Bárth János szerk.: Cumania 23. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2007)

Knipl István–Tánczos-Szabó Ágota: Volksbund szervezetek a Duna-Tisza közén – a zászlóbontástól a megtorlásig

CUMANIA 23., Kecskemét, 2007 321 KNIPL ISTVÁN - TÁNCZOS-SZABÓ ÁGOTA VOLKSBUND SZERVEZETEK A DUNA-TISZA KÖZÉN - A ZÁSZLÓBONTÁSTÓL A MEGTORLÁSIG A VOLKSBUND MEGALAKULÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON 1938. november 26-án Budapesten megalakult a Volksbund, teljes nevén Volksbund der Deutschen in Ungarn (Magyarországi Németek Népi Szövetsége). Az alakuló ülésre a Vasúti és Hajózási Klub helyiségeiben került sor, amelyen a korabeli jelentések szerint mintegy 700-800 fő vett részt. Ekkor az egybegyűltek megválasztották az elnökséget, és elfogadták a szervezet alapszabályát. Az egyesü­let elnöke Basch Ferenc, helyettes elnöke dr. Georg Goldschmidt, főtitkára Max Albert lett, továbbá megválasztották az egyesület tiszteletbeli elnökeit és a választ­mány tagjait. Basch Ferenc az alakuló ülésen az alábbiakban határozta meg a Volksbund feladatait: „Az ínség enyhítése céljából pénz- és természetbeni adományozást vezetünk be és szegényházakat létesítünk. A Volksbund gondoskodik a kialakult ősi népszokások megőrzéséről és fejlesztéséről. Gondoskodik anya- és gyermekvédelemről. Gazda­sági szövetkezeteket létesít, megszervezi az önkéntes munkaszolgálatot, mezőgazda­sági iskolákat létesít és tart fenn. Állandó és ideiglenes tanfolyamokat tart, minta­gazdaságokat hoz létre és vezet. Kölcsönös biztosításról, illetve kártérítésről gon­doskodik állatbaleset esetén. Temetkezési segélyt ad. Szakelőadásokról, kiállítások­ról, valamint a gazdasági élet előmozdítását célzó egyéb berendezésekről és azok fenntartásáról is gondoskodik. A Volksbund iskolákat létesít az óvodától a középis­koláig, tanító-, tanítónő- és óvónőképző intézeteket tart fenn. Művelődési tanfolya­mokat szervez, múzeumokat és könyvtárakat alapít, közösségi otthonokat és nevelő­intézeteket létesít. Népművészeti, kézimunka és képzőművészeti, zenei, énekkari és színművészeti kiállításokat rendez. Német nyelvű sajtótermékeket alapít és terjeszt, helyi és vándorkönyvtárakat létesít, kül- és belföldi tanulmányutakat szervez. Nem utolsó sorban gondoskodik a népnek a haza és saját népisége iránti hűségre neve­lésről és arra való buzdításról ... Hogy a Voksbund valamennyi célját és feladatát a helyszínen megvalósíthassa, az ország minden német településén helyi csoporto­kat alakít ...A magasabb szervek jóindulatában nem kételkedünk. De kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy pusztán jóindulatból nem történt még javulás a hely­1 TILKOVSZKY Lóránt 1978. 34-35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom