Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - V. Székely György–Varga Sándor: Kora Árpád-kori temető feltárása Tiszakécske–Ákrus-dűlőben

Cumania 27. V. Székely György - Varga Sándor KORA ÁRPÁD-KORI TEMETŐ FELTÁRÁSA TISZAKÉCSKE-ÁRKUS-DŰLŐBEN 1981. július 21-én telefonon értesítették a kecs­keméti Katona József Múzeumot, hogy Tisza- kécskén a Béke és Barátság Tsz területén em­bercsontokat és régészeti leleteket találtak. A bejelentést követő helyszíni szemle során tisz­tázódott, hogy Tiszakécske északnyugati ha­tárrészében, az Árkus-dűlőben végzett legelő felújítás során földgyalukkal talajegyengetést végeztek. Ennek során az egyik, a környeze­téből alig kiemelkedő domb tetején a felső humuszréteg és gyeptakaró leszedése után a munkagépek sírokat bolygattak meg. Az elő­került temetkezések korát az összegyűjtött le­letek a 10-11. század fordulójára keltezték. A lelőhely Tiszakécske északnyugati határ­részében a Tiszakécskéről Kocséron át Nagy­kőrösre vezető szilárd burkolatú út 99. km szelvényétől kb. 1 km-re északkeletre fekvő kis homokháton található. A temetőtől észak­ra és keletre szarmata településre utaló leletek és jelenségek is mutatkoztak. A leletmentő ásatásra 1981-1982-ben három szakaszban került sor,1 melynek eredményeként egy kora Árpád-kori temető 25 sírját és egy 3-4. századi szarmata település több objektumát tártuk fel (2. ábra).2 Sírleírások3 * 1. sír (I. tábla) T.: ÉNy-DK, 300-120°, m.: koponyánál 8 cm, medencénél 15 cm, vh.: 155 cm. Sírgöd­11981. július 28. - augusztus 7., október 27. - november 6. és 1982. július 15-30. között folyt feltárás. A munkában a tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai mellett Kiss Gábor régészhallgató, Kardos Miklós és Vida Ágnes vett részt. Munkájukat ezúton is köszönjük! 2 A temető leletanyaga a kecskeméti Katona József Múzeum régészeti gyűjteményébe került, tisztításukat és konzerválásukat Laczkó János restaurátor végezte. A feltáráson előkerült szarmata település jelenségeivel és leletanyagával jelen dolgozatunkban nem foglalkozunk. 3 A sírleírásokban alkalmazott rövidítések: T. = tájolás, H. = hosszúság, m. = mélység (a felszíntől mérve), Mell. rének foltja nem rajzolódott. A sírban háton fekvő, nyújtott testhelyzetű, 30-35 év körüli, mongolid férfi csontváza nyugodott. Gerinc­oszlopa kissé balra ívelt, koponyája is balra billent, amelynek jobb oldalát a munkagép elmetszette. Állkapcsa összetörött. A koponya kissé magasabban helyezkedett el, mint a váz többi része. Jobb alkarja a jobb medencelapá­ton, bal karja test mellett nyújtva feküdt. Mell.: 1. A sír előkerülésekor a koponya bal oldalánál egy I. István (997-1038) ezüst dénárt (Hl. típus) találtak (I. tábla).11 Átm.: 1,7 cm, s.: 0,39 g (KJM 88.3.1.). 2. A gerincoszloptól 5 cm-re balra I. Ist­ván (997-1038) ezüst dénárja (Hl. típus) feküdt (I tábla). Átm.: 1,8 cm, s.: 0,64 g (KJM 88.3.2.). A jobb lábszárcsont alatti részről előkerült to­vábbá egy korongolt, szürke színű, szarmata edény oldaltöredéke, amely a sír kiásásakor kerülhetett a sír betöltésébe. 2. sír (I. tábla) T.: ÉNy-DK, 300-120°, m.: koponyánál 10 cm, medencénél 15 cm, vh.: 155 cm. Sírfolt, sírgödör nem volt megfigyelhető. A háton fek­vő, nyújtott testhelyzetben eltemetett 50-59 év körüli férfi koponyája kissé előrebillent, arcko­ponyáját a munkagép roncsolta. Jobb alkarja könyökben enyhén meghajlítva, kézfeje a bal medencelapáton, bal karja szorosan a test mel­lett nyújtva, bal alkar a bal medencelapáton, kézfeje a combnyakon nyugodott. A felsőtest csontjainak egy része Idányzott. A koponya kissé magasabban helyezkedett el, mint a váz többi része. Mell.: nincs. = melléklet, mvh. = mérhető vázhossz, sz. = szélesség, átm. = átmérő, v. = vastagság, s. = súly, vh. = vázhossz. Az embertani anyag feldolgozását Marcsik Antónia és Molnár Erika végezte el, munkájukat ezúton is köszönjük. 4 A pénzek meghatározásánál használt katalógus: H = HUSZÁR Lajos 1979 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom