Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - Hajdu Tamás: A középső bronzkori Vatya-kultúra Kiskunfélegyháza–Csányi tanyán feltrt hamvasztásos rítusú temetőjének embertani vizsgálata

Hajdú Tamás zések sorolhatók.11 Szalai Ferenc véleménye szerint elképzelhető, hogy az idegen csont­töredékek több esetben a hamvasztás helyén keveredtek a csontok közé.12 Szigetszentmik- lóson a Vatya-kultúra temetőjében 48 sírból összesen 34 egyén maradványa került elő, melyek között többes temetkezés egyetlen esetben sem volt.13 A kiskunfélegyházi temetőben az égett csonttöredékek az esetek döntő többségében közepes (1-5 cm-es) méretűek voltak. Kivétel ez alól mindössze egy esetben fordult elő (207. objektum); ebben az urnában egy infans II. korú (8-10 éves) gyermek mikrofragmentált (x-1 cm-es) maradványai voltak. Százha- lombatta-Belső Újföldek lelőhelyen a töre­dezettség mértéke ennél jóval változatosabb képet mutatott, egyes esetekben nagyobb darabok is megmaradtak.14 Csanytelek-Pa- lén a csonttöredékek mérete szintén változó volt, több esetben előfordultak 10 cm-esnél nagyobb darabok is.15 A szigetszentmiklósi anyagban annak ellenére a közepes mértékű fragmentáitság (1-5 cm-es darabok megléte) jellemző, hogy a töredezettség mértéke válto­zó volt.16 A kiskunfélegyházi emberi maradványok kiégetettsége erősen variált. A jelentős meny- nyiségű, tökéletesen kiégetett csonttöredék mellett rosszul kiégett darabok is minden esetben előfordultak. A vizsgálat során eb­ben törvényszerűséget (pl. a testnek a mág­lyán elfoglalt pozíciójára utaló, az anatómiai rendnek megfelelő kiégetettségbeli eltérést) nem lehetett megfigyelni. A kiégetettség mind Csanytelek-Palé, mind Százhalombat- ta-Belső Újföldek lelőhelyeken szintén vál­tozatos volt. Mindkét esetben előfordultak tökéletesen és tökéletlenül kiégett csontok, akár egy egyén maradványain belül is.17 A szigetszentmiklósi temetőben a maradvá­nyok kiégetettsége ennél jóval tökéletesebb: a töredékek színe leggyakrabban krétafehér 11 LŐRINCZY Gábor - TROGMAYER Ottó 1995 49-90.; HAJDÚ Tamás 20121-135. 12 SZALAI Ferenc 1995 91-121. 13 K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1995170-180. 14 HAJDÚ Tamás 2009 399-411. 15 SZALAI Ferenc 1995 91-121. 16 K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1995 170-180. 17 SZALAI Ferenc 1995 91-121.; HAJDÚ Tamás 2009 399­411. vagy barnás színű volt, a koponyák és váz­csontok között kiégetettségbeli különbség nem jelentkezett.18 A hamvasztásos rítusú temetők emberta­ni leleteinek vizsgálatánál a kalcinált csontok súlyának mérése annak ellenére fontos, hogy ezt az adatot nagyon sok tényező befolyá­solhatja. A kiskunfélegyházi urnákból feltárt emberi hamvak mennyisége és súlya változó volt, de felnőttek esetében a súly minden eset­ben meghaladta az 1 000 g-ot. Százhalombat- ta-Belső Újföldek és Csanytelek-Palé temető­iben a kalcinált csontok súlya szintén erősen változó,19 ezt azonban a százhalombattai sí­rok esetén a sírok bolygatottsága jelentősen befolyásolta. A szigetszentmiklósi anyagban a gyermekek sírjaiból feltárt töredékek súlya ritkán haladta meg a 100 g-ot, míg ugyanez az adat felnőtteknél általában 200 g-nál nagyobb volt.20 A vizsgált leletek közül égett vagy ége- tetlen állatcsontot egyetlen esetben sem sike­rült elkülöníteni. A Szigetszentmiklóson és a Százhalombatta-Belső Újföldek lelőhelyeken feltárt Vatya-temetőkben a fenti adathoz ha­sonlóan szintén egyetlen esetben sem sikerült égett állatcsontot azonosítani.21 Ezzel szem­ben a Csanytelek-Palén feltárt temetőben a 37 vizsgálható hamvasztásos temetkezés közül három urnás és négy szórthamvas sír tartal­mazott égett állatcsontot. Ezek közül azonban csak az urnás temetkezések sorolhatók egyér­telműen a Vatya-kultúrához.22 Szalai Ferenc véleménye szerint ezek a leletek a halottal együtt a máglyára helyezett ételmelléklet ma­radványai lehetnek.23 A kiskunfélegyházi Vatya temetőben az égetett csonttöredékek között a koponya és a post cranialis váz különböző részeiből szár­mazó csontdarabok egyaránt előfordultak. Ezeknek a daraboknak a máglyáról történő összegyűjtése során tehát a rítust végzők tö­rekedtek a csontok minél tökéletesebb össze­18 K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1995170-180. 19 SZALAI Ferenc 1995 91-121.; HAJDÚ Tamás 2009 399- 411. 20 K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1995170-180. 21 K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1995 170-180.; HAJDÚ Ta­más 2009 399-411. 22 LŐRINCZY Gábor - TROGMAYER Ottó 1995; HAJDÚ Tamás 20121-135. 23 SZALAI Ferenc 1995 91-121. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom