Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Régészet - Wicker Erika: 16–17. századi rác-vlah temető Felsőszentiván és Bácsbokod határán („Csávoly–Határ út”)

Wicker Erika mető van, korát azonban - leletek hiányában - pontosabban megállapítani nem lehetett."5 Tehát a bácsbokodi műúttól balra volt egy viszonylag magas domb, amit Temető hegy­nek neveztek, és a felszínen embercsontok vol­tak. Ugyanakkor templomra utaló nyomokat nem talált, tehát kizárható, hogy középkori templom körüli temetőről lenne szó. Bizony­nyal nem véletlen a 2. és 3. katonai felmérés térképén is szereplő Temető hegy (7. és 8. tér­kép) elnevezés, hiszen amennyiben egy egykori késő középkori település temetővel körbevett templomának falaiból valamennyi megma­radt, azt a területet általában Templomhegy­nek, Templomdombnak szokták nevezni. Ma már tudjuk, nem is lehetett késő középkori ma­gyar település templom körüli temetője, mert 1986-ban tőle alig 800 m-rel nyugatra, a Sző­ke-dűlőben Árpád- és talán középkori temető leletmentésére került sor, melyek közvetlen közelében késő középkori falu nyomait jelezte a felszínen gyűjtött kerámiaanyag.6 De előtte sor került még egy kiszállásra, mely tovább fo­kozta az elnevezések körüli bonyodalmakat... Kőhegyi Mihály 1963-as jelentése szerint „...A Csávolyról Bácsbokodra vezető műút keleti felén, a Bácsbokod-Csávoly határát jelentő földúton keletre mentünk a 133. ma­gassági pontig. [...] A környéket bejárva azt tapasztaltuk, hogy az innen kb. 1 km-re lévő Kígyós patakkal többé-kevésbé párhuzamo­san haladó dombvonulat aránylag jól kiemel­kedik a környezetből, helyenként 10-14 méter magasságra is. A dombsoron végig középkori település húzódik, itt-ott, különösen a földhát közelében emberi csontokat is találtunk, tégla és kőtörmelékkel együtt. A legmagasabb pon­ton állott tehát a templom, itt volt a temető is. Mintegy 60-80 méteren tudtuk körben követni a kiszántott csontokat. A falu pedig hosszan, mintegy 300-400 méterre délre és 150-200 méterre északra elhúzódik 100-150 méter szélesen. A régi térképek még a XIX. sz. leg­végén is Temető hegy néven jelzik a dombot, ma Hadiföldek néven is szokták emlegetni"7 (2. ábra). Tehát a helyszínen először a 133. ma­gassági pont dombját nézték meg (az itt elő­5 Kőhegyi Mihály terepbejárása, 1959 KJM RA 69.249 6 Kőhegyi Mihály terepbejárása és leletmentése, 1986 KJM RA 2013.4552 7 Kőhegyi Mihály terepbejárása, 1963 KJM RA 2000.896 került emberi vázcsontok miatt került sor a kiszállásra), majd bejárták a környéket, és egy, a kb. 1 km-re levő Kígyós patakkal párhuza­mos dombsoron középkori településnyomo­kat, templomra utaló kő- és téglatörmelékeket, temetőt jelző embercsontokat találtak. Ezután a jelentés nyilván visszatér a 133. magassági ponthoz, mert „a régi térképek" egyértelműen ezt a dombot jelzik „Temető hegy"-nek (7., 8., 10. és 22. térkép). A Kígyós parti Árpád- és középkori teme­tő néhány sírjának mentésére egyébként 1986- ban került sor; a lelőhely neve Csávoly-Szőke- dűlő lett (2. kép). A leletmentés rövid összeg­zése szerint „Árpád-kori temető sírját tártuk fel a szokásos leletanyaggal (S végű hajkarika, gyöngyök, gyűrű, pénz). A halastó K-i partján terül el a település is, amely a középkorban még tovább élt, sőt kiterjedt a halastó Ny-i oldalára is. Itt 150-200 m szélesen és 300-400 m hosszan késő középkori (XV-XVI. sz.i) cse­repek hevernek a felszínen."8 A terepbejárás és a leletmentés naplója azonban további ér­dekességekkel szolgál. „Csávoly"-Bokodi határút és „Csávoly" - Szőke-dűlő A lelőhelyek nevét itt is pontosítani kell: A Bokodi határút Bácsbokod és Felsőszent- iván találkozásánál, a Szőke-dűlő pedig Fel- sőszentiván határában fekszik. A terepbejárás során „...átmentünk Csávoly D-i részére, a Halastó D-i oldalára, egy mesterségesen ket­tévágott (mikor?) domborulatot néztünk meg [...]. Mind a két dombon igen intenzíven ke­rültek elő főleg középkori cserepek. A Bokodi határútnak nevezett oldalon talán a templom körüli temetőt és a templom maradványait ta­láltuk meg. Igen sok cserép és embercsontot találtunk. Zöldági szerint török tábor színhe­lye lehetett itt, állítólag egy Ahmed feliratú janicsár lándzsát is itt találtak egyéb, mint pl. török gyűrű kíséretében. [...] kijelöltünk egy [...] szelvényt [...] a Szőke-dűlőn [...] ha a szelvény nem hoz eredményt, átmegyünk a Bokodhoz tartozó részre a szétszántott teme­tőt hitelesíteni."9 8 Kőhegyi Mihály és Vicze Magdolna ásatási dokumen­tációja, 1986. RégFüz. Ser.I. No.40.1987 77. 9 Kőhegyi Mihály terepbejárása és leletmentése, 1986 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom