Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Módszertan - Wicker Erika: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból

Cumania 27. Wicker Erika NAGYURAK ÉS VEZÉREK Híres avar leletek a Kiskunságból A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó régészeti kiállítása1 Nem véletlen, hogy a Katona József Múzeum első állandó régészeti kiállítása az avar „felső tízezer" sírleleteit mutatja be. Nem véletlen, hiszen vidékünkön nagy számban kerültek elő különleges szépségű és híressé vált kora avar kori leletek. Bár a három korszakra oszt­ható avar kor kezdeti idején az avar uralkodó réteg még a Duna-Tisza köze legdélibb szaka­szán lakott, a 7. század második harmadától azonban a mai Kiskunság területére költözött, és ez a vidék maradt a következő évszázadok­ban is a kagánok („fejedelmek") és udvartar­tásuk otthona. Ez az oka annak, hogy ezt a ki­állítást sehol máshol nem lehetett volna meg­rendezni, csak itt, Kecskeméten - még akkor is, ha a környékből előkerült leletek egy része a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, más részük pedig az idők folyamán végleg elve­szett, és mára már csak szakirodalmi források­ból tudunk róluk. De itt kerültek elő, és ezért számolnunk kell velük, ha a környék avar kori történetét mutatjuk be. A kiállítás rendezésekor - a kiállítóhely méretét is figyelembe véve - alapvető szem­pontom az volt, hogy csak a leggazdagabb rétegnek a tágabb értelemben vett Kiskun­ság területén ránk maradt aranytárgyait sze­repeltessük. Ezek egyfelől a kora avar kor legfelsőbb hatalmi szintje, a „nagyurak" (fel­tehetően kagánok vagy legalábbis az avar uralkodóház tagjai) és az őket közvetlenül kiszolgáló előkelő csoport, a „vezérek" sír lele­teiből, másfelől gazdag temetőkből származ­nak. E kiváltságos avarokat nem a közösségük 1 Létrejött: 2014-ben, ALFA pályázat keretében, támoga­tási szerződés száma: 47159/2013. Támogatási összeg: 15 millió Ft + 1,5 millió Ft saját erő. A kiállítás a pályá­zatban beadott és elfogadott forgatókönyv szerint való­sult meg. Megnyitó: 2014. július 18. temetőjében, hanem - magukkal hozott ázsiai hagyományuk alapján - attól távol, magányos sírokban temették el. Ezért sírjaik mindig vé­letlenül kerültek elő, a találók kifosztották őket, így a múzeumokba már csak az egykori sírleletek egy része kerülhetett - ha bekerült egyáltalán. A ránk maradt tárgyak azonban így is jelzik, milyen gazdag lehetett az avar­nak nevezett ázsiai nép vezető rétege. Bár ez a gazdagság az avar kor középső és késői sza­kaszában már kevéssé követhető nyomon, a környékbeli temetőkből előkerült különleges leletek vagy akár a „csak" aranyozott öntött bronz övveretek még mindig mutatják az elő­kelőbb rétegek tehetős voltát. A különleges leletek különleges bemuta­tási módot kívántak. A kiállítás látványtervét és technikai megoldásait ezért a kiállítandó aranytárgyaknak rendeltem alá. Azaz alapve­tő szempont volt a tárgyak elsődlegessége, a belőlük fakadó vagy általuk közvetített han­gulat, amit sem installáció, sem zavaró fény, sem túl sok felirat nem zavarhatott meg. Ezért célunk egy olyan installáció elkészítése volt, ahol a kiállított különböző nagyságú és típusú leletek áttekinthetően, biztonságos környezet­ben mutathatók be, ahol a tárgyak mintegy csillagként ragyoghatnak (1-2. melléklet). A HELYSZÍN ÉS ÁTALAKÍTÁSA2 A kiállítás helyszínéül a Cifrapalota (Kecs­kemét, Rákóczi út 1.) első emeleti, ún. 10. ter­mét kaptam meg. A 822x635 cm nagyságú, 2 A technikai leírásban a belsőépítészetet tervező Vass- Eysen Ervin és a kiállítást kivitelező Zalatnai Pál (ZéPé Design) voltak segítségemre, amit ezúton is köszönök. 375

Next

/
Oldalképek
Tartalom