Bárth János szerk.: Cumania 19. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2003)

Wicker Erika: Adatok a hódoltság kori délszlávok temetkezési szokásaihoz

20 WICKER ERIKA gálhattuk. Ma már úgy gondoljuk, hogy ezek nem padkás, hanem padmalyos ki­képzésű sírok voltak. (I. tábla.) Mindezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a bácsalmási hódoltság kori temető használatának bizonyos szakaszában a középkorban szokatlan padkás, rit­kábban padmalyos sírformák is használatban voltak. A kérdés az volt - s ennek vizsgálatát kiemelt szempontnak tekintettük a temető 2002. évi feltárásakor -, hogy a sírgödrök ilyen kiképzései a temetőn belül esetleg egy-egy csoporthoz köthetőek, s ilyenformán elszigetelt jelenségek, avagy általánosan elterjedt szokásnak tarthat­juk-e őket. Mielőtt erre rátérnénk, tekintsük át röviden, hogy a hasonló korú és etnikumú temetőkben előfordul-e a padkásán és padmalyosan kiképzett sír. MÁS RÁC 5 TEMETŐK SÍRFORMÁI PADKÁSÁN KIKÉPZETT SÍROK A hódoltság kori balkáni népesség magyarországi temetői közül eddig legala­posabban feldolgozott Dombóvár-békatói temető feltárt sírjainak a nagyfokú boly­gatás miatt csak kevesebb mint a felét lehetett vizsgálni. Gaál Attila szerint a 122 sír alig egynegyede volt átlagos, azaz függőleges vagy kissé rézsüs falú, egye­nes fenekű. Egytizedüket, szinte kizárólag gyermeksírokat, oldalfülkésre képezték ki. Kétharmaduk viszont „padkás", azaz középen lemélyített volt, melyekből gyak­ran „felhúzott vállal, az alsó gödörrészbe préselődve" kerültek elő a vázak. „Számuk azonban - írja Gaál Attila - ennél a valóságban jóval nagyobb lehetett, így a padkás sírt tarthatjuk temetőnk leggyakoribb sírtípusának. " 6 E sírok elkészítésének többféle módja volt. Olykor csak a hosszanti oldalakon hagytak padkát, a két rövidebben nem, vagy éppen fordítva: csak a rövidebb végek voltak padkázva, esetleg közülük is csak az egyik. Jellemzően azonban a sírszéleknél köröskörül lépcsőt hagytak. Az ily módon kialakított, általában 20-35 cm-es mélyedések többnyire egyenes fenekűek voltak, de sem belőlük, sem a temető többi sírjából koporsószeg, koporsókapocs és koporsóvasalás nem került elő. Sajnos csak szórványos adataink vannak a Győr-gabonavásártéri rác temető sírjainak formáiról. Mithay Sándor publikációja csupán a leletes sírokat közli, azaz a feltárt temetkezések alig egyhatodát (66 sír). A szűkszavú - és az érintett sírfor­4 222., 226. és 254. sírok. Mindhárom sír a temetődomb Ny-i szélén, a homokbánya pereménél feküdt, az első kettő egymás mellett, a harmadik tőlük D-re, kb. 8 m-re. 5 Bár az ide tartozó temetők etnikumának meghatározásában az ásatok nem egységesek, egyelőre a „rác" szót ugyanúgy használjuk e lakosság megjelölésére, mint a „délszláv" vagy „balkáni eredetű" ill. a „hasonló korú és etnikumú" kifejezéseket. 6 GAÁL Attila 1982. 162. 7 GAÁL Attila 1982. 162-163.; GAÁL Attila 2002. 210-211.

Next

/
Oldalképek
Tartalom