Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Wicker Erika: A Katymár-Téglagyári hódoltság kori fülbevalópár

CUMANIA 21., Kecskemét, 2005 5 WICKER ERIKA A KATYMÁR-TÉGLAGYÁRI HÓDOLTSÁG KORI FÜLBEVALÓPÁR Szabó György emlékének Az a 88 sír, melynek feltárására 1952-1960 között került sor a katymári tégla­gyár mellett, csak egy része volt az egykori 16-17. századi temetőnek. A területen ugyanis évekig változatlanul üzemelt a homok- és agyagbánya, s a régészek csak egy-egy újabb ásatási szakasz kezdetén értesültek arról, hogy időközben a mun­kások folyamatosan tették tönkre a földkitermelés során előkerült temetőrészeket. Mivel a téglagyár környékén szarmata temető is volt (a feltárt sírok száma 10), a hódoltság kori temető tényleges nagysága ma már még megközelítőleg sem hatá­rozható meg. 1 Arról is csak kevés információnk van, milyen leletek lehettek a feldúlt sírok­ban. Szabó Györgynek sikerült néhány tárgyat a munkásoktól begyüjtenie, akik az 1952. évi ásatásokat követően „30-40 sírt termeltek ki, amelyekben gyöngyök, tűk, fülbevalók is voltak.*Ezekből néhányat még sikerült tőlük megvásárolnom (2 db bizonytalan kori /középkori?/ üvegpaszta berakással díszített félhold alakú fülbe­való [...] középkori tűk, átfúrt kagylók, bronz pitykegomb töredékek. " 2 Nem tud­juk, milyen egyéb fülbevalókat találtak még a munkások (lehettek éppen szarmata ékszerek is, esetleg sima karikák vagy éppenséggel olyan csüngők, melyeket a laikus könnyen határozhat meg fülönfüggőként 3 ), de a Szabó György által még bizonytalanul középkorinak meghatározott ezüst fülbevalópárról ma már bizonyos­sággal állítható, hogy a hódoltság kori törökös-balkáni népi ékszerek legszebb darabjai közé tartozik. A katymári ezüst fulbevalópár üreges teste két domborúan megmunkált, hold­sarló alakú részből áll. Függesztőkarikája végeit kis karikává visszapödörve rögzí­tették az ékszer vállrészen kiképzett két-két kis kör közé. A fulbevalótest előoldalát 1 WICKER Erika - KŐHEGYI Mihály 2002; A fülbevalóról ld. uo. 36., 55-57., IX. t., XIII. t. 12-13., 7. kép 1.; Türr István Múzeum, Baja, Ltsz.: 59.34. 8-9. 2 WICKER Erika - KŐHEGYI Mihály 2002. 7.; Zalotay Elemér 1955-ből származó feljegyzése mutatja, hogy ő is megpróbálta begyűjteni az ásatási szezonok között feldúlt sírokból előkerült és esetlegesen megőrzött tárgyakat: „ Felkeresem egyenkint a munkásokat, összeszedem a birtokukban lévő leleteket. Szerencsére mindenkinél sírok szerint külön tartott mellékletek vannak. Megjutalmazom őket, ám a megajánlott összeget keveslik, s csak azzal tudom megnyugtatni őket, hogy a leletmentés tartama alatt foglalkoztatni fogom őket. Begyűjtők öt sírhoz tartozó anyagot. Megszámozom őket, mert a munkások meg tudják mutatni, honnan kerültek elő. " WICKER Erika ­KŐHEGYI Mihály 2002. 7.; Ez a feljegyzés azonban mindenképpen kérdésessé teszi Zalotay ásatási dokumen­tációinak hitelességét. 3 Ilyen lehet pl. az állítólag a katymári 64. sírban talált, ovális alakban meghajlított, visszapödrött végű bronzdrót, amely inkább flittercsüngők felerősítésére szolgált. WICKER Erika - KŐHEGYI Mihály 2002. 27-28., 50., XII. t. 10-11.; 7. kép 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom