Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Régészet - Knipl István: A tájhasználat változásai térben és időben (A hajósi és a császártöltési határ terepbejárásának eredményei)

Cumania 28. Knipl István A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI TÉRBEN ÉS IDŐBEN. (A HAJÓSI ÉS A CSÁSZÁRTÖLTÉSI HATÁR TEREPBEJÁRÁSÁNAK EREDMÉNYEI) Hajós és Császártöltés települések (Bács-Kis- kun megye) területe az Alföld egyik legspeci­álisabb vidékén, a Kiskunsági Homokhátság és a Kalocsai Sárköz találkozásánál található. Terepbejárásukra 2000-2001 (Császártöltés) és 2010-2011 (Hajós) években került sor. Ennek során a két község területén 183 lelőhelyen 15 kultúra mintegy 311 megtelepedésének, teme­tőjének találtuk meg nyomait. Területünk a korai neolitikumtól napjainkig szinte folyama­tosan lakott volt. Az itt letelepedett népcsopor­tok, kultúrák népessége azonban mind techni­kai-fejlettségbeli, mind létszám- és életmód­beli vonatkozásban jelentősen különböztek egymástól. Ennek következtében különböző módon és mértékben hasznosították a rendel­kezésükre álló területeket. A terület hasznosí­tását azonban nemcsak a technikai fejlettség és a népességszám befolyásolta, hanem jelentős mértékben függött az aktuális környezeti vi­szonyoktól is. E tényezők komplex hatására alakult ki a kultúrákra, korszakokra jellemző településhálózat, amelynek nyomait a terepbe­járás során rögzítettük. NEOLITIKUM A Kalocsai Sárköz területe jelenlegi ismere­teink szerint a neolitikum teljes időszakában - és sokszor későbbi korszakokban is - kultúrák találkozásának helyszíne, egyben határterülete volt. Ekkor még nem a Duna folyása jelentet­te a határvonalat a Dunántúl és a Duna-Tisza között, hanem sokkal inkább annak közvetlen környezete. Vidékünkön a határvonal sok eset­ben a dunai ártér szélén található magaspart lehetett, amely minden bizonnyal nemcsak fizikai, hanem kulturális választóvonalat is je­lentett. Hajós területénl7 lelőhelyen (11., 13., 17., 22., 26., 27., 53., 72., 80., 83., 84., 89., 93., 99., 104., 110. illetve 118. lelőhely) találtunk neolit megtelepedésre utaló nyomokat, míg Császár- töltés területén nem sikerült egykori megtele­pedésüket kimutatni.1 E lelőhelyek közül nyolc esetében (26., 72., 80., 89., 93., 99., 104., 110. lelőhely) biztosan a Körös-kultúra nyomait találtuk meg. A szom­szédos Homokmégy területén 15 lelőhelyen kerültek elő a kultúra leletei.2 Telepeik min­den esetben az egykori medrek (a neolitikum időszakában még bizonyosan élővizek) mel­lett található, környezetükből szigetszerűen kiemelkedő dombhátakon helyezkedtek el. A medrek partján általában hosszan elnyúló lelőhelyek szorosan kapcsolódnak az egykori vízfolyáshoz, annak vonalát követik. A lelő­helyek mérete nagy változatosságot mutat, az igen kisméretű lelőhelyektől az egészen nagy, akár 1 km hosszú településekig. A nagyszámú telep nem egyszerre létezett, létrejöttük a ter­mőföldek kimerülése után lakhelyet változató népességnek köszönhető.3 Közös jellemzőjük, hogy területükön igen nagy mennyiségben gyűjtöttünk kerámiatöredékeket. A terepbe­járás eredményei alapján a Körös-kultúra né­pessége nem szállta meg a magaspart, illetve a Hátság területeit. Érmek minden bizonnyal gazdasági okai lehettek. Egyrészt a Sárköz te­rületén kellő mennyiségű és minőségű terüle­tet találhattak az irtásos-égetéses földművelés és állattenyésztés számára (az erdővel fedett területek aránya 30-35 %-ra csökkent),4 más­részt feltehetőleg a termelő gazdálkodás kez­deti fokán álló közösségek technikai lehetősé­gei nem tették lehetővé a rosszabb minőségű talajok kihasználását. Ennek bizonyítéka lehet, hogy a Sárköz területünkre eső legmagasabb 1 KNIPL István 2004 184.; KNIPL István 2013 9.; KNIPL István 2014 52. 2 TÓTH Katalin 1998 61. 3 TÓTH Katalin 1998 61. 4 KNIPL István 2014 78.; KNIPL István - JAKAB Gusztáv - SÜMEGI Pál 2014 105. 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom