Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Helytörténet - Kis Krisztián Bálint: Nyomdák, kiadók és könyvkereskedők Bács-Bodrog vármegyében (1867–1918)

Nyomdák, kiadók és könyvkereskedők Bács-Bodrog vármegyében (1867-1918) vány,7 kettő alapszabály, illetve -módosítás,8 egy-egy pedig helyi egyháztörténeti munka,9 könyvtári jegyzék,10 illetve irodalmi mű. A Görögkeleti Püspöki Nyomda egyetlen, é. n. megjelent szerb nyelvű kiadványát is­merjük. Emellett a Popovics testvérek kilenc szerb és csupán két magyar nyelvű kiadvá­nyát számoltuk össze.11 Pajevics Arzén nyom­datermékei közül is mindössze két magyar12 és két szerb nyelvű művet ismerünk. A Szerb Nemzeti Társulat Nyomdájának, valamint a Dimitrovics-féle „gőzkönyvnyom­dának" két-két alkalmi kiadványát ismerjük.13 Később ugyanilyen egyházjogi munkát jelen­tett meg Jojkits Mladen könyvnyomdája (1885). Hirschenhauser Benő kilencféle magyar és egy szerb nyelvű kiadványát ismerjük az 1899- 1917 közötti időszakból. A magyar művek te­matikailag változatosak, találunk köztük há­rom történeti művet,14 két alkalmi kiadványt,15 egy tartalmas vendéglátóipari kézikönyvet,16 7 Például: Az Alsó-Baranya-Bácsi református], egyház­megye Mohácson 1874-ik év ápril 22 és 23-án tartott gyűlésének jegyzőkönyve. Újvidék, 1874 24., Metzingh Lajos: Az „Újvidéki Dalárda" évkönyve az 1894/5-iki jubiláns egyesületi évről (XXVI. év.), uo., 1895 52., Az Újvidéki Munkásegylet ünnepi füzete. Az 1898. évi pünkösdkor tartott és zászlószenteléssel egybekötött fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából írta az egylet megbízásából: Zimietzki Károly: uo., 1898 21., III., 33., 2. melléklet, Tapavicza György: A sajkás kér­dés. Uo., 1909 207. 8 Javaslat az alsó baranya-bácsi ev. reform, egyházme­gye lelkészi özvegy-árva gyámintézetének alapsza­bályai (módosítására). Újvidék, 1898 4. p., Az Újvidéki Katholikus Olvasókör alapszabályai. Uo., 190216. p. 9 Berecz Mihály: Az újvidéki rómk. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom építésének tör­ténetével és számadásaival. Újvidék, 1903 84. p. 10 Az Újvidéki Róm. Kath. Népkönyvtár könyvjegyzéke 1912. Újvidék, 1911. 11 Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Újvidék, 1894 346. p., Tapavicza György: Újvidék szab[ad]. kirjályi]. város gazdasági programja. Üo., 1907 46. p. 12 Schneeberger János - Kutlik Felix: Egy újszabású vértanú a bács-szerémi ágost[ati], hitvjvallású]. evan­gélikus esperességben. Újvidék, 1887 23. p., Steltzer Frigyes: Pánszláv világ az Alföldön. Uo., 1887 80. p. 13 A fent említett Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Egyházmegye gyűlési jegyzőkönyvének aktuális kiadásai (az 1875, 1878, illetve 1882,1884. évből). 14 A zsidók története Józsua korától a II. templom felépí­téséig. Tanulók számára írta: Pap Dezső. Újvidék, 1899 40. p., Piukovits Sándor: Kossuth Lajos működése. Uo., 1909 25. p., Petrovaradin várának hadi története rövid kivonatban. Uo., 191516. p. 15 Pl. Az Újvidék Városi Vöröskereszt-választmány je­lentése 1914. évi működéséről. Naptár az 1915. évre. Szerk.: Fogl János-Pilliser Simon. Újvidék, é. n. 80. p. 16 Popovics Radován: Szerencsés korcsmáros. Kézikönyv aztán a helyi magyar kaszinó könyvtári kata­lógusát 1907-ből, a helyi magyar állami pol­gári leányiskola hétfüzetnyi értesítőjét (az 1910-1917 közé eső tanévekről), valamint egy autóvezetésről szóló tankönyvet.17 Miletics Szvetozár „szerb nyomdájának" 19 kiadványára leltük rá - ezek javarésze szerb és csak egy magyar nyelvű.18 A Hungária Könyvnyomda egyetlen kiad­ványát ismerjük; az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Egyházmegye aktuális ülésének jegyzőköny­vét (1908). A Branik Könyvnyomda Rt. kereken húsz, korszakunkban megjelent kiadványa között is csupán egy magyar nyomtatvány akad,19 az összes többi szerb nyelvű. A Natosevity Nyomda Rt. 61 ismert nyomdaterméke közül egy magyar20 és egy német, az összes többi ugyancsak szerb nyelvű. Jokovics György négy ismert nyomdaterméke közül egy magyar,21 egy német és kettő szerb nyelvű kiadvány. A Szerb Matica egy magyar nyelvű nyom­tatványát találtuk meg.22 A Gutenberg Nyom­da ugyancsak egy magyar nyelvű emlékköte­tét,23 valamint egy német kiadványát ismer­jük. A Szövetkezeti Nyomda egy magyar24 és egy szerb nyelvű nyomtatványát tártuk föl. Ivkovits Gyögy 37 megismert nyomdater­méke közül 17-féle magyar, egy német, a töb­bi szerb nyelvű. A magyar nyelvű kiadványok között kilencféle alkalmi kötetet találunk (az egyik a helyi katolikus magyar főgimnázium nyolcfüzetnyi értesítője az 1910-1918 közé eső tanévekből, továbbá hatkötetnyi evangélikus egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyv), va­szeszes italok készítésére és a borok gondozására. Új­vidék, 1901 134. p., 3. kiadás: uo., 1909. 17 Göttel János: [Az] Első újvidéki automobilvezető szak­iskola tankönyve. Újvidék, é. n. 24. p. 18 Újvidék szab. kir. város törvényhatóságának szerveze­ti szabályrendelete. Újvidék, 1885 32. p. 19 Polit Vladislava: Petőfi a szerbeknél. Újvidék, 1912 50. p. 20 Tapavicza György: Válasz az ős-kuruczok prezesének, Bállá Árpádnak. Újvidék, [1910] 14. p. 21 A Zsablyai Kaszinó Egyesület könyvtárkezelési szabá­lyai és könyvtárjegyzéke. Újvidék, 190916. p. 22 Radonics János: Bakics Pál. II. Brankovics György és Csernovics Arzén. Adatok a magyarországi szerbek XVI., XVII. és XVIII. századi történetéhez. Újvidék, 1908-1909 382. p. 23 Fogl János: A krassó-szörényi románok között. Újvi­dék, é. n. 44. p. 24 Újvidéki séták. Útmutató. Szerk.: Csernyei M. Újvidék, 1916. 64. p. 201

Next

/
Oldalképek
Tartalom