Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Honismeret - Császártöltés 1. -s 2. – Könyvismertetés (Wicker Erika)

Cumania 28. CSÁSZÁRTÖLTÉS 1. ÉS 2. Könyvismertetés 1969-ben jelent meg Bánáti Miklós Huszonkét év­tized az új hazában című könyve, alcíme szerint „Császártöltés község történeti adattára 1744­1964-ig". Bár a község keletkezéséről, népének eredetéről szóló fejezet nem szűkölködik roman­tikus feltevésekben, a könyv összegészében nagy ismeretanyaggal és alapossággal megírt munka, teljességre törekvő bemutatása az adott időszak­nak. Azóta megjelent ugyan két innen származó régész tollából két tanulmány a császártöltési határ régmúltjával kapcsolatban (Wicker Erika - Knipl István: Császártöltési legendák és valóság­alapjuk. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyé­ben az ezredfordulón 10. 2005 37-46. Kecskemét; Wicker Erika - Knipl István: Középkori falvak a császártöltési határban. Cumania 21. 2006 99-136. Kecskemét), és egy „félig császártöltési" néprajz- kutató a falu telepítőlevelét is közölte (Bárth Já­nos: Kalocsai kontraktusok 1997 78-83. Kalocsa), a módszeres településtörténeti kutatásokra mégis 45 évet kellett várni. A község vezetése 2015-ben a falu történe­tének további kutatását határozta el, és kezde­ményezte egy szerkesztőbizottság létrehozását, melynek tagjai Bánáti István, Bolvári Csaba, Knipl István és Wicker Erika lettek. A lehetőségeket mérlegelve a szerkesztőbizottság nem egy újabb monográfia, hanem évente-kétévente egy-egy kiadvány megjelenését javasolta, melyben az ak­tuálisan elkészült tanulmányok, ismertetések, kü­lönböző adattárak szerepelnének. Kivétel az első szám lenne, mely a község határának történetét foglalná össze az ismert kezdetektől a falu meg­alapításáig, hiszen az ezzel kapcsolatos kutatások jórészt megtörténtek, és korábban megjelentek már olyan tanulmányok, melyek átalakítva, újra­fogalmazva helyt kaphatnának az első kötetben. Ennek szellemében jelent meg 2015. december 13-án a Császártöltés 1., pontosan egy évre rá a Császártöltés 2. CSÁSZÁRTÖLTÉS 1. Császártöltés 1. A császártöltési határ történe­te a kezdetektől a falu alapításáig. Szerk.: Wicker Erika. Kiadja: Császártöltés Község Ónkormány­zata. 2015. Császártöltés. A vágott A4 nagyságú kötet 152 oldalas. Szí­nes borítóján az első katonai felmérés (1785) meg­felelő részlete van, az előoldalon Császártöltéssel, a Vörös mocsárral és a töltéssel. A hátoldal egy­részt a sorozat célját jelzi (Helytörténet - térképek- képek - visszaemlékezések), másrészt a kötet­ben olvasható tanulmányok, írások felsorolását. Az első szám az alábbi témákat tartalmaz­za: Császártöltés határának természeti jellemzői (Knipl István) - Régészeti lelőhelyek a császártöl­tési határban a kezdetektől a kora újkorig (Knipl István - Wicker Erika) - Határnevek üzenete I. Egykor volt középkori falvak a mai császártölté­si határban: Csalaegyház és Mores (Wicker Erika- Knipl István) - Határnevek üzenete I. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési köz­vetlen környékén: Csákányfő, Polgárdi, Kéles és Mancs, Hajós- és Orbágyszentgyörgy (Wicker Erika - Knipl István) - Schweibert Miklós, a köz­ség benépesítője (Bánáti Miklós) - Császártöltés telepítő kontraktusa (Bárth János) - A falu neve (Wicker Erika - Knipl István) - Császártöltés alapítása regényesen elbeszélve (Bánáti Miklós)- Császártöltés, a fiatal település (Wicker Erika- Knipl István) - Az első császártöltési lakosok (Bolvári Csaba). Bár a szerzők császártöltési származásúak vagy kötődésűek, rövid bemutatásuk nem hiány­zik a kiadványból: Bánáti Miklós (1903-1988) he­lyi tanító, az első falumonográfia szerzője, Bárth János néprajzkutató, Bolvári Csaba helytörténeti kutató, Knipl István és Wicker Erika régészek he­lyi kötődését, tanulmányait, fő kutatási területeit is megismerhetik az érdeklődők. A kötetet néhány illusztráció (természetföld­rajzi és régészeti térképek, régészeti leletek rajzai, régészeti feltárásokon készült fotók, két 18. szá­zad közepi, azaz a falualapítás idejéből származó térkép, továbbá a betelepülőket a Dunán ideszál­lító vízi jármű, az Ulmer Schachtel rajza) zárja. A Császártöltés 1. tematikus kötet. A faluala­pítást megelőző időszakot mutatja be természet- tudományi, régészeti és levéltári források alapján; 353

Next

/
Oldalképek
Tartalom