Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - Wicker Erika: Árpád-kori állattartás emlékei az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza–Északi csomópontjánál

Cumania 27. Wicker Erika ÁRPÁD-KORI ÁLLATTARTÁS EMLÉKEI AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA KISKUNFÉLEGYHÁZA-ÉSZAKI CSOMÓPONTJÁNÁL Sem a korábbi terepbejárás során összegyűjtött anyag, sem pedig az 1994-ben kezdett lelet­mentés első éveinek eredményei nem utaltak arra, hogy a korábban M5 Kiskunfélegyháza- Autóspihenőnek, utóbb M5 Kiskunfélegyhá- za-Északi csomópontnak nevezett területen Árpád-kori megtelepedéssel is számolhatunk. Az előzetes felszíni gyűjtések során csupán szarmata leletanyag került elő, s az ásatás első három évében feltárt 30 ezer m2 nagyságú terü­leten is csak a szarmata település részeit (falu, temető, vermesgödrös és állattartó részek) tár­tuk fel - egyéb leletanyag alapján legalábbis így gondoltuk.1 Szerencsére 1997-ben, az autópálya építési munkáinak megkezdésekor nemcsak az észa­ki csomópont két lehajtóján, a korábban feltárt területek mellett kerülhetett sor újabb szarma­ta településrészek leletmentésére (30+10 ezer m2). Ekkor szereztünk ugyanis tudomást ar­ról, hogy az akkori Izsáki út Kiskunfélegyháza felé eső szakasza és a nyomvonal által határolt területen üzemmérnöki telepet is létesítenek, mely újabb 20 ezer m2-nyi rész feltárását tet­te szükségessé. Tudtuk, hogy erre húzódik a szarmata település temetője, de arra nem szá­mítottunk, hogy más korszakbeli emlékanya­got is eredményezhet a leletmentés. Kezdettől nyilvánvaló volt, hogy a majdani üzemmérnöki telep területét nagyjából közé­pen kettéosztó északkelet-délnyugati irányú nagy, széles árok nem tartozik a szarmata te­metőhöz, akárcsak az árkot középen megsza­kító hármas karámrendszer. Datáló leletanyag hiányában azonban koruk meghatározására nem vállalkozhattunk. Feltűnt az is, hogy a te­rület keleti felében, a sírok közötti és a temető­től északkeletre-keletre előkerült gödrök igen­csak különböztek a szarmata település hasonló objektumaitól, melyek általában mély és jelleg­1A feltárásokról megjelent publikációk: WICKER Erika 1995; WICKER Erika 1996; WICKER Erika 1997; WICKER Erika 2002; WICKER Erika 2006 zetes metszetű gödrök voltak, rendkívül sok leletanyaggal. Itteni igen sekély gödreinkben viszont - nagyritkán egy-egy állatcsont kivé­telével - gyakorlatilag nem találtunk semmit. Mivel néhány ilyen gödröt részben szarmata sírokba ástak, nyilvánvaló volt későbbi kelte­zésük. Végül az egyik gödörben talált datáló értékű edénydarab alapján állapíthattuk meg, hogy az M5 Kiskunfélegyháza-Északi csomó­pont területének északkeleti részét néhány száz évvel a szarmaták után egy közeli Árpád­kori település lakói állattartásra használták. A kérdés az volt, hogy ennek az Árpád-kori állattartó résznek mekkora darabja esett a fel­tárt területbe, azaz más, kérdéses hovatarto- zású, a leletmentés korábbi éveiben feltárt ob­jektumok is ide tartoznak-e. Az ásatási térkép vizsgálata alapján úgy gondoljuk, hogy né­hány, általában melléklet - de mindenképpen datáló melléklet - nélküli árok és gödör nem a szarmata, hanem az Árpád-kori település ré­sze volt. A FELTÁRT TERÜLET ÉS A FELTÁRÁS SZAKASZAI Az 1994-ben még autóspihenőnek nevezett mintegy 9 hektáros terület északi kétharma­dát több kisebb-nagyobb kiemelkedés tagolta, melyeket római számokkal jelöltünk, s melyek mindegyikén több ezer, sőt tízezer m2-nyi ösz- szefüggő terület leletmentésére került sor. A területen az alábbi szarmata és Árpád-kori te­lepülésrészleteket tártuk fel (1. térkép):- III. terület (nyugati domb); III/A: A szarmata falu közepe (1994) III/B: A szarmata falu déli vége és nyugati oldala (1997) III/C: A szarmata falu nyugat-északnyu­gati széle (1997)- II. terület (nyomvonal déli része); II/A : A szarmata falu állattartó részének déli vége (1995) 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom