Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Módszertan - Bognár Anikó–Végh Katalin: Búza–kenyér–élet. Egy kiállítás módszertani kérdései

Cumania 27. Bognár Anikó - Végh Katalin BÚZA - KENYÉR - ÉLET Egy kiállítás módszertani kérdései1 A kiállítás ötlete formabontó néprajzi tárlat tervéből indult ki, kifejezetten azzal a céllal, hogy a közönségnek megmutassuk: a néprajz a vidéki múzeumokban is képes a megújulás­ra, a néprajzi kiállítás lehet szórakoztató, in­teraktív, sőt „trendi". Alapgondolatunk a Kár­páti Andrea és Vásárhelyi Tamás által megfo­galmazott alapvetés volt: Az „interpretatív kiállításrendezés [...] középpontjában a láto­gatói megértés, illetve élmény áll. A kiállítás megjeleníthet új tudományos eredményeket, bemutathat szakmai körökben nagy figyelmet keltő tárgyakat, de ha nem képes elgondol­kodtatni, elbűvölni és érdekes, fontos ismere­tekkel ellátni látogatóit, nem tekinthető sike­resnek".2 Hogyan szólítsuk meg a ma emberét nép­rajzi témával úgy, hogy valóban felkeltse az érdeklődését? Hogyan bizonyítsuk be az egy­re magasabb ingerküszöbbel rendelkező láto­gatóknak, hogy a néprajz is lehet izgalmas; a „trendet" követőknek, hogy nem divatjamúlt; a fiataloknak, hogy tanulságos; a kétkedők­nek, hogy ezer szállal szövi át ma is életünket? Be tudjuk-e mutatni, hogy ma is korszerű, sőt időszerű az évszázadokon és generációkon át felhalmozott tudás? Hogyan jelenítsük meg azt, hogy amit ma fenntartható fejlődésnek neveznek, azt a parasztemberek megélték? Kenyér, búza, paraszti gazdálkodás, táp­lálkozáskultúra, a kenyér ünnepe, kultusz, mezőváros, malmok, Krisztus teste, új kenyér - szőttük egyik gondolatunkat a másikba. A választott téma hagyományos: sokan, sokat, sokféleképpen foglalkoztak vele, s a néphagyomány, a népi kultúra egyik legis­mertebb és leginkább feldolgozott területe. 1 A kiállítás teljes címe: Búza - kenyér - ÉLET. A búza útja a földtől az asztalig a Duna-Tisza közén egykon., és ma, avagy kiállítással a fenntartható fejlődésért 2 KÁRPÁTI Andrea - VÁSÁRHELYI Tamás 2013 (1. feje­zet - Bevezető) Éppen ezért volt kihívás, és ezért alkalmas az új megközelítésre. A legfontosabb kérdés a kiállítás célját te­kintve az, hogy a rendezői szándék találkozik-e a látogató igényével. Elképzeléseink megértés­re találnak-e a közönség körében, vagy célt té­vesztenek? Ugyanazon az értelmező szemüve­gen keresztül vajon ugyanazt látja az érdek­lődő a látogatás során, mint a muzeológus a rendezés közben? Megérti a látogató a kiállítás üzenetét? Beteljesíti küldetését, vagy feledhető, ámde a rendezői csapatnak munkaigényes, az intézménynek költséges vállalkozás marad? A múzeum mibenlétét és aktuális feladata­it könyvtárnyi szakirodalom ecseteli, a vita a mindenkori társadalmi közeg változó elvárá­sai révén nem is juthat nyugvópontra. Tudo­mányos műhely? Persze. Kutatóbázis? Igen. Költségvetési szerv? Nem mellékes szempont. Intézmény? Jogszabályok, szabályzatok, utasí­tások alapján működő közszolgáltatást nyújtó, a közösség céljait szolgáló szerv. Közösségi tér? Mára - nem vitathatóan - azzá vált. Szórako­zóhely? A látogató nem unatkozni tér be hoz­zánk. Oktatási szereplő? Korunkban magától értetődő a felnövekvő generációk megszólítása. A múzeum kezdeti rejtett - a köz elől elzárt kincseskamra, kincstár, magángyűjtemény - jellegét mára a köz javára, a köz érdekében, a köz intézményeként fenntartott nyitott, műve­lődést, tanulást és szórakozást szolgáló hellyé vált. A KIÁLLÍTÁS TÉMÁJA A búza egykor maga volt az élet. így nevez­te a nép az életet jelentő, kenyeret adó gabonát. A gabonatermesztés elsősorban a paraszti ház­tartások önellátását, éves kenyérszükségletük biztosítását szolgálta. Ettől függött a szó leg­szorosabb értelmében a család megélhetése. 327

Next

/
Oldalképek
Tartalom