Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Néprajz - Bereznai Zsuzsanna: Madonna Modesta Kecskeméten – avagy egy reneszánsz anekdota világjárása

Cumania 27. Bereznai Zsuzsanna MADONNA MODESTA KECSKEMÉTEN - AVAGY EGY RENESZÁNSZ ANEKDOTA VILÁGJÁRÁSA „...a legszebb gondolatok nem a nagy emberek alkotásai, hanem az együgyű sokaságból nőttek ki. Mert a kedves kis múzsák is kikapósak, vagy legalább is nagyon gyanúsak, hogy nemcsak a törvényes kiválasztottjaikkal csókolóznak." (Mikszáth Kálmán) A folklórkutatók számára mindig érdekes fel­adat egy-egy epikus téma - mesetípus vagy epikus motívum - eredetének és vándorlásá­nak felkutatása. Számos vándortéma esetén a folklórkutatók pontosan nyomon tudják kö­vetni a terjedés útját, de többségüket mégis az ismeretlenség homálya fedi. A népi epika alkotásainak titokzatos világ­járása talán örökre rejtély marad: valójában hogyan is megy végbe a különféle népkölté­szeti alkotások széleskörű elterjedése népek vagy világrészek között? Hogyan választód­nak ki azok az alkotások, melyeket a hagyo­mányozó közösségek érdemesnek találnak az átvételre és megőrzésre? Valójában mindig egy-egy epikus téma vándorújáról van-e szó, vagy egyes esetekben csak az általánosan elő­fordulható élethelyzetek alapján jön létre azo­nos témájú népi elbeszélés? A népi epika alkotásai nem minden eset­ben annak a népnek a szellemi produktumai, ahol éppen felfedezi és megörökíti egy ku­tató - olykor igen távoli tájak népe körében kereshető a történet forrása. De nemcsak az jellemezhet egy népi közösséget, hogy milyen népköltészeti alkotásokat hoz létre, hanem az is, hogy melyek azok az alkotások, amelyeket befogadnak és olykor saját ízlésüknek megfe­lelően hogyan változtatnak rajta. Erre szolgál példaképpen egy kecskeméti műkedvelő író családi hagyományok alap­ján megőrzött elbeszélése is, mely egy olyan vándortémát tartalmaz, amelynek csak egy­néhány variánsát ismerjük - jóllehet, egykor széles körben ismerték ezt is. Köztudott dolog az, hogy a 20. század közepéig a folklórkuta­tás is meglehetősen elhanyagolta, figyelmen kívül hagyta a szerényebb esztétikai igényt képviselő pajzán történetek, erotikus népi el­beszélések gyűjtését. A 16. századi reneszánsz itáliai képviselő­je, Gian Francesco vagy Giovanni Francesco Straparola Le Piacevoli Notti1 című novel­lagyűjteményében szerepel egy Madonna Modesta2 című elbeszélés, mely egy ősi tosz- kán városban, Pistoiában játszódik, főszerep­lője pedig egy rossz erkölcsű, parázna asszony, egy kereskedő felesége. A szerelemre csábított férfiaktól nem kér egyebet, csak egy pár cipőt, mindig annak rangjához illőt: a nemes ember­től bársony cipőt, a paraszttól vászonbocskort, a mesterembertől pedig bőrből készült lábbe­lit. Már egy egész raktár megtelt a cipőkkel - amíg szép és fiatal volt az asszony, jól ment az üzlet. Amikor pedig a 'Szemérmetes asszony' fölött elszállt az idő, új vállalkozásba kezdett: szolgáknak, teherhordóknak, parasztoknak, csavargóknak és mindenféle léhűtőnek ajánl- gatta fel bájait, de ez alkalommal már ő adott egy-egy cipőt cserébe. Végül a cipőkből egy sem maradt, s az asszonyt hamarosan elvitte a sápkór.3 Mikszáth Kálmán 1893-ban megjelent Per­nye című kötetében a népies hangvételű no­vellák között találkozhatunk Az okos Nástya című elbeszéléssel, melyben egy ifjú román özvegyasszony története szerepel. Az ifjú öz­vegy kérői házassági ajánlatait rendre vissza­utasítja, de azt megengedi nekik: meglátogat­1 'Gyönyörűséges', 'Kellemes' vagy 'Mulatságos éjszakák' fordításban fordul elő magyarul. 2'A szemérmetes asszony cipői' címen olvasható ma­gyarul, Csantavéri Júlia fordításában. 3 HERCZEG Gyula 1983 2. kötet, 231-234. 161

Next

/
Oldalképek
Tartalom