Wicker Erika (szerk.): Cumania 26. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2013)

Régészet–Antropológia–Numizmatika - Marcsik Antónia: Kiskunfélegyháza környéki szarmata lelőhelyek humán csontváz-anyagának rövid jellemzése

CUMAN1A 26. Wicker Erika SZÁRNYÉKOR, KARÁMOK ÉS KUTAK EGY ÁRPÁD-KORI ÁLLATTARTÓ TERÜLETEN (Petőfiszállás, M5 123-124. km)1 Szinte közhely ma már az a megállapítás, hogy a nagyberuházásokat megelőző régésze­ti feltárások lényegesen módosíthatják az em­berlakta helyekkel kapcsolatos korábbi isme­reteinket. Hiszen még két évtizeddel ezelőtt is alig volt lehetőségünk egy-egy településből vagy temetőből - több éves leletmentések so­rán is - alig néhány száz m2-nyi terület feltárá­sára, mára már akár sok tízezer m2 nagyságú, összefüggő területek régészeti vizsgálatát vé­gezhetjük el. A rendkívül nagy számú régé­szeti emlékanyag mellett e hatalmas feltárá­sok elsősorban azért jelentősek, mert alkalmat adnak az egykori települések szerkezetének vizsgálatára. Az M5-ös autópálya Bács-Kis- kun megyei szakaszán végzett leletmentések során másfél évtizeddel ezelőtt például egy szarmata település és temető területéből mint­egy 60 ezer m2 nagyságú részt sikerült feltár­nunk és megfigyelnünk, mire használhatták a falujuk különböző pontjain levő egykori ma­gaslatokat a szarmata lakosok.2 Bár ilyen ha­talmas Árpád-kori lelőhelyünk az M5-ös fel­tárások során nem került elő, a feltárt telepü­lésrészletek bizonnyal hozzájárulnak a közel 1000 évvel ezelőtti falvak szerkezetének jobb megismeréséhez. Az az Árpád-kori lelőhely, melynek is­mertetésére az alábbiakban vállalkozom, nem falu volt. Az egykori építmények földbe ásott árokként megőrzött nyomai alapján e terüle­tet egy (vagy több) közeli Árpád-kori telepü­lés népe nem lakóhelyként, hanem állattartás 1 A dolgozat alapja egy évtizede készült, egy akkor tervezett, de meg nem valósult kötetbe, mely a Bács- Kiskun megyei M5-ös ásatásokat mutatta volna be. Akkoriban még viszonylag ritkaságszámba ment ilyen nagyságú állattartó részek feltárása, de talán most sem érdektelen összefoglalni, hogy - elsősorban - a kiskunsági pásztorépítmények alapján hogyan lehet megkísérelni egy-egy Árpád-kori állattartó objektum eredeti funkciójának meghatározását. 2 Wicker Erika ásatása, 1994-1997; A településszerkezet legutóbbi ismertetése: Wicker Erika 2002. Korábbi irodalom ugyanitt. céljaira használta. A lelőhely a feltárás doku­mentációjában, az ásatási jelentésben és az ed­digi szakirodalomban a Petőfiszállás-Tőzeges elnevezést kapta.3 Az M5-ÖS nyomvonalának Petőfiszállástól Csengele felé húzódó szakasza a Szentkút- tól DK-re legelőnek használt, mély fekvésű, helyenként vizenyős réten halad át. Ebből a mély területből emelkedett ki - elsősorban DK-ről viszonylag jól láthatóan - az a kis ho­mokdomb, melyen egy Árpád-kori település állattartó területének részletét tártuk fel. Az állattartó rész teljes nagysága nem ismert. A domb DNy-i oldalához csatlakozó mély, víz­állásos területen nem végezhettünk feltárást, ENy felől pedig - amerre az objektumok rit­kulnak, - a leletmentésnek egy nagy kiterje­désű, telepített erdő szabott határt. Munka- területünk szélességét a kisajátított terület 50 m-ben határozta meg. A 25 ezer m2 nagyságú, foltot rosszul megőrző, homokos területen 169 objektumot tártunk fel.4 Több mint harmaduk „karám", illetve árok és ugyancsak harmaduk gödör volt. Előkerült néhány, talán háznak megha­tározható objektum, kevés cölöplyuk és kopo- lyakút, továbbá közel 30 zárt körárok, melyek későbbiek az állattartó telep objektumainál (Térkép, 1-2. kép).5 * Az objektumok a terület D-i harmadában sűrűsödtek, azon a területen, mely a feltárt rész legmagasabb pontja volt, s amelynek végétől kb. 50 m-re D-re mélyebb fekvésű, legeltetésre alkalmas, nagy kiterjedésű rét 3 Wicker Erika 2000 4 A feltárás első szakaszát (M5 123,969-124,144 km-szel- vény) Balogh Csillával, második szakaszát (M5123,600- 123,969) Balogh Csillával és V. Székely Györggyel együtt vezettem. Itt is köszönetét mondok a kollégáknak a közösen feltárt anyag publikálásának átengedéséért. 5 A szabályos kör alakú csoportosan elhelyezett építmé­nyeket kun jurták körülárkolásaként határoztam meg: Wicker Erika 2000 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom