁCSI CSATAHELY KUTATÁSA PAPP LÁSZLÓ Bevezetés A magyar nép sorsára egyedülállóan vég­zetes következményekíkel járt mohácsi csatá­nak emléke közel négy és fél évszázad óta alig halványultan él a késői utódok emléke­zetében. Mohács a magasból a mélybe süllyedé­sünk, az elkerülhetetlen pusztulás felé sod­ródásunk végső mozzanata, amely után ter­mészetszerűen következett a török másfél­százados, népgyilkos uralma, a Habsburgok négyszázéves, erőinket szüntelenül sorvasztó trónolása, s záró akkordként, a világháborúk örvényébe hullásunk. Mohácshoz juttatta sorsunkat a Mátyást követő évtizedek mérhetetlen romlottsága, az ország nyomora, a főurak, főpapok önzése, kegyetlen hairácsolása, a Dózsa népén tör­vényt ülő Werbőczyk dühödt bosszúja, s az általános közöny a közeledő veszéllyel szem­ben. Mohács puszta neve azonban, mindannak ellenére, ami sorsunkat Mohácshoz vitte, egy­gyé vált a reménytelein, mégis nagyszerűen hősi kiállás fogalmával is. Népünk történetének e tragikus, nagy eseménye mindenkor kiemelt része volt a történetírásnak, a múlt század utolsó évti­zedeitől rendszeres fcutatásterülete a részle­teket is felderíteni kívánó hadtörténelemnek. A történetíróknak, hadtörténészeknek a felkutatandó írásos dokumentumokat lassan­kint teljesen kimerítő munkája során kitűnt, hogy a csata történetének egyes végső prob­lémáit megoldani, a táborok, a felvonulások helyét, az összecsapásra felállított harcren­dek elhelyezését, a csata színterét, pusztán a történetírás szűkebb eszközeivel, éppen a kútfők hiányossága és ellentmondásai rniatt, megállapítani nem lehet. A mutatkozó űrök betöltéséhez, továbbá a következtetések és megállapítások jelentős 'részének igazolása végett, a régészet segítségére van szükség. Azzal, természetesen, mindenki tisztában van, hogy az események valamennyi mozza­natát tökéletesen felderíteni sohasem lehet. Ennek a dolgozatnak célja az imént érin­tett régészeti feladatok megoldásához nélkü­lözhetetlen kútfőanyagnak, valamint a had­történeti irodalom hasznosítható eredményei­nek kritikai számbavétele, egybekapcsolva a csatatéren eddig végzett terepbejárásaink meglátásaival. Egyúttal beszámolni kívánunk a pécsi Janus Pannonius Múzeum 1959. és 1960. évben ott végzett ásató tevékenységié­iről. Amint a történetírás segítségül hívja a ré­gészetet, emez viszont, kiindulásánál, de ké­sőbb is, fel kell, hogy használja mindazt, amit a kútfőik mondhatnak, valamint a tör­ténetírás elért eredményeit, hogy ásójával elindulhasson a reá váró feladatok megoldá­sára. Nem történelmet, hadtörténelmet kívá­nunk írni, ezt elvégezték már, — s ha van további mondanivaló — elvégzik az arra hi­vatottak. Mégis, e vonatkozásban, az eddigi megállapításoktól eltérő meglátásainkat, a megfelelő helyeken, szükségiképpen előtár­juk. Szűkebb céljaink eléréséhez pedig el­engedhetetlen a kútfőanyag közvetlen szem előtt tartása, számos esetben újraértékelése, adatainak egyedileg aprólékos elemzés alá vetése. Mindannak összegezésével, amit az írás mond, a terep elárul, az ásó feltakar szá­munkra, eljuthatunk a felderítetlen kérdé­sek magy részének megoldásához, miközben feltárulnak előttünk Mohács halottjainak sírjai is. Történeti kútfők, és korábbi irodalom Sokáig az egyetlen számottevő, minden­kor a legmegbízhatóbban legtöbbet mondó kútfő, emellett költői szépségekben bővel­kedő olvasmány Brodarics István „Descrip-

Next

/
Oldalképek
Tartalom