Bárth János szerk.: Cumania 22. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2006)

Fehér Zoltán: „Táncolhat az a ló a csillagos egekbe” – A ló a bátyai nép életében

CUMANIA 22., Kecskemét, 2006 243 FEHÉR ZOLTÁN „TÁNCOLHAT AZ A LÓ A CSILLAGOS EGEKBE" A ló a bátyai nép életében S kinek neve talány maradt, titok, /elvezették a kedves kiscsikót. Áthajolva a pudvás kapufán, /Nézte a távozót még nagyanyám, és halkan suttogta szepegve, sírva, /Mint legszebb szót a földön: Mirza, Mirza... (Simon István Mirza című versének befejező versszaka) A bátyai lótartás történeti változásai A ló talán a legfontosabb, legjelentősebb fajtája volt a domesztikált állatok­nak. Általa megsokszorozódott az ember fizikai munkabírása, hihetetlenül megnőtt mozgékonysága. A nomád népek félelmetes harci ereje kiváló lóállományuknak volt köszönhető. Minket, magyarokat is ilyennek ismert meg a világ európai meg­jelenésünkkor, s azóta is önképünkben a büszke lovas nép sztereotípiája él. Minthogy az Árpád-kori Bátya lakói a szekszárdi bencés apátság praedialis nemesei voltak, katonáskodással adóztak. A szekszárdi bencés apátot ugyanis az 1498. évi országgyűlés száz lovasból álló bandérium tartására kötelezte. Ebben a bandériumban talán szolgáltak bátyaiak is. 1 A szántóföldi művelés növekedésével a lábasjószág egyre inkább a földműves gazdálkodás segítője lett. Ebben a funkcióban Bátyán is, mint országszerte, eleinte az igás ökörnek volt nagyobb jelentősége, a ló csak később, fokozatosan vette át a vezető szerepet. 1699-ben a bátyai zsellérgazdaságok 24 igás ökör mellett csak 13 hámos lovat tartottak. 2 1703-ban 73 igás ökör és csak 27 hámos ló állt a bátyaiak szolgálatában. Mindössze 3 család nem rendelkezett igás ökörrel, de voltak, akik egy-két, mások akár hat-hét darabot is tartottak belőlük. Vida György bíró tekin­télyét nyilván jelentős jószágállománya is emelte. Neki ugyanis egyedül - egyebek mellett - 6 igás ökre és 7 hámos lova is volt. 3 Az 1733-ban kelt contractus szerint az igás robotot még 2-2 Marhás marhával kell teljesíteniük a bátyai zselléreknek. 4 A Urbárium szintén marhás robotot ír elő: A zsellérnek ugyanis nígy marhával, maga szekerivel kell teljesíteni 5 éppen úgy mint az évenkénti egyszeri hosszú Fua­rozást. 1 FEHÉR Zoltán 1996. 24. 2 KOSÁRY Domokos 1965. 35. 3 PLC.P. 11-41. 4 OL Úrbéri iratok, Bátya. Zselléri szerződés 1733. Az Urbárium melléklete. 5 OL. Uo.

Next

/
Oldalképek
Tartalom