Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Helytörténet - Fábián Borbála: „Előjegyzési ív a villamos világításra” – Kecskemét, 1893

Cumania 27. Fábián Borbála „ELŐJEGYZÉSI ÍV A VILLAMOS VILÁGÍTÁSRA" KECSKEMÉT, 1893 „Alolirottak hajlandók vagyunk a villamos világítás behozatala esetén..." Kecskemét város tanácsa évtizedeken keresz­tül próbálta megoldani a korszerű „vezetékes" világítás bevezetését a városba. Először a lég- szeszvilágításról volt szó, de az 1873-as gazda­sági válság miatt nem valósult meg, nem épí­tette fel a berlini vállalkozó a gázgyárat. A jobb világítás bevezetésének érdekében - hogy a folyamatot lehetőleg majd gyorsítani tudják - 1885-ben saját kezelésébe vette a város az utcai petróleumlámpák üzemeltetését. Ezzel azon­ban még nem oldódott meg a jó közvilágítás.1 A villany- vagy gázvilágítás bevezetésé­ről szóló tárgyalások és részletesebb tervek kidolgozásának feltétele volt, hogy összeírják a majdani magánfogyasztókat is. Ilyen alá­írási ívek viszonylag ritkán maradtak fenn. Az általam kutatott városok közül csak Baján találtam kettőt, mert 1874-ben és 1883-ban is összeírták, hogy kik igényelték a városban a gázvilágítást házaikba bevezetni.2 Szegeden az első légszeszfogyasztók névsorát találtam meg,3 míg Szabadkán4 a részvénytársulat ala­pító iratai között az első villanyfogyasztókét. Magyarországon a városok villanyvilágí­tása 1884-ben kezdődött Temesvárott, ahol három évvel később magánfogyasztóknak is szolgáltatták az áramot. 1888-ban „Ganz- rendszerű váltakozó áramú berendezéseket kezdtek üzemeltetni közcélú világításra". 1893-ban Temesvár 200 000 forintért megvásá­rolta a villanytelepet.5 Kecskeméten a villanyvilágítást először be­vezető József-gőzmalom 1892-ben a tett aján­latot a város villany-közvilágítására: „Mint 1 FÁBIÁN Borbála 2009 313-335. 2 FÁBIÁN Borbála 2002 3 FÁBIÁN Borbála 2008101-130. 4 FÁBIÁN Borbála 2007 56-67. 5 ROSTA István 1995 287. és SEBESIBASETT Vilmos é.n. 9. mi, úgy Kecskemét város polgársága régóta esdi egy a modern kor igényeinek megfelelő köz- és magánvilágítás hiányainak részletes fejtegetésébe nem bocsátkoznánk csak arra bátorkodunk utalni hogy Kecskemétnél sok­kal kisebb városok - mint pld. Nagykanizsa is belátván a petroleum világításnak tartha­tatlanságát a villanyvilágítás behozatalára határozták el magukat. A ki végig megy egy oly városi utczán, - különösen szeles viharos időben - mely petróleummal van világítva, lehetetlen, hogy elzárkózzék a villamos világí­tás hatalmas előnyei elől, midőn látja pislogó, se szélnek, sem esőnek ellenállni jól nem tudó petroleum lámpabelet, melyek reggel felé már alig bírnak világitó erővel magánhelyiségek­ben pedig füstöt és hőséget terjesztenek".6 Az ajánlatot megfontolta a város, mégsem fogad­ta el. A december 29-i közgyűlés határozta el a villanyvilágítás behozatalát, és hozott létre egy ezzel foglalkozó bizottságot. A bizottság tagjai voltak: Lestár Péter (polgármester), Muraközy János (főmérnök), Zombory László (t. fő­ügyész), Mészáros József (tanácsnok), Vágó László (alkapitány), Parragh Gedeon, Szeless József, Tatay Jenő és Zimay Károly.7 1893 első napján gyulladtak fel a villany­lámpák nemcsak a József-gőzmalomban, hanem az előtte lévő téren is.8 Az év elején a Ganz és egy belga vállalkozó is ajánlatot tett a városnak. A Kecskeméti Lapok januári tudósí­tása szerint „a villamvilágítást a tanács a Ganz- gyárnak hajlandó adni."9 A tanács azonban er­6 MNL BKML IV. 1908. B 18318/1892 - alapsz: I. 808/b/ 1893 7 MNL BKML IV. 1908. B 18318/1892 - alapsz: I. 808/b/ 1893 8 Kecskemét 1893. jan. 8., 3. 9 Kecskeméti Lapok 1893. jan. 22. 2-3. 241

Next

/
Oldalképek
Tartalom