Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Kepéné Bihar Mária: „Európa kitsinyben ...” – A Bács-Kiskun megyében élő nemzetiségekhez kötődő paraszti játékszerek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből

Cumania 21., Kecskemét, 2005 361 KEPÉNÉ BIHAR MÁRIA „EURÓPA KITSINYBEN..." A Bács-Kiskun megyében élő nemzetiségekhez kötődő paraszti játékszerek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből „Magyarország Európa kitsinyben... " Csaplovits János Geográfia című mun­kájában szereplő gondolatát európai uniós csatlakozásunk kapcsán sokszor idézték. Ebben a néhány szóban a szerző azt kívánta kifejezni, hogy a korabeli Magyar­ország, a Kárpát-medence oly sok népnek, nemzetiségnek, népcsoportnak volt ha­zája, hogy már igen korán találkoztak az itt élők azokkal a kulturális jelenségekkel, amelyekkel most az integrálódó Európa: az interetnikus kapcsolatokkal, a multikul­turális légkörrel, az etnikai kontaktzónákkal és ezek hozadékaival. Ezen tanulmány a Bács-Kiskun megye nemzetiségek által is lakott településeiről származó, a Szóra­katénusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményében található paraszti játékszereken keresztül szeretné bemutatni a két folyó közötti világ kulturális sokszínűségét. Rövid kutatástörténeti áttekintést és helyzetfelmérést követően magukat a játéktár­gyakat veszi sorra katalógusszerűen, ezek által hívva fel a figyelmet a népi játék­kutatás egyik komoly adósságára és hiányosságára, a nemzetiségek játékkultúrájá­val való foglalkozásra. Megyénk történelmének és néprajzának kutatói számára megkerülhetetlen tény, hogy a török idők alatt elnéptelenedő Alföldet újra benépesítő nemzetiségek és népcsoportok milyen jelentékeny mértékben járultak hozzá a Duna-Tisza köze, így Bács-Kiskun megye népi kultúrájának formálásához. Ezt a sokszínű kulturális képet a XX. század történelmi és politikai eseményei a kitelepítések és betelepí­tések, a lakosságcserék, a népirtások, még tovább árnyalták. 2 Jelenleg Bács-Kiskun megye huszonkét településében él számottevő nemzetiségi lakosság, illetőleg a magyarsághoz tartozó népcsoport. 3 Megyénkben az itt élő bukovinai székelyek, bu­nyevácok, cigányok, felvidéki magyarok, németek, sokácok, szerbek, szlovákok és zsidók kultúrája és az egymás mellett élés során fellépő kulturális kölcsönhatá­sok formálták a hagyomány teljességének részeként a gyermekéletet és a játékkul­túrát is. ' A játékkutatás helyzetéről és céljairól az 1990-es évek közepén: LÁZÁR Katalin 1996. 78-86. 2 BARTH János 1995.7-21. 3 www.gyerek.kjmk.hu/nemzet

Next

/
Oldalképek
Tartalom