Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - Marcsik Antónia–Molnár Erika: Tiszakécske–Árkus-dűlő 10–11. századi temető humán csontvázanyagának rövid ismertetése

Cumania 27. Marcsik Antónia - Molnár Erika TISZAKÉCSKE-ÁRKUS-DŰLŐ 10-11. SZÁZADI TEMETŐ HUMÁN CSONTVÁZANYAGÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE A Tiszakécske-Árkus-dűlő területén 1981- 1982-ben történt leletmentő ásatás eredménye egy 10-11. századi köznépi temető 25 sírja és egy szarmata település objektumai. Az ásatást V. Székely György (Katona József Múzeum, Kecskemét) végezte. A sírok többsége a 11. század első harmadára/felére keltezhető.1 Je­len tanulmány a 10-11. századi temető csont­vázanyagának feldolgozását mutatja be.2 Anyag és módszer Az embertani vizsgálatot 24 sír csontanya­ga szolgáltatta (a 25. sírban nem volt csont­váz).3 A csontvázak megtartása általában kö­zepesnek ítélhető. A feldolgozás a klasszikus embertani vizsgálatokkal történt.4 Elhalálozási életkor és a nemek megállapítása Az elhalálozási életkor és a nemek megosz­lását az 1. táblázat mutatja. Megfigyelhető az infans II. és a juvenis korcsoport teljes hiánya, valamint az, hogy a nők elhalálozása főleg az adultus (23-39), a férfiaké a maturus korcso­portban (40-59) volt a legnagyobb. A férfiak és a nők száma közel azonos (10:11). Metrikus-morfológiai elemzés Az életkorcsoportok és a nemek megoszlá­sát sírszámok szerint az 1. táblázat, a koponyák metrikus értékeit férfiak és nők vonatkozásá­1 V. SZÉKELY György 2008 275. 2 A csontvázanyag az SZTE Embertani Tanszékre került feldolgozásra. 3 Szórványként a temetőből eldózerolt - két egyénhez köthető - koponya és vázcsontok maradványai is előkerültek. Ezek ugyanakkor éppúgy tartozhattak a vizsgálatba bevont, bolygatott, hiányos vázakhoz, mint ahogy teljesen elpusztított, önálló sírokhoz is. 4 ACSADI György - NEMESKÉRI János 1970; ALEKSZE­JEV, Valerij Pavlovich - DEBEC, Georgij Francevié 1964; MARTIN, Rudolf - SALLER, Kari 1957; SJ0­ban a 2. táblázat, a hosszú csontok méreteit és a termetet a 3. táblázat összesíti.5 Az agykoponya a férfiaknál változó (bra- chykran, mesokran, dolichokran), magassá­ga leginkább nagy (hypsikran), homlokrégió széles (eurymetop), az egész, illetve felső arc­koponya közepes-széles (euryprosop-euryen, mesoporosp-mesen), a szemüreg nagy (hyp- sikonch), illetve közepes (mesokonch), az orr­régió keskeny-közepes (leptorrhin-mesorr- hin), a szájpad rövid (brachystaphylin - egy eset). Termetük 165 cm (4 egyén). A nők agykoponyája leginkább rövid (bra- chykran), magassága közepes (orthokran), és egy esetben nagy (hypsikran), a homlok-ré­gió közepes (metriometop), egynél keskeny (stenometop), a szemüreg nagy (hypsikonch).6 Termetük 157 cm. Az egyes morfológiai jellegeket figye­lembe véve a koponyák norma laterálisban általában lekerekítettek (curvoccipitalia), az apertura piriformis anthropin (18. sírnál fossa prenasalis), a fossa canina sekély, illetve köze­pesen mély, kivéve az 1., 11., 18. és a 22. kopo­nyákat, ahol kitöltött. Alveolaris prognathia nincs (kivéve a 16. és a 22. sírokat). A hom­lok dőlése nemeknek megfelelő (férfiaknál mérsékelten hátrahajló, nőknél egyenes). A trigonum mentale kifejezetten fordított „T" alakú az 5., a 9. és a 10. mandibulákon. Anatómiai variációk közül a torus mandi- bularis az 1. és a 12. férfi mandibulákon, a sutura metopica a 9. férfinél, os apicis: 10. fér­finél, ossa Wormiana a 10. és a 12. férfi kopo­nyákon figyelhetők meg. Lapát alakú metszők VOLD, Torstein 1990; FINNEGAN, Michael - MAR­CSIK Antónia 1979; LIPTÁK Pál 1959, 1965, 1983; BARNES, Ethne 1994; ORTNER, Donald Joseph 2003 5 A metrikus értékek kis esetszáma miatt a paramé­terek kiszámításától eltekintettünk. Az alábbiakban megadott szöveges jellemzés tájékoztató jellegű. 6 A leírtakon kívül több jelző nem értékelhető. 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom